גושפרתה 831

מועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון LOCAL COUNCIL KIRYAT ARBA HEBRON

לֹעמותת ראשית

דִרוש/ה לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

דִרוש/ה עובדִ/ת מסור/ה

מנהלֹ/ת מחלֹקֱה לֹשירותים חברתיים

חודִ’-אופציה לֹהארכה 4 תקֱופה שלֹ 60% : היקֱף משרה עבודִה מגוונת ומאתגרת רקֱע ונסיון בהנה”ח/גבייה - יתרון

במשרה מלֹאה

הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המכרז מופיע באתר האינטרנט המועצה המקֱומית

153-26330093 נא לֹשלֹוח קֱו”ח לֹפקֱס: amutatresheet@gmail.com או לֹדִוא”לֹ:

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 16/1/17 עדִ

Made with