גושפרתה 828

בס"דִ

נווה דִניאלֹ

סופגניות רגילֹות רגילֹ, שוקֱולֹדִ, ריבת חלֹב

10 4

הנחות לֹמוסדִות ולֹכמויות גדִולֹות

₪ - ב

סופגניות מיוחדִות קֱצפת, ריבת חלֹב חלֹבי, צורות

5

לֹיח' ₪

, רמות 39 נפתח סניף חדִש שלֹ ’שיפון נוה דִניאלֹ’ בירושלֹים, רח’ לֹואי לֹיפסקֱי 9933994 : טלֹ | איזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00-13:30 ' יום ו 6:00-19:00 ' ימים: א'-ה כשרות מהודִרת | קֱיטרינג לֹאירועים חלֹבי /בשרי ארוחות בוקֱר עשירות במקֱום | | בריתות / בר מצוה וימי הולֹדִת

Made with