פרסומידע 830

לֹוח פרסו

ידִע

לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה

169 בקֱו 6/12- ב לֹאפרת, נמצא כרטיס רב קֱו 052-2403749 : טלֹ

אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029 תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

דִרושים

לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש טכנאי גז rmgas4@gmail.com דִרושה אישה מנוסה לֹעבודִות ניקֱיון לֹבית באפרת, תנאים מעולֹים! 050-4466335

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

050-8761877 050-5852759

לֹלֹא תשלֹום!

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

5808885 : טלֹ

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מכוניות

אבידִות

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

בטרמפ מאפרת 6/12- ב שקֱית לֹתלֹפיות שכחתי ועודִ עם תיקֱ איפור 050-2345232

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

שונות

050-2052105

לֹקֱיבוץ ראש צורים עובדִ/ת הנה"ח, משרה חלֹקֱית, שנה נסיון office@r-tzutim.co.il מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' בעלֹ נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים!

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מה זה משנה מי אתה?? פרסם בעלֹון האזורי 5808885 ' 'פרסומידִע והטלֹפון יתחילֹ לֹצלֹצלֹ מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714

לֹמכירה מיטה

054-4709666 מיטת איקֱאה איכותית לֹלֹא מזרן | בשימוש זמן קֱצר במצב מצױן | מגירות מחיר מציאה 2 כולֹלֹ 90 רוחב | |

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

Made with