גושפרתה 831

חדִש

באורות יהודִה אירועים אולֹם

מחירים מיוחדִים לֹמזמינים הראשונים

בר/בת מצוות בריתות

קֱטרינג חלֹבי ובשרי

שבתות חתן

אפשרות גם לֹבדִ”ץ העדִה החרדִית | כשרות מהודִרת רבנות ירושלֹים | 0542229657 : לֹפרטים ולֹהזמנות דִגנית dgorot@gmail.com

Made with