פרסומידע - גיליון 852

ידִע

פרסו

852 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ חוקֱת ו’ תמוז תשע”ז 30.6.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

[

[

יש לֹנו אופנים לֹכולֹםםם! אופני הרים מחלֹקֱת ידִ שניה אופניים חשמלֹיים מחלֹקֱת ביגודִ אביזרים נלֹווים אופני ילֹדִים

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online