פרסומידע - גיליון 844

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים

אם בית מסורה ואחראית

ר”מ לֹכיתה קֱטנה בעלֹ הסמכה לֹחינוך מיוחדִ

מזכירה בעלֹת ידִע ביישומי מחשב

מורה לֹמתמטיקֱה נסיון בהכנה לֹבגרות

מורה לֹעברית לֹכיתה מקֱדִמת

מורה לֹספרות

מדִריכי פנימיה )כולֹלֹ דִיור במקֱום(

02-5488433 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com או לֹמיילֹ:

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה עו”ס/ית יועץ חינוכי

מדִריכי חוגים והעשרה - מדִריך חדִר כושר, ספורט קֱרב מגע, כדִורגלֹ, ניווטים. - גיטרה, אורגן, תופים. מוזיקֱה - נגרות, מסגרות. יצירה

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

Made with