פרסומידע 833

ידִע

פרסו

833 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ וארא כט’ טבת תשע”ז 27.1. 2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בענקֱ!

בוא לֹהרויח

אירועי חורף יוקֱרתיים

רקֱ & 119

כולֹלֹ

כולֹלֹ

כולֹלֹ

בית קֱפה לֹכלֹ האירוע

עיצוב אולֹם

בר מתוקֱים

ניתן לֹהזמין כשרות עדִ”ח

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

לֹמזמינים ארוע לֹחודִשים 2017 ינואר-מרץ

Made with FlippingBook Online newsletter