גושפרתה 831

מכרז חיצוני

דִרוש/ה רבש”צ/ית

דִרוש/ה

משרה 100% מועסקֱ/ת בחוזה מיוחדִ

עובדִ/ת מכירות תותח/ת

היודִע/ת לֹהעניקֱ שירות חווית לֹלֹקֱוחות הבנה בתחום הקֱוסמטיקֱה | רצון לֹלֹמודִ תחומים נוספים | הקֱשורים לֹבית המרקֱחת

בוגר/ת קֱורס פיקֱודִי שנות לֹימודִ 12 בוגר/ת

לֹמידִע ניתן לֹהכנס לֹאתר: www.efrat.muni.il

קֱורות חיים ומסמכים ניתן לֹשלֹוח (20.1.17) עדִ יום שישי, כ”ב טבת תשע”ז iris@efrat.muni.il או לֹדִוא"לֹ: 1532-9939382 : לֹפקֱס

רקֱ פניות מתאימות תענינה

מעוניינת לֹעבודִ ולֹהתפתח? מחפשת אתגר? מקֱומך אתנו. מרפאת שינײם בראשות דִ”ר קֱובלֹסקֱי מגײסת סײעת לֹרופא שינײם בואי הצטרפי לֹמשפחת מרפאת קֱובלֹסקֱי עם הצװת הותיקֱ במרפאה מתקֱדִמת ובאװירה נעימה

קֱורות חײם ופרטים במײלֹ: dds@dryossi.com

02-9931348 . , מרכז מסחרי תאנה, אפרת טלֹ 1 כתובת: רח’ נצר ישי | www.israeldentist.co.il אתר: מרכז קֱניות התאנה - אפרת |

Made with