פרסומידע - גיליון 844

לֹוח פרסו

ידִע

עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946 נמצא לֹידִ מקֱוה 5/4- ב צרור כלֹים בראש צורים, שלֹ בית ורכב מפתחות 9932559 : טלֹ אין בעיה! הכלֹ נמצא! בגלֹיון פרסומידִע ועכשיו גם במהדִורה דִיגטלֹית. לֹשירותך!

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il

דִרושים

אבידִות

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה צרור אבדִ 28/2- ב בכיכר הדִקֱלֹים מפתחות בזית הושאר בתא הדִואר 052-4339009 באסרו חג פסח נמצא בטרמפ מאלֹו"ש מעילֹ ירקֱרקֱ לֹירושלֹים, 052-6141616

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

דִרושה גרפיקֱאית

9309052 : קֱו"ח לֹפקֱס orliprint@bezeqint.net ידִע בתוכונות CS

050-2052105

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

מכוניות

רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

לֹחנות האופניים אתגר פלֹוס, דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא, אפשרות 050-3389485: קֱידִום. טלֹ

,2003 מאזדִה מקֱומות 7 , ממוגנת גגון, מצב מכני מצוין + 054-2186699 MPV

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

israel_b_a@walla.co.il

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

Made with