פרסומידע - גיליון 859

שנה חדִשה מבצעים חדִשים

binyanhagush@gmail.com

מכונת חיתוך קֱרמיקֱה

סלֹ כביסה גמיש 28 & רקֱ

RUBI

1250 & החלֹ מ-

מכונת שטיפה בלֹחץ ביתית 599 & רקֱ karcher

מפוח עלֹים

skil

309 & רקֱ

כיור מטבח לֹבן התקֱנה שטוחה

מריצה איכותית

1/9/17 בתוקֱף עדִ | ! *המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ

339 & רקֱ

225 & רקֱ

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

קֱבוצות טאקֱוונדִו לֹילֹדִים/ות נערים/ות ומבוגרים/ות לֹלֹכת עלֹ בטוח טאקֱוונדִו בגלֹלֹ האווירה בגלֹלֹ ההישגים בגלֹלֹ המאמן | | הגנה עצמית שיפור כושר גופני שיפור הביטחון העצמי שיפור קֱורדִינציה ומוטוריקֱה | | |

עם המאמן מאסטר ציון כהן , חבר באיגודִ הישראלֹי לֹטאקֱנדִו ומאמן בכיר 5 חגורה שחורה דִאן

מדִריכים מוסמכים 28 אלֹופי ישראלֹ 30 שנה שלֹ הצלֹחות 22 תלֹמידִים עם חגורות שחורות 70

לֹפרטים והרשמה: טלֹ:

zion cohen | 050-3231016

ziontkd@walla.co.il

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 | 3

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 | 5

ידִע

פרסו

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

הטבה מיוחדִת

לֹמביאה מודִעה זו לֹילֹות 3 בהזמנת שהיה שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹילֹות 3- לֹינה וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה

13/12/17 בתוקֱף אין כפלֹ מבצעים

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

הפרגולֹה היחידִה בעולֹם המוכרת כפיתוח ישראלֹי )מוכרת ע”י המדִען הראשי( אלֹ תעשה פרגולֹה אם היא לֹא מושחלֹת

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן וקֱבלֹ מידִ

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

והמחיר תופתע

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 | 9

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

השכרת רכב ישובי הר חברון | קֱ. ארבע | צומת גוש עציון

מכירת רכבים מידִ ראשונה ושניה בהחזר חודִשי נמוך במיוחדִ חדִש באוטולֹי

2012 שברולֹט קֱרוז שנת

30,000 מחירון אוטולֹי

37,500

מחירון )לֹוי יצחקֱ(

&

לֹחודִש 499 - תשלֹום חודִשי החלֹ מ &

2013 קֱאיה פיקֱנטו שנת

38,400 מחירון אוטולֹי

48,000

מחירון )לֹוי יצחקֱ(

&

לֹחודִש 640 - תשלֹום חודִשי החלֹ מ &

בכפוף לֹתנאי חברת מימון

2013 סקֱודִה אוקֱטביה שנת

53,400 מחירון אוטולֹי

63,000

מחירון )לֹוי יצחקֱ(

&

לֹחודִש 900 - תשלֹום חודִשי החלֹ מ &

2012 פורדִ פוקֱוס )סטײשן( שנת

43,000 מחירון אוטולֹי

52,400

מחירון )לֹוי יצחקֱ(

&

לֹחודִש 750 - תשלֹום חודִשי החלֹ מ &

חדִש באוטולֹי שטיפת רכבים

שובר רחצת מכוניות בקֱיבוץ כפר עציון הנחה 10 לֹמביא שובר זה ינתן &

השכרת רכב מכירת רכב לֹיסינג תפעולֹי/מימוני טריידִ אין | | | 02-5665681 . , פקֱס 02-6500980 . טלֹ 2 צומת גוש עציון תחנת דִלֹקֱ קֱומה | | aotoli888@gmail.com מיילֹ: 0545-639223 : לֹייעוץ חינם בנושא קֱניה/מכירה אלֹעדִ |

11

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

מרגישה שאת מתאימה ואוהבת לֹעבודִ עם ילֹדִים הזקֱוקֱים לֹך? אבלֹ קֱשה לֹך לֹהתחייב לֹלֹימודִים שלֹ שנים במחיר עשרות אלֹפי שקֱלֹים הקֱורס החדִש והמיוחדִ שלֹ ”נווה שרה” יגשים לֹך חלֹום! ”פיתוח כשורי לֹמידִה מורחב”

הזדִמנות מיוחדִת לֹזכות בעושר לֹימודִי וחינוכי בזמן קֱצר!

הקֱורס מקֱנה כלֹים וידִע רב לֹעבודִה במקֱצועות הבאים: מתן שיעורים | ממלֹאת מקֱום בבתי ספר | סייעת לֹמורות לֹהוראה מתקֱנת | מדִריכה לֹפיתוח כישורי לֹמידִה מפעילֹת חוגי לֹמידִה ומוכנות לֹכיתה א’ | פרטיים ברמה משודִרגת המקֱפלֹת בתוכה שיטות הוראה מתקֱנת סייעת לֹגננת ועודִ... | חונכת ומלֹווה לֹילֹדִים בעלֹי מוגבלֹיות

נושאי הקֱורס:

שיטת עבודִה וטיפולֹ )דִיסלֹקֱטים, דִיסגרפים, דִסקֱלֹקֱולֹים, + סקֱירה נירחבת עלֹ לֹיקֱויי וקֱשיי לֹמידִה בעיות קֱשב וריכוז, בעיות התנהגות, קֱשיים רגשיים, בעיות שלֹיפה ועודִ( מצבי לֹחץ ושחיקֱה-כלֹים ופתרונות טיפולֹ בקֱונפלֹיקֱטים והתנגדִויות ופיתוח במיומנויות לֹטיפולֹ בבעיות חברתיים וטיפולֹ בבעיות רגשיות אצלֹ ילֹדִים בשפת הקֱאוצינג’ שיחות איורור ”חויות מתקֱנות” חניכה ולֹיווי שלֹ ילֹדִים בעלֹי מוגבלֹויות פיתוח הרגישות והנחישות וההקֱבלֹה ביניהם יחסי עוזר נעזר וכיצדִ נכשיר את עצמנו לֹתפקֱידִ זה? מרחקֱ מקֱצועי, ”נשמת המטפלֹ” ומה שביניהם פרקֱים נבחרים בחינוך והורות כגון: ”המודִלֹינג”, העוגן, מנגנוני הרגעה, מפגש ראשון ואחרון הבוגר האחראי שבתוכי, ”מחוזות ילֹדִותינו” ועודִ... בנוסף יועבר גם הנושא שלֹ כתיבת קֱורות חיים והפעלֹת חוגי לֹמידִה ושיעורים פרטיים.

תעודִות: 3 בסיום הקֱורס

. מדִריכה לֹפיתוח כישורי לֹמידִה 2 . סייעת וחונכת פדִגוגית 1 . מדִריכה לֹמוכנות לֹכיתה א’ 3

הקֱורס יועבר בלֹיווי חוברות מיוחדִות, מקֱצועיות וכארגז כלֹים לֹדִרך

חוברות נוספות לֹלֹמידִה עצמית בבית: ציורי ילֹדִים וגרפולֹוגיה, דִמיון מודִרך, קֱלֹפים טיפולֹיים, הבעות פנים ושפת גוף.

שעות אקֱדִמיות כלֹ מפגש 3 הקֱורס ימשך חצי שנה פעם בשבוע

לֹרגלֹ הפתיחה מחירים חסרי תקֱדִים! פחות מחצי מחיר

& 1725 תשלֹומים( 5) 3600 מפגשים 24- לֹ רקֱ במקֱום

&

1-700-550-320

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

13

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות חג שבועותשמח!

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

15

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

דִרוש/ה עובדִ/ת סוציאלֹ/ית קֱהילֹתית לֹמועצה אזורית גוש עציון מועצה אזורית גוש עציון אבחון ולֹיווי שלֹ קֱהילֹות ויישובים, כולֹלֹ תהלֹיכי הרחבת היישוב הקֱמה והפעלֹת פרויקֱטים קֱהילֹתיים, בשיתוף תושבים עידִודִ והכשרת מנהיגות מקֱומית ייזום, תכנון ויישום תוכניות חברתיות וקֱהילֹתיות לֹיווי צוותי מוגנות בישובים דִרישות התפקֱידִ עדִיפות לֹבוגר מסלֹולֹ קֱהילֹה בעו"ס יכולֹת לֹאיתור, ייזום, תכנון ויישום תוכניות חברתיות יכולֹת עבודִה בצוות ידִע בתחום המוגנות המינית בקֱהילֹה תקֱשורת בין-אישית מעולֹה בעלֹ/ת רכב, מוכנות לֹניידִות במועצה מוכנות לֹעבודִה בשעות לֹא שגרתיות רשום בפנקֱס העובדִים הסוציאלֹיים תיאור התפקֱידִ

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה מזכיר/ה לֹמילֹוי מקֱום לֹחופשת לֹידִה עם אופציה לֹהארכה מורה לֹמגמת חשמלֹ מדִריכי חוגים והעשרה

תנאי העסקֱה: מתח דִרגות י’-ח’ בדִירוג עו”ס 75% : היקֱף משרה

המכרז מיועדִ לֹנשים וגברים כאחדִ

או בדִוא”לֹ : maliby@gush-etzion.org.il , ט’ אלֹולֹ תשע”ז 31.8.17 עדִ לֹתאריך קֱורות חיים בצירוף מסמכים ותעודִות תוך מתן דִגש ותשובות לֹדִרישות 02-9309423 : יש לֹשלֹוח לֹדִוריס בפקֱס

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

רקֱ פניות מתאימות תיענינה

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

לֹבית ספר שדִה כפר עציון

דִרוש/ה מ”מ מנהלֹ/ת יחידִה לֹעבודִה קֱהילֹתית לֹמועצה אזורית גוש עציון מועצה אזורית גוש עציון

בית ספר שדִה כפר עציון

רכז/ת הזמנות כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ, משרה מלֹאה דִרוש/ה

תיאור התפקֱידִ

ריכוז עבודִתם שלֹ העובדִים הקֱהילֹתיים תוך בניית תוכנית עבודִה לֹכלֹ עובדִ. ניהולֹ הדִיאלֹוג ואיתור צרכים שלֹ יישובי גוש עציון ותרגומם לֹמענים ותוכניות עבודִה. אחריות עלֹ עבודִת החוסן הקֱהילֹתי ביישובי גוש עציון אחריות כולֹלֹת עלֹ עלֹ צח"י )צוותי חוסן יישוביים( קֱדִום החשיבה הקֱהילֹתית בתהלֹיכי קֱבלֹת החלֹטות במועצה

99 לֹציין עבור משרה

מוקֱדִנית לֹמילֹוי מקֱום עדִ סוכות 80 לֹציין עבור משרה

רקֱ פניות מתאימות תיעננה hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

דִרישות התפקֱידִ

עו"ס קֱהילֹתי תואר מוכר בעבודִה סוציאלֹית רישום בפנקֱס העו"סים. נסיון שלֹ ארבע שנים בעבודִה קֱהילֹתית

קֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרושה

יכולֹות ניהולֹ צוות עובדִים. תקֱשורת בין אישית מעולֹה. כושר ביטוי בכתב ובעלֹ פה. יכולֹת ניהולֹ תקֱציבים. יכולֹת הובלֹת פרויקֱטים.

תחילֹת עבודִה מיידִי לֹמרים חיים, מרים 052-8902603 : טלֹפון myriam.weijel@gmail.com היקֱף העבודִה: משרה וכפיפות מנהלֹת גי”ר 50% יש לֹשלֹוח קֱורות לֹדִוא”לֹ: אחריות עלֹ גיוס והשמה שלֹ מטפלֹות אחריות עלֹ לֹוגיסטיקֱה שוטפת ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים מחשב ידִע ביישומי עוזרת לֹמנהלֹת גילֹ הרך

בעלֹ רכב ומוכנות לֹניידִות ברחבי המועצה. עבודִה בשעות בלֹתי שגרתיות )ערב, חירום(.

כפיפות: מנהלֹ האגף לֹשירותים חברתיים מ”מ עם אופציה לֹקֱבוע 75% : היקֱף משרה

המכרז מיועדִ לֹנשים וגברים כאחדִ

או בדִוא”לֹ : maliby@gush-etzion.org.il , ט’ אלֹולֹ תשע”ז 31.8.17 עדִ לֹתאריך קֱורות חיים בצירוף מסמכים ותעודִות תוך מתן דִגש ותשובות לֹדִרישות 02-9309423 : יש לֹשלֹוח לֹדִוריס בפקֱס

רקֱ פניות מתאימות תיענינה

19

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

גילֹה כירבולֹים מברכת את כלֹ התלֹמידִים העולֹים לֹכיתה א’ בשנת לֹימודִים פוריה ת כלֹ פוריה

מבחר מדִהים שלֹ בגדִי נשים מעצבים 50 &

מגבת לֹארוחת

כדִאי לֹמהר...

עשר &30

חולֹצות ביה”ס כולֹלֹ הדִפס במקֱום

טייצים חולֹצות ושמלֹות בנים/בנות

100 7

10 &

10 &

BABY

ב- &

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 9:00-18:30 ' פתוח: א'-ה

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

ורידִים ודִלֹיות ברגלֹים?

מוצר מהפכני לֹטיפולֹ טבעי מהשורש! גם בזמן ההריון

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

מתמודִדִים בבעיות בשלֹום בית )ח. אישות(

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

טבעי 100% בהשגחת בדִ”צ ע”ח

מוצר נוסף באישור מכון פוע”ה!

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

050-6000613 : דִרושים זכיינים

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

03-6477339 התקֱשרו עודִ היום

058-5231055 1 שלֹוחה

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

21

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

07/17 מכרז חיצוני

מועצה אזורית גוש עציון

דִרוש/ה מנהלֹ אגף תכנון ובקֱרה לֹמועצה אזורית גוש עציון

תיאור התפקֱידִ

אחראי תיאום ובקֱרה בתכנון מדִיניות, בווידִוא יישום וביצוע לֹיווי יחידִות הסמך שלֹ המועצה פיתוח מענים לֹשינויים והתפתחויות במועצה מעקֱב ובקֱרה עלֹ התקֱדִמות תוכניות העבודִה ופרויקֱטים שונים ניהולֹ צוות עובדִים זיהוי צרכים, מיפוי ויעוץ בסוגיות המאקֱרו שלֹ המועצה. אפיון וריכוז תוכניות עבודִה, מקֱושרות תקֱציבים, המתרגמות את חזון המועצה לֹתהלֹיכים תפעולֹיים סיוע בכתיבת נהלֹים לֹביצוע מעקֱב והערכה איתור צרכים בקֱרב היישובים והתושבים ולֹיוויים. איתור ואיסוף נתונים ותחזיות דִמוגרפיות שלֹ היישובים והמועצה וביצוע עיבודִ שלֹ הנתונים.

דִרישות התפקֱידִ

תואר אקֱדִמאי, שנרכש במוסדִ מוכר עלֹ ידִי המועצה לֹהשכלֹה גבוהה. שלֹוש שנות ניסיון בניהולֹ, כולֹלֹ ניהולֹ צוות עובדִים כושר ביטוי בכתב ובעלֹ פה.

ייצוג הרשות בפורמים מקֱצועיים. עבודִה בשעות בלֹתי שגרתיות.

כפיפות: מנכ”לֹ המועצה 100% : היקֱף משרה

המכרז מיועדִ לֹנשים וגברים כאחדִ

קֱורות חיים בצירוף מסמכים ותעודִות תוך מתן דִגש ותשובות לֹדִרישות 02-9309423 : יש לֹשלֹוח לֹדִוריס בפקֱס או בדִוא”לֹ : maliby@gush-etzion.org.il 31.8.17 , עדִ לֹתאריך ט’ אלֹולֹ תשע”ז

רקֱ פניות מתאימות תיענינה

25

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה בקֱרית ארבע חדִ', שמורה 4 דִירת לֹתווך ארוך, מאוקֱטובר 050-7434182 ! מחיר נוח לֹהשכרה בקֱרית ארבע חדִ' משופצת ונאה, 4 מזגן, שכנים טובים 052-6510074/5 לֹהשכרה באפרת, בדִגן קֱוטג’ פינתי חדִש חדִ’, כניסה מיידִית 7 053-3394228

לֹהשכרה באלֹעזר, בית חדִ' במיקֱום 5 פרטי מרכזי כניסה בסוף הקֱיץ 050-7503833 לֹהשכרה בהר גילֹה חדִ' חדִשה 2 דִירת חצר, כניסה מיידִית + 052-9217056 לֹהשכרה בגפן דִירת חדִ', מתאים לֹמשרדִ 3.5 או לֹמגורים, כ. פרטית 050-5206323 לֹהשכרה באפרת, בגפן חדִ' וסטודִיו 3 דִירת חצר + כ. פרטית 052-7656067 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 חדִ' 6 , לֹהשכרה באלֹעזר ממ"דִ, דִודִ"ש, יונקֱרס + , במדִורגים 2 קֱומה 052-6868040 שלֹמה לֹהשכרה בהר גילֹה וילֹה גדִולֹה ומושקֱעת חצר גדִולֹה + 054-2282941

דִירות

לֹמכירה בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת . 1.73 , חדִ’ מפוארת בבנייני ברקֱן 5 דִירת & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’, מפואר, נוף מדִהים! 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים & 1,080,000 , חדִרים 3 דִירת & 1,985,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גן בגפן ברימון 1,590,000 , חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & 4,190,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & 1,695,000 , מ”ר 170 , דִירת גן & מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג 4.150,000 , דִו משפחתי בנה ביתך & קֱרקֱע לֹבניה מיידִית בנה ביתך! . בדִגן & 3,500,000 , דִו משפחתי, יח’ מניבה בדִקֱלֹ & 2,500,000 , יח’ לֹהשכרה + וילֹה באלֹעזר & 1,990,000 ,’ חדִ 5 קֱוטג’ טורי כפר עציון 052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי לֹמכירה באלֹעזר שרותים 2 ' חדִ 4 דִירת אופציה + מרפסת + 054-7507085 , לֹהרחבה נמכר! נמכר! נמכר! דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

חדִ’ 5 לֹהשכרה בשכ’ מוסררה, & 1/9- מ”ר, מתפנה ב 148 12,500

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה בכרמי צור חדִ' 5 , דִירה במדִורגים מרפסת + חצר + 052-6894593 לֹמכירה באפרת, בזית אופציה + ' חדִ 5 פנטהאוז מחסן, מיקֱום מעולֹה! 050-3964392 לֹמכירה בזית, באפרת, מ"ר, 180 פנטהאוז עם אופציה לֹיח' נפרדִת 054-3331821

עופר לֹוינשטיין 052-4255312 02-6744744

www.shiraz.co.il

בזית

מציאה לֹמבינים! & 1,390,000 חדִרים 4 חדִרים חדִשה 4 דִירת & 1,450,000

1

2

בדִקֱלֹ

דִופלֹקֱס חדִ’ אטרקֱטיבי! 5 3

ברימון בית פרטי ענקֱ )וילֹה אמיתית( שטח חוץ ע-נ-קֱ! + יחידִה + מלֹיון & 3.6 ! מיידִי 4

לֹהשכרה באפרת, חדִ', לֹלֹא מעשנים 2 וחיות, מטבח מעוצב 02-9309780 ! מיידִי

4.2 וילֹה מושקֱעת ענקֱית 5

בגפן

וילֹה מהממת ומושקֱעת נדִירה, שטח חוץ ענקֱ! יח’ גדִולֹה לֹהשכרה +

6

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

לֹהשכרה חדִ’ 7 קֱוטג’ ענקֱ בדִגן מיידִי & 5,500

משרדִנו בירושלֹים מתמחה ומטפלֹ בעשרות דִירות לֹהשקֱעה ולֹמגורים

לֹהשכרה משרדִ, בן חדִר אחדִ או שניים

בעמודִ הבא המשך הדִירות

בבניין המועצה באפרת 9931471 ,050-6747382

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

השקֱעות בנדִלֹ”ן

שאסור לֹפספס

לֹסופרמרקֱט באפרת בשכונת הזית דִרושים/ות

תוך הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, לֹקֱוחות מרוצים, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

סדִרנים/יות ירקֱנים/יות עובדִים כלֹלֹיים

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

& ומעלֹה לֹמתאימים 30- שכר לֹשעה מ 054-2499610/2 נא לֹפנות בטלֹפון לֹנעמי

מענית

דִרושים/ות מטפלֹים/ות

3 לֹחברת קֱלֹיבר דִרוש/ה לֹמשרה מלֹאה עובדִ/ת לֹמשרדִ

חברת מענית חנה שבילֹ עו”ס 054-7733321 פנו אלֹינו ואיתנו יחדִ תתמודִדִו בכבודִ ולֹא לֹבדִ לֹטיפולֹ בקֱשישים באיזור קֱ. ארבע אפרת גוש עציון חברת מענית נותנת סיוע לֹקֱשישים באיזור, הדִרכה לֹפניה לֹביטוח לֹאומי בדִיקֱת זכאות וטרום סיעודִ

תנאים מצױינים לֹמתאימים! העבודִה בפארקֱ תעשיות שלֹ גוש עציון לֹפרטים וקֱו”ח: merav@caliber-3.com רקֱ פניות מתאימות תענינה

27

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

שונות

דִרושים

דִירות

אבידִות

שעון אבדִ 20/7- ב באזור סוואטש מגרש הטניס באפרת 052-8738980

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ גמ"ח - התנעת רכב בחינם! הרכב לֹא מניע ונתקֱעת עם הרכב באפרת,בגוש, בישוב או בכבישים התקֱשרו ואשמח לֹעזור 050-9932291 שעות 24 ניתן לֹהתקֱשר תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ:

תקֱוע תיווך בישוב תקֱוע לֹמכירה חדִ’ 6 , בית מדִהים ומרווח מעטפת, גינה מטופחת, נוף + לֹהשכרה באפרת חדִ' יפה וגדִולֹה 2 דִירת מטבח חדִש, מיידִי 9309780 לֹהשכרה בכרמי צור חדִ', מרווחת 3 דִירת גן כולֹלֹ 2,200 , ומושקֱעת & 054-6463350 ארנונה חדִ' 4 , לֹהשכרה באלֹעזר ח. אמבטיה 2 + , גדִולֹים מרפסת, מיידִי + 9309953 052-6293000 www.tekoa-realty.com לֹפרטים: תמר 054-5988839 לֹהשכרה מ”ר 130 , בית צמודִ קֱרקֱע גינה גדִולֹה, מיידִי! + ’ חדִ 4 בהזדִמנות! דִירת קֱרקֱע חדִרים, מיידִי! 3 יפה, בת הזדִמנות!! בית עם יחידִות, במיקֱום מצוין 3

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה באוטובוס שלֹ החלֹ"פ צמידִ זהב נמצא ניתן לֹקֱבלֹו ע"פ סימנים 050-7704298 , במרמפ מצ. 8/6- ב הגוש לֹדִרך חברון בי-ם משקֱפי שמש נמצאו 050-6206027 בנסיעה מאפרת צפון לֹי-ם או בחזרה מצאתי ספר משניות קֱטן ברכבי 054-5993267 בטרמפ מהמנהרות 1/7- ב שקֱית לֹזית שכחתי עם פרטי לֹבוש וניירת 052-4339009

050-2052105

5662323 054-7658400 torathanefesh2@gmail.com דִרושים אנשי מכירות יכולֹת ארגון, שלֹיטה במחשב, העבודִה עדִ כסלֹו, אופציה לֹקֱידִום לֹמשרדִי 'תורת הנפש' לֹקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרושות מטפלֹות לֹגילֹאי שנה עדִ שלֹוש 052-3992814 - עירית דִרושים אנשי מכירות מעולֹים לֹחנות בייבילֹ’ה מוצרי תינוות בתלֹפיות 050-2404348 גן קֱטן ושמח באלֹעזר מחפש סייעת מתאימה לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית 050-9932454

לֹמשפחתון קֱטן בישוב שדִה בועז

נשארו מס' מקֱומות רחלֹה 054-8303844

רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: gushfrata@gmail.com

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

קֱיבוץ מגדִלֹ עוז לֹקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרוש רבש”צ בעלֹ יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹת ניהולֹ במצבי לֹחץ משרת במילֹואים בפועלֹ בוגר קֱורס פיקֱודִי בצה”לֹ

דִרושים/ות רכז/ת משאבי אנוש לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

75% : היקֱף משרה

בעתידִ - אפשרות הגדִלֹה לֹמשרה מלֹאה

חשב/ת שכר

50% : היקֱף משרה

הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המשרה מופיע באתר האינטרנט שלֹ המועצה: www.kiryat4.org.il 050-5219743 פרטים: שולֹי

מגורים במגדִלֹ עוז 1/9/17 תחילֹת עבודִה

לֹמרים חיים, עינת 02-9936444 : טלֹפון myriam.weijel@gmail.com יש לֹשלֹוח קֱורות לֹדִוא”לֹ:

המשרות מיועדִות לֹנשים וגברים כאחדִ

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 7/9/17 עדִ

לֹהנה”ח קֱיבוץ כפר עציון

מועצה אזורית גוש עציון

לֹביה"ס אח"י תקֱוע

דִרוש אב בית משרה 75% שמירה עלֹ רמת תחזוקֱה נאותה ועלֹ הניקֱיון ברחבי איתור וטיפולֹ בלֹיקֱויים במבנה ביה"ס | ביה”ס ביצוע משימות כלֹלֹיות | אספקֱה שלֹ ציודִ לֹכיתות תחזוקֱה וניקֱיון בהתאם לֹהנחיות מנהלֹ בית הספר. : דִוריס חיים מ"מ רכזת משאבי אנוש מ.א גוש עציון 02-9309423 . פקֱס | 02-9939986 . טלֹ לֹטיפולֹ בלֹיקֱויים עלֹ פי הצורך חריצות ואחריות אישור עלֹ מצב בריאותי תקֱין אישור מהמשטרה עלֹ היעדִר עבירות מין. לֹפרטים ושלֹיחת קֱורות טכניות השכלֹה תיכונית מלֹאה ידִע ויכולֹות שונים וניקֱיון ביה"ס והחצר תיאור התפקֱידִ:

דִרישות התפקֱידִ: ומעלֹה 2 הנהלֹת חשבונות סוג נסיון מוכח בהנה”ח ידִע ונסיון בחשבות שכר - יתרון משרה מלֹאה הגעה עצמית היכרות עם קֱיבוצים - יתרון ידִע ונסיון ב- Excel דִרוש מנהלֹ חשבונות בצוות < < < < < < <

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: mazkira@achdut.co.il

maliby@gush-etzion.org.il

29

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

| 25.8.2017 | ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 30

ידִע

פרסו

31

| ג’ אלֹולֹ תשע"ז | 25.8.2017 |

ידִע

פרסו

שולֹחן עורך חוגגת שנה ואתם חוגגים י ומולֹדִת

בהפנינג מטורף

16.00-20.00 בין השעות 30.8.17 ביום רביעי בקֱומה שניה ברחבת החנות )מעלֹ רמי לֹוי( בצומת הגוש הנחות ומבצעים לֹבאי הירידִ בלֹבדִ!

*דִוכני אוכלֹ בתשלֹום

מתנפחים

דִוכני אוכלֹ

גמבורי לֹקֱטנים

פופקֱורן

עמדִות מולֹטימדִיה

חפשו אותנו בפסבוקֱ

shulhan orech

9:00-13:30 ו’ וערבי חג 9:30-20:00 ’ פתוח: א’-ה |

02-9709018 |

צומת הגוש מתחם רמי לֹוי

Made with FlippingBook Learn more on our blog