גושפרתה 831

לֹוח פרסו

ידִע

דִרושים תקֱוע תיווך בישוב תקֱוע לֹמכירה לֹהשכרה באפרת בזית נוף + ' חדִ 4 דִירת גמיש, מיידִי 3,800 & 050-7061414 מ’, עם 240 , בית מהמם סטודִיו, + ’ חדִ 3 יח’ שלֹ גינה מושקֱעת, נוף!! מ”ר 210 , בית מקֱסים חדִ’, נוף לֹמדִבר 2 יח’ שלֹ + לֹהשכרה מרפסת, פנויה בינואר + ' חדִ 3 דִירה חמודִה כמעט חדִשה, מ’, כניסה בפברואר 108 חדִ’ 4 דִירה חדִשה ומרווחת www.tekoa-realty.com 050-2183855 חיה 054-5988839 תמר עבודִה במשרה מלֹאה תנאים טובים! עובדִ/ת לֹוגיסטיקֱה/תחזוקֱה קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080 לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים ועוזר נהג לֹהובלֹה ולֹחלֹוקֱת מיכלֹי גז טון 12 רשיון עדִ רשיון לֹנשקֱ חובה + 02-9961144 לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש נהג משאית לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה 050-8761877 050-5852759

לֹחנות חדִשה לֹמוצרי תינוקֱות וצעצועים בצ. הגוש, עובדִי מכירות 054-6487767

לֹקֱיבוץ ראש צורים דִרוש/ה עובדִ/ת הנה"ח משרה חלֹקֱית, שנה נסיון

דִירות

לֹמכירה

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת חדִ’ בקֱטורת 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים &3,250,000 ,”’ קֱוטג’ מפואר, ב”דִה וילֹיג &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

המיילֹ שפורסם בשבוע שעבר היה שגוי, לֹהלֹן המיילֹ הנכון: office@r-tzurim.co.il

רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

נמכר!

נמכר!

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

אלֹה רוזובסקֱי

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

שונות

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

050-2052105

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029 תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490 לֹהשכרה באפרת, בגפן, דִירת חדִר גינה + ' חדִ 2 ודִירת 050-5671199 תיווך מהודִר

לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש טכנאי גז rmgas4@gmail.com מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' בעלֹ נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים!

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

באלֹעזר 1,320,000 !! בהזדִמנות & דִירת אפשרות לֹקֱומה נוספת חדִ’ 3.5

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ

לֹהשכרה

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

4,700 חדִ’ חדִשה 5 דִירת & בזית 3,500 ’ חדִ 5 דִירת גן & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן

בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

מורות לֹמ"מ בסיס יומי בביה"ס אורות עציון בנות באפרת ymansour@orotetzion.org.il

לֹהשכרה בראש צורים חדִ’ מרוהטת 5 לֹתשופת פברואר-יולֹי 050-6722613 לֹהשכרה באפרת בגפן מ"ר 30- חדִר וחצי כ חצר, שווה לֹראות + 052-7656067 : טלֹ

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון 20- יותר מ הנה”ח משכורות דִוחות כספײם

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי יחודִי בישוב אלֹעזר! חדִרים, נגישות לֹנכה, חניה, 11 , מ”ר 800 מ”ר, מגרש גדִולֹ 250- כ יחידִה לֹהשכרה, ממוקֱם באזור שקֱט, קֱרוב לֹבית הכנסת.

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

Made with