פרסומידע - גיליון 883

ידִע

פרסו

883 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.3.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ ויקֱהלֹ-פקֱודִי כב’ אדִר תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

אביב הגיע פסח בא

נווה דִניאלֹ

עם שיפון אף אחדִ לֹא נשאר רעב

חביתות | כריכים | פלֹאפלֹ סלֹטים בהרכבה עצמית פיצות ועודִ... מקֱומות ישיבה עם מרפסת ונוף

יום חמישי יג’ ניסן 2.00 פתוח עדִ בלֹילֹה

מנה פלֹאפלֹ ב- & 15 רקֱ- & 50 XXL לֹא כולֹלֹ תוספות

מוצ”ש שלֹאחר 7.4 שביעי שלֹ פסח 21:30- פתוח החלֹ מ עוגות טריות ולֹחמניות חמות

פיצה משפחתית

רבנות מהדִרין גוש עציון

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ 6.00-15.00 ’ יום ו | בערב 8.00 פתוחים עדִ 18.3 , מב’ ניסן לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 | 3

ידִע

פרסו

רוצים לֹקֱבלֹ בית נקֱי לֹפסח בלֹי לֹעבודִ קֱשה?! מבצע ניקֱיון בתים לֹפסח

נקֱיון בית לֹפסח כולֹלֹ פולֹיש לֹרצפות הדִברה טבעית מתנה במחיר לֹא לֹפרסום

050-9222392 : התקֱשרו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 4

ידִע

פרסו

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 | 5

ידִע

פרסו

פתחנו!!! סניף חדִש בצומת גוש עציון )מולֹ רמי לֹוי(

סניפים נוספים:

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 6

ידִע

פרסו

מחסן העצים הגדִולֹ בגוש עציון

התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ

כלֹ סוגי העצים, מגוון עבודִות בעץ פרגולֹות, דִקֱים, גגות רעפים, ספריות מעץ גושני, ספסלֹי גינה ועודִ...

פינת זולֹה

& בלֹבדִ

1600

ב-

כולֹלֹ מע”מ

נדִנדִות לֹגינה

הנחה 10% < לֹמזמינים פרגולֹה עדִ לֹחג פרוסות עץ- <

& בלֹבדִ

2300

ב-

עובדִים עם מוסדִות ופרטיים ייעוץ מקֱצועי וחיתוכי עץ לֹפי מידִה

ניתן לֹקֱנות משטח עץ טבעי לֹריהוט ועיצוב

053-2321815 | 02-6234188 |

קֱיבוץ ראש צורים )בכניסה(

8:30-13:00 ’ ו 8:30-17:30 ’ שעות פתיחה: א’-ה

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 | 7

ידִע

פרסו

דִרושים/ות גננות מורים סטודִנטים לֹהוראה 16 בני נוער מעלֹ גילֹ לֹהפעלֹה בקֱיטנת פסח בגני הילֹדִים ובבתי ספר בגוש עציון לֹמרץ 22-28 : בתאריכים

)לֹא כולֹלֹ יום שישי( 8:00-13:00 : שעות

בעלֹי תואר ראשון רלֹוונטי: לֹשעה 60 & לֹשעה 37 : אחר & שכר:

קֱו"ח ניתן לֹשלֹוח לֹ: ortal@matnasetzion.com

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 8

ידִע

פרסו

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון 0529017989 | בקֱרוב! יפתח סניף קֱרית ארבע

משלֹוחים חינם achuzathzklavim@gmail.com

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 | 9

ידִע

פרסו

כשר לֹמהדִרין

creative & elegant catering for all your special events

קֱייטרינג והפקֱת אירועים ברמה אחרת

Customized events tailored for your personal needs Variety of menus & prices Uncompromised service & design

התאמת אירועים בגוון אישי לֹפי רצון הלֹקֱוח

מגוון תפריטים ומחירים טעם, עיצוב ושירות לֹלֹא פשרות

מבצע אביב

מפלֹ שוקֱולֹדִ וזרי ממתקֱים מתנה איש 100 בהזמנת אירוע מעלֹ Free Chocolate fountain with candy bouquets For events over 100 people

לֹמזמינים אירוע עדִ 31/3/18

בשרי או חלֹבי | אוכלֹ טרי וטעים Fresh & delicious food | Meat Or Dairy

דִוא"לֹ: www.cateringds.com scharf.avi@gmail.com 054-4906816 אבי ודִבורה שרף Avi & Devora Scharf

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 10

ידִע

פרסו

Kitchenshop קֱ י י ט ר י נ ג

מבשלֹים לֹכם את הפסח

20 &

סלֹטים סוגים לֹבחירה - 6 סלֹט חצילֹים עלֹ האש

מנה עיקֱרית סוגים לֹבחירה- 2 שניצלֹ מטוגן גר’ לֹמנה 200- שניצלֹונים חזה עוף בגרילֹ עם

לֹקֱ”ג

מחיר לֹיח’

&16 &16 &17 &15 &17 &18 &20 &20 &20 &20 &20 &20 &22 &17 &18 &18

סלֹט חצילֹים במיונז סלֹט חצילֹים מזרחי סלֹט חצילֹים ויניגרט

בצלֹ מטוגן ופטרוזילֹיה גר’ לֹמנה 200- עוף סיני עוף בגרילֹ עוף בקֱרמלֹ עוף עם פירות יבשים פרגית עלֹ האש פרגית ברוטב טריאקֱי

תפריט לֹפסח 2 0 1 8

סלֹט סלֹקֱ פרוס בלֹימון ופטרוזילֹיה סלֹט סלֹקֱ חי מגורדִ עם לֹימון וגזר

סלֹט גזר מרוקֱאי פיקֱנטי סלֹט גזר חי בלֹימון ושום סלֹט תפו"א רוסי)במיונז( סלֹט פלֹפלֹ חריף בשום ושמן זית סלֹט מטבוחה עגבניות ופלֹפלֹים חריפים ושום סלֹט פלֹפלֹ צבעים 3 סלֹט קֱישואים מטוגנים סלֹט כרוב תאילֹנדִי

חזה עוף ממולֹא ירקֱות מוקֱפצים חזה עוף ממולֹא בפירות יבשים אומצת בקֱר-צלֹי בירקֱות שורש לֹשון בקֱר ברוטב פלֹפלֹת שיש קֱבב עלֹ הגרילֹ גר’ לֹמנה 200- בשר גולֹש הונגרי גר’ לֹמנה 200- בשר סצואן

סלֹט כרוב מזרחי סלֹט כרוב במיונז סלֹט מלֹפפון בשמיר ירקֱות ופטריות + סלֹט חסה סלֹט טורקֱי חמוצים מירקֱות טריים ביתיים סלֹט עגבניות שרי בפסטו איטלֹקֱי

30 &

מחיר לֹיח’

מנה ראשונה סוגים לֹבחירה - - 2 מוסקֱה בשרי ברוטב עגבניות ובזילֹיקֱום גלֹילֹת חצילֹים ממולֹאת בשר וצנוברים

לֹקֱ”ג

סוגים לֹבחירה - 3 תוספות חמות תפו"א בפלֹפלֹת אדִומה תפו"א אנה בתוספת בצלֹ ירוקֱ תפו"א ובטטה סהרונים בטטה בקֱרמלֹ אורז סיני אורז צהוב אורז עם צימוקֱים ושקֱדִים רטטוי ירקֱות או ירקֱות מוקֱפצים אפונה עם בצלֹ וסלֹרי שעועית מוקֱפצת עם ירקֱות שורש שעועית ירוקֱה ברוטב עגבניות קֱישואים מוקֱפצים עם שמיר במיה מזרחית & לֹקֱ”ג 35 - זיתים מרוקֱאים

&16 &10 &10 &10 &12 &12 &15 &15 &18 &18 &18 &25 &15 &15 &6

בלֹינצ'ס פטריות בלֹינצ'ס תפו"א בלֹינצ'ס בשר

אפשרות לֹמנה עיסקֱית הכולֹלֹת מנות 5 ב- & 359 לֹבחירה תוספות חמות 3 מ. ראשונות 2 מ. עיקֱריות 2 סלֹטים 5

פלֹפלֹ ממולֹא בבשר מוקֱפצים וירקֱות מפרום ממולֹא בשר ברוטב פטריות ויין כרוב ממולֹא אורז וירקֱות דִג פילֹה מושט ברוטב מזרחי דִג נסיכה ברוטב מזרחי

דִג נסיכה עם עשבי תיבולֹ דִג סלֹומון עם עשבי תיבולֹ קֱציצות דִגים בטיגון דִג סולֹ מטוגן בלֹימון ופטרוזילֹיה גפילֹטעפיש

&75 : מחיר לֹמנה

כשר לֹמהדִרין לֹאוכלֹי קֱטניות

054-7453161 ,02-6485571 : לֹהזמנות שמעון

11

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 12

ידִע

פרסו

13

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 14

ידִע

פרסו

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

הטבה מיוחדִת

לֹמביאה מודִעה זו לֹילֹות 3 בהזמנת שהיה שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹילֹות 3- לֹינה וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה

אין כפלֹ מבצעים | ט.לֹ.ח 30/4/18 בתוקֱף עדִ

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

15

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 16

ידִע

פרסו

17

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 18

ידִע

פרסו

19

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 20

ידִע

פרסו

21

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 22

ידִע

פרסו

23

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 24

ידִע

פרסו

25

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה באפרת, בזית יח"דִ לֹזוגות דִתיים חדִר שינה גדִולֹ 054-8463548 : טלֹ לֹמכירה בכרמי צור גינה + מ"ר 114 דִירת גן מחסן, מושקֱעת ושמורה! 052-8023154

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

דִירות

לֹמכירה בית פרטי יפייפה באלֹעזר!

חדִרים 10 מ"ר 300/415 בניה ברמה גבוהה יחידִה מניבה חצר

לֹמכירה / השכרה בשכ’ הדִגן החדִשה בית מרווח עם גינה ענקֱית נוף חלֹומי, קֱהילֹה איכותית

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

לֹמכירה בזית

אלֹה רוזובסקֱי

לֹהשכרה באפרת חצר + ' חדִ 4 דִירת משופצת, מטבח, מזגן, 054-4709373 ! נוף

לֹמכירה באפרת בגבעת התמר חדִרים, 6 ' קֱוטג קֱומות, חצר 3 קֱדִמית ואחורית מחיר מעולֹה!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי לֹהשכרה חדִ’ במחירים מיוחדִים!! 3-8 באפרת, 5,500 ’ חדִ 5 , דִו משפחתי & באלֹעזר, 4,400 ,’ חדִ 5 דִירת & בזית, 7,000- מ”ר, מ 250 וילֹה & בדִגן, 7,800 , מ”ר 270 וילֹה & בגפן, ברימון & 1,590,000 חדִ' מדִהימה 5 דִירת & 1.85 אופציה + ' חדִ 5 קֱוטג’ פינתי מ’ 3,750,000 מ"ר בבניה 240 דִו”מ & 2,250,000 אופציה + מ"ר 180 קֱוטג & בדִגן &1,830,000 , חדִ’ גינה 5.5 דִירת גן בדִקֱלֹ 1,700,000 פטיו + ' חדִ 5 דִירת גן & וילֹה ענקֱית חייבת לֹהמכר!!! בגפן &2,390,000 , מ”ר 217 ’ ח 7.5 ,’ קֱוטג באלֹעזר & 1,200,000 אופציה + ' חדִ 3 דִירת & 1,385,000 , חדִ' בחפציבה 4 דִירת & 1,765,000 חדִ' מושקֱעת 5 , בברקֱן & חדִ’ 5 דִירת 1,775,000 , , מתתיהו הכהן & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,750,000 מ"ר 200 ' חדִ 6 פנטהאוז & 1,830,000 ' חדִ 6 ’ מ 147 דִופלֹקֱס גג & 1,900,000 מ"ר 180 ' חדִ 7 פנטהאוז & 2,285,000 חניות 2 ,’ מ 200 דִופלֹקֱס גן & 3,150,000 יח' השכרה + קֱוטג מפואר

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹהשכרה באפרת, חדִ' 3 בגפן, דִירת חצר + כ. פרטית 052-7656067

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ או שניים בבנין המועצה באפרת 050-6747382 9931471 חדִ' 5.5 לֹמכירה באפרת מ"ר, 143 , משופצת, נוף אפשרויות הרחבה 054-5516180 לֹהשכרה באפרת, בתמר חדִ' 6 קֱוטג' חדִש מ"ר, 170 בלֹבדִ 5,300 & 052-8980853 : טלֹ לֹהשכרה בקֱ. ארבע דִירה משופצת, מתאים לֹמשפחות, לֹרציניים 050-4312100 ! בלֹבדִ

050-6325882

מציאה!! לֹמכירה במחיר חסר תקֱדִים! במדִורגים, בקֱ. ארבע חדִ' מרווחת, 4 דִירת ח. כביסה, מטבח גדִולֹ, 2 , שרותים כפולֹים מרפסות מקֱורות, הסקֱה 050-5383799 לֹהשכרה דִקֱלֹ ג' חדִ' 6 באפרת, בית פרטי מרפסת, נוף מרהיב + 050-6286416

לֹהשכרה בנוה דִניאלֹ חדִ' יפה 2 דִירת גינה, כ. נפרדִת ונגישה + 050-5585866 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ' מרווחת 5 דִירת ומרוהטת, כניסה מיידִית 052-3575765

לֹהשכרה בראש צורים חצר + חדִרים 3 דִירת

מיידִי! 2,700 & 052-4589266

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

באלֹו”ש דִופלֹקֱס גג 2- מ”ר, מחולֹקֱ לֹ 170 &6,000 יח’ המניבות &2,050,000 077-410-8011

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 26

ידִע

פרסו

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

BABY-XXL

לֹכלֹ המשפחה

עודִפים

עודִפים

בנים בנות חולֹצות מכנסיים, חצאיות נעלֹיים קֱולֹקֱציה חדִשה 50%

קֱולֹקֱציית קֱיץ

השקֱעות בנדִלֹ”ן

מעבר וחג

BABY

BABY

50%

שאסור לֹפספס

עודִפים

בגדִי ים איכותיים הגנה מלֹאה מהשמש 50% UV

אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות, לֹקֱוחות מרוצים הפרוייקֱטים במישגן ומרילֹנדִ | $ 50,000- השקֱעה מ לֹשנה 10% תשואה מובטחת

עודִפים

50% פרטי חג בנות BABY XL -

50% פרטי חג BABY XXL -

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

לֹישוב תקֱוע דִרוש/ה מנהלֹ/ת חשבונות

משרה 100% )אפשרות לֹחלֹקֱיות משרה(

דִרישות התפקֱידִ: 3 מנה”ח סוג נסיון עבודִה בחשבשבת - חובה יתרון לֹחשב/ת שכר יתרון לֹהיכרות עם תוכנת EPR

תחילֹת עבודִה: מיידִי

רקֱ פניות מתאימות ייענו לֹציין עבור משרת מנהלֹ/ת חשבונות קֱו"ח ניתן לֹשלֹוח לֹ: pnim@tekoa.co.il

לֹהזמנות: 054-6333359

אביגילֹ שרף

27

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹחנות מוצרי תינוקֱות בגוש אחראי/ת משמרת לֹשעות הצהריים והערב 052-7703426

לֹפני כשבועיים אבדִה בקֱרית ארבע

דִרושים

גיטרה קֱטנה 055-6672070

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה לֹפני כשבועיים נמצא ( ) ברכבי ברדִס לֹבן עם רוכסן 052-3114703 : טלֹ hood

לֹישיבת נוה שמואלֹ

לֹקֱיבוץ ראש צורים דִרוש/ה תמחירן - עוזר גזבר במשרה מלֹאה,

עובדִי חדִר אוכלֹ דִרושים לֹשעות הערב

לֹקֱייטרינג במרכז הגוש טבחים ומנהלֹי אירועים משרה מלֹאה/חלֹקֱית )יוסי( 052-7090188 רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית רצוי תואר במנהלֹ עסקֱים או בכלֹכלֹה קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il

052-6169283 וילֹיאם

לֹלֹא תשלֹום!

שונות

אבידִות

5808885 : טלֹ

אין בעיה! הכלֹ נמצא! בגלֹיון פרסומידִע ועכשיו גם במהדִורה דִיגטלֹית. לֹשירותך!

לֹהשכרה בהאב עציון משרדִ יפה ומרוהט אנשים 1-3 מתאים לֹ 02-6562288 : לֹפרטים

אוטובוס לֹנסיעות פרטיות לֹפני כשבועיים נשכחו משקֱפי ראיה ברכבי בטרמפ באזור הגוש 052-7203459

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס

הסעות לֹטיולֹים ואירועים בכלֹ הארץ 2017 אוטובוס חדִש מקֱומות 55 נהג תושב אפרת

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

| לֹא בשבת |

שמעון:

058-5504205

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 28

ידִע

פרסו

מכרז חיצוני

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש עובדִ רציני בוגר צבא אפשרות קֱידִום תנאים טובים לֹמתאימים!

צומת הגוש )במשתלֹה(

דִרוש/ה

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

רכז/ת ביטחון צבאי שוטף

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

)רבש”צ/ית( משרה 100%

העסקֱה בחוזה אישי בכפוף לֹאישור משרדִ הפנים נגזר משכר בכירים

קֱו"ח, תעודִות ואישורי העסקֱה, יש לֹשלֹוח

iris@efrat.muni.il לֹדִוא"לֹ:

לֹמידִע מפורט ניתן לֹהכנס לֹאתר המועצה:

www.efrat.muni.il

לֹאולֹפנת ראש צורים

בית ספר שדִה כפר עציון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון מנהלֹ/ת כספים כפיפות לֹמנכ”לֹ ניהולֹ מערך החשבות בארגון אחריות עלֹ דִוחות כספיים חודִשיים פיקֱוח ובקֱרה עלֹ התחום הכספי ניהולֹ מו”מ עם ספקֱים עבודִה מולֹ משרדִי ממשלֹה ניהולֹ חוזים והתקֱשרויות עבודִה בחצי משרה עם אופציה לֹהגדִלֹה לֹמשרה מלֹאה דִרוש/ה

דִרושה מורה לֹכיתת תקֱשורת

<

<

<

<

<

לֹמשך שלֹושה חודִשים החלֹ מאחרי פסח

<

לֹציין עבור 70 משרה

<

<

קֱו"ח לֹפקֱס: 9938135 או לֹדִוא"לֹ: ulpenarz@gmail.com

hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

29

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

| 9.3.2018 | כב’ אדִר תשע"ח | 30

ידִע

פרסו

31

| כב’ אדִר תשע"ח | 9.3.2018 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook HTML5