פרסומידע - גיליון 842

מכובדִ

אלֹגנטי

חגיגי

אביבי

רוצים לֹפאר את שולֹחן החג?

מגוון רעיונות לֹעיצוב שיפתיעו אפילֹו אתכם...

| | | תבניות וכלֹי אחסון כוסות רגלֹ מגשי קֱריסטלֹ ומוצרי פופ מפיונים ומפיות תואמות | | | | ראנרים במבחן דִגמים חובקֱני מפיונים סטים מרהיבים סירים חדִ פעמיים ועודִ....

, ביתר עילֹית, טלֹ: 16 רח' אלֹעזר המודִעי 5804485 חניה בשפע 10:00-12:30 יום שישי 5:00-10:00 , ערב 10:00-2:00 פתוח: בוקֱר www.spizher.co.il

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 3

ידִע

פרסו

Made with