פרסומידע - גיליון 842

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

חדִש! פתיחת מועדִון לֹקֱוחות אצלֹ רותי הטבות ומבצעים לֹבעלֹי כרטיס מועדִון בלֹבדִ. הכרטיס לֹלֹא עלֹות.

מבחר מוצרים חדִשים ויחודִיים רקֱ אצלֹ

| עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' פתוח במוצ"ש, יום ו | 9:00-21:00 ימים א-ה

052-3787789 נוה דִניאלֹ - בכיכר ימינה

27

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with