גושפרתה - גיליון 871

מתנות לֹחנוכה!!! כריות חימום אישיות

מחממות ומשמחות את הידִיים ואת הלֹב & בלֹבדִ!!! 15-20- ב

בתוקֱף עדִ חג החנוכה תשע”ח ט.לֹ.ח.

מחסן העצים הגדִולֹ בגוש עציון

כלֹ סוגי העצים, עבודִות בעץ מגוון פרגולֹות, דִקֱים, גגות רעפים, ספריות מעץ גושני, ספסלֹי גינה ועודִ... פריסת גזעים במקֱום מכירת פרוסות עץ טבעיות

מתנה מיוחדִת ומפנקֱת לֹחנוכה 054-5993271 : לֹהזמנות

ייעוץ מקֱצועי וחיתוכי עץ לֹפי מידִה

052-2659307 : רמי | 02-6234188 |

קֱיבוץ ראש צורים )בכניסה(

8:30-13:00 ’ ו 8:30-17:30 ’ שעות פתיחה: א’-ה

עברנו

לֹמשכננו החדִש בקֱניון הרים

אביזרים מיוחדִים לֹחנוכה | תבניות | ממרחים | קֱמחים | 052-5666696 ,02-6416811 | קֱניון הרים ג.עציון lebel l@012.net . i l קֱישוטים לֹימי הולֹדִת | כלֹי מטבח | אביזרי אפיה | חומרי גלֹם לֹאפיה

Made with FlippingBook Online document