גושפרתה 828

בשיטת שיניים מטפלֹים במרפאתנו, מהווה התקֱדִמות טכנולֹוגית שהעלֹתה את הסטנדִרט שלֹ רפואת ה הקֱוסמטית. שיניים הלֹבנת הלֹייזר, בה

הלֹבנת שיניים בטכנולֹוגיה החדִשנית והמתקֱדִמת שלֹ ZOOM

בואו לֹהיראות נפלֹא ולֹיהנות ממראה לֹבן ובוהקֱ לֹשיניים.

9931348 התקֱשרו עכשיו: אתם מוזמנים לֹשמוע עלֹ הלֹבנת שיניים במרפאת קֱובלֹסקֱי

אנו מזמינים אתכם לֹיהנות מהשירותים שלֹנו

מרכז קֱניות התאנה, אפרת 02-9931348 www.israeldentist.co.i l dds@dryossi .com |

משלֹוחים עדִ הבית ביישובי גוש עציון המשלֹוח בעלֹות חדִש בניצת הדִובדִבן מבצעי חודִש דִצמבר באתר ניצת הדִובדִבן

ועודִ המון מבצעים שלֹ ניצת הדִובדִבן

02-6529070 : צומת גוש עציון, טלֹ

7:30-13:30 ' , יום ו 8:00-21:30 פתוח ימים א-ה |

Made with