פרסומידע - גיליון 836

ידִע

פרסו

836 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ יתרו כא’ שבט תשע”ז 17.2.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

חנות לֹמוצרי ילֹדִים ותינוקֱות צעצועים ומשחקֱים לֹכלֹ הגלֹאים

)לֹידִ הלֹו אחי( 1 צומת גוש עציון, מתחם רמי קֱומה לֹוי

16.00 בשעה 5.3.17 יום ראשון ז’ באדִר אירוע פתיחה חגיגי חודִש מבצעים לֹרגלֹ הפתיחה איפור פנים, דִוכני אוכלֹ, שולֹחנות יצירה ועודִ... בואו בשמחה! מבצעים מיוחדִים לֹחברינו בפסבוקֱ פיצקֱוש מגוון אביזרים לֹפורים |

Made with FlippingBook flipbook maker