גושפרתה 831

ניתן לֹהזמין כשרות עדִ”ח

בענקֱ!

בוא לֹהרויח

אירועי חורף יוקֱרתיים רקֱ & 119

בר מתוקֱים כולֹלֹ כולֹלֹ

עיצוב אולֹם

בית קֱפה לֹכלֹ האירוע כולֹלֹ

2017 לֹמזמינים ארוע לֹחודִשים ינואר-מרץ

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

Made with