גושפרתה 831

א י לֹ ן

משנת 2000

SALE סוף עונה בעודִפימלֹה הכי זולֹ שיש!!!

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

נכסים לֹמכירה והשכרה באלֹון שבות

חדִ’ 6 , דִופלֹקֱס מ’ 174- כ מיקֱום מרכזי כניסה מיידִית

4 ב- 100 &

בנים בנות

מ”ר 400 וילֹה בנוי עלֹ דִונם, נוף מדִהים! לֹכניסה מיידִית

מבחר בגדִי מעצבי נשים מחממים ב- 50 &

50

3 ב- 50

20 ב- 1

גברים הכלֹ ב-

BABY

מבצע לֹמוכרים! סופ”ש זוגי במכירת הנכס

&

&

&

כלֹ הקֱודִם זוכה!

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

077-410-8011

שלֹ יתרונות מניפה

אומנות ישראלֹית

שעות פתיחה

יחס אישי

אומנות יהודִית

10.00-21:00

תכשיטים יחודִיים

פתוח במוצ"ש | 9:00-21:00 ימים א-ה עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' יום ו 052-3787789 נוה דִניאלֹ - פניה ראשונה ימינה

Made with