גושפרתה 828

FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX

מתחילֹים לֹנקֱות חורף... בשיטת כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

FOX

קֱפוצ’ונים כולֹלֹ הדִפס ביה”ס 3 100 ב-

FOX

מפות

יודִאיקֱה

3 100 ב- & בנים ובנות סריגים קֱפוצ’ונים

קֱרמיקֱה

&

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

FOX גברים ונוער מכנסי פוטר,

תיקֱים

תכשיטים

ג’ינסים ופלֹיזים 50 הכלֹ ב- &

תמונות

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

FOX

מעצבים לֹנשים במחירים מצחיקֱים

BABY הנחה 50 %

כלֹ הקֱודִם זוכה!!! כלֹ הקֱודִם זוכה!!! עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים

פתוח במוצ"ש | 9:00-21:00 ימים א-ה עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' יום ו 052-3787789 נוה דִניאלֹ - פניה ראשונה ימינה

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

נטורופתית מוסמכת ND

הטיפולֹים נותנים מענה לֹ: לֹחץ מתח חרדִה דִלֹקֱות לֹמיניהם כאבי מחזור | | | | כאבים בגוף אקֱנה השמנה כולֹסטרולֹ סכרת | | | | יתר לֹחץ דִם גלֹי חום אצלֹ ילֹדִים: הפרעות קֱשב | | חיזוקֱ מע' חיסון תזונה נכונה ועודִ... תזונה צמחי מרפא אבני מרפא | | אירידִיולֹוגיה דִמיון מודִרך סו ג’וקֱ | | ארומתרפיה תזונה אורתומולֹקֱולֹרית | מגוון טיפולֹים בקֱלֹיניקֱה בגוש:

סדִנאות מרתקֱות בנושא בריאות

אפשרות לֹהגיע לֹבית המטופלֹ

072-2525423 ,052-6743370 : אילֹנה אביב

Made with