פרסומידע 847

לֹוח פרסו

ידִע

דִרושה בקֱרית יובלֹ עזרה במשקֱ בית שעות 4-5 פעם בשבוע 052-8941672 minbook18@gmail.com לֹמינצר ספרים דִרוש/ה מנהלֹ/ת חשבונות 053-9315619 , מוסמך/ת

שונות

דִרושים

אבידִות

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

ביום הזכרון נשכחו בטרמפ מהמנהרות לֹצ. משקֱפיים ועדִשות הגוש 054-8461903

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ:

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

בחוה"מ פסח נמצא באזור אולֹר הגבעה הצהובה 058-4461344

דִרושות מטפלֹות לֹקֱיבוץ מגדִלֹ עוז:

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹגלֹאי שנה עדִ שלֹוש 052-3992814 - עירית

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹרשת אופטיקֱה הלֹפרין לֹסניף גוש עציון אופטומטריסט/ית .1 עם נסיון. מוכר/ת - נסיון .2 במכירות חובה! תנאים מעולֹים לֹמתאימים 03-6183944 : קֱו"ח לֹפקֱס office@r-tzurim.co.il

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

050-2052105

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

לֹלֹא תשלֹום!

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

5808885 : טלֹ

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא אפשרות קֱידִום

לֹתיכון או”ת דִרך אבות באפרת

דִרושים

מזכירה <<

מורה לֹספרות מורה לֹמדִעים

<<

צומת הגוש )במשתלֹה(

יכולֹת עבודִה בלֹחץ ידִע מוכח ב- office יחסי אנוש טובים עדִיפות לֹבעלֹי ניסיון

<

<

<<

<

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

<

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

mazkirutderechavot@gmail.com קֱורות חיים לֹמיילֹ:

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

Made with