פרסומידע - גיליון 887

ידִע

פרסו

887 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

13.4.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ תזריע-מצורע כח’ ניסן תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

קֱלֹרינט מקֱצועי מבית & J J ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 2500 1990

הנחה 20% עלֹ כלֹ המצילֹות במחלֹקֱת תופים!

מיתר בכפר חוגגים

סט תופים חשמלֹי HITMAN HD-3 ש"ח בלֹבדִ! 1390 הצעה מיוחדִת!! קֱחו הביתה לֹחודִש ניסיון ב- ש"ח בלֹבדִ! 139

חלֹילֹ צדִ מתוצרת חברת LANG ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 1600 1280

לֹמדִינה עם מבצע מטורף לֹכלֹ עשור

גיטרה קֱלֹאסית איכותית מדִגם + Altamira N100 ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 1100 870

, המוקֱדִם מבינהם 30.4.18- המבצע עדִ גמר המלֹאי או עדִ ה

הנחה 15% עלֹ כלֹ הגיטרות החשמלֹיות בחנות!

פסנתרים חשמלֹיים החלֹ מ- ש"ח! 1500

- לֹבחירה!

וגם: נרתיקֱ או מעמדִ מתנה )בקֱניית פסנתר חשמלֹי(

אין כפלֹ מבצעים, ט.לֹ.ח | . המבצע אינו חלֹ עלֹ תיקֱונים, השכרת כלֹים, כלֹים מושכרים והזמנות עתידִיות | המבצע חלֹ עלֹ רכישה מהמלֹאי שבחנות בלֹבדִ - חנות כלֹי הנגינה בכפר עציון מכירה, השכרה ותיקֱון כלֹי נגינה וציודִ הגברה מיתר בכפר מתחם "חצר הכפר" 052-5734997 או 02-9938470 )לֹידִ קֱרמיקֱ דִיפו( 14:00 - 9:00 ' יום ו 10:00-20:00 ' פתוח: א' - ה

לֹמרפאה חדִשה קֱיבוץ כפר עציון שנה 40 מטפלֹים מעלֹ עברנו משמרת שיקֱום הפה | טיפולֹי שיניים בכלֹ התחומים השתלֹת עצם | הרמת סינוס | כירוגיה ילֹדִים שתלֹים טיפולֹים אסטטים ועודִ... רופאים בוגרי הדִסה קֱיבוץ כפר עציון

רופא שיניים רופא שיניים מומחה באורטודִונטיה מומחה בכירורגיה פה ולֹסת שיננית

דִר’ משה שרון - דִר’ דִודִ טורקֱיה - דִר’ מנחם פרידִמן - דִר’ נועם ברוקֱ - עדִנה לֹוי -

המרפאה פתוחה לֹקֱהלֹ הרחב אנו מזמינים אתכם לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחותינו המרוצים

חומר

אורתודִנטיה

שירות

שירות אמין ומסור

שימוש בחומרים מתקֱדִמים

טיפולֹי אורתודִנטיה

מחירים הוגנים מחיר &

בהתאם לֹהסדִר שלֹ המבטח החזר ביטוח

גז צחוקֱ

אפשרות טיפולֹ בגז צחוקֱ

לֹקֱביעת תורים התקֱשרו לֹטלֹ 02-9935140 | 050-7729830 :

9935140 : באין מענה בטלֹפון ניתן לֹהשאיר הודִעה בטלֹפון

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

עושים עלֹ האש?

תבלֹינים קֱונים רקֱ בצנובר!

טחינה במקֱום

תבלֹינים טריים

פולֹי קֱפה

חנות טבע

פיצוחים טריים

מוצרים אורגניים

תבלֹין מתנה לֹבחירה )כורכום, פפריקֱה מתוקֱה, כמון, קֱינמון טחון( &100 בקֱניה מעלֹ

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 | 3

ידִע

פרסו

פתחנו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 4

ידִע

פרסו

ההרשמה בעיצומה

חוג ײחודִי המשלֹב: אילֹוף כלֹבים, שדִאות, טבע, צמחים, ועודִ חודִשים. 3 החוג לֹ מועבר פעם בשבוע באפרת )שיעור התנסות חינם( הפתיחה בקֱרוב! חוג מיומנויות השרדִות ושדִאות בשטח אביב קֱיץ

ההפתעה הגדִולֹה

שלֹ הקֱיץ

מחנה קֱיץ כלֹבנות והישרדִות אילֹוף כלֹבים, טיולֹים, פעילֹות ספורט, סדִנאות שונות ומגװנות בשטח, הכנת כלֹים לֹהגנה עצמית, בישולֹ בשטח, עבודִה בעץ, אבני צור, לֹינה בשטח באחדִ הלֹילֹ ועודִ ועודִ.. ארוחת בוקֱר וצהרײם בטבע מדִי יום המחנה יערך שבועײם ביולֹי לֹתאריכים מדִױקֱים ניתן לֹהתקֱשר המחנה הכי חװיתי שיש

11-14 גילֹאי

קֱבוצה ב’

| 7-10 גילֹאי

קֱבוצה א’

קֱבוצות 2- ההרשמה נפתחת לֹ

מועבר ע”י “כלֹבים בלֹב” עקֱיבא משה מאלֹף וכלֹבן טיפולֹי מטובי המומחים תומר כהן מ”עײנות סדִנאות בשטח” לֹהרשמה חײגו עכשיו: 058-6692128

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 | 5

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 6

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

המדִינה חוגגת

50 וצדִקֱיהו

1967 מאז

צדִקֱיהו מפנקֱ אתכם באוכלֹ מוכן ימים בשבוע 6 מעכשיו

מתקֱבלֹות הזמנות לֹקֱייטרינג ואירועים פרטיים

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 | 7

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 8

ידִע

פרסו

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 | 9

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 10

ידִע

פרסו

11

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

לֹקֱהלֹ לֹקֱוחותינו ולֹכלֹ בית ישראלֹ חג עצמאות שמח!

| 14:00-09:00 ’ , יום ו 19:00-9:00 ’ פתוח: ימים א’-ה בחוה”מ פתוח כרגילֹ

פתחנו!!! סניף חדִש בצומת גוש עציון )מולֹ רמי לֹוי( סניפים נוספים:

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 12

ידִע

פרסו

הנקֱודִה היהודִית שלֹך בגוש עציון

13

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 14

ידִע

פרסו

העץ המסוגלֹ פרגולֹות ומבני עץ

פתרונות הצלֹלֹה פרגולֹות עם הצלֹלֹה נשלֹפת

דִקֱים גדִרות עץ מחסני עץ סוככים

חומרי הגלֹם הטובים ביותר!

ביצוע קֱפדִני ואיכותי

יעקֱב:

| 054-5885573

יאיר:

050-3021616

15

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 16

ידִע

פרסו

קֱמח כוסמין לֹלֹא צורך בניפוי עדִ גמר המלֹאי לֹקֱג’ 10 רקֱ & 10- 4 קֱג’ ב קֱמח שנטחן לֹאחר הפסח תחתיות לֹקֱיש )לֹלֹא גלֹוטן( 1+1 מקֱארונים כחולֹ לֹבן צבעוניים במחיר מעולֹה & יחי’ בקֱניה 2- מוגבלֹ לֹ

פיצוחים ותבלֹינים טרטלֹטים ומלֹיות פירות יבשים וקֱפואים ממרחים ואבקֱות, כלֹים ואביזרים

| 052-5666696 ,02-6416811 | קֱניון הרים ג.עציון lebel l@012.net . i l

לֹרשת מוסדִות חינוך באפרת דִרוש/ה חשב/ת שכר במשרה מלֹאה

הגדִרת התפקֱידִ: חשבות שכר לֹעובדִי הוראה ועובדִים מנהלֹתיים הכנת חוזים ועודִ... דִרישות: אקֱסלֹ ברמה גבוהה נסיון קֱודִם כחשב/ת שכר בהוראה- יתרון משמעותי רואה/ת חשבון-יתרון

מקֱום העבודִה באפרת

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: adina@ots.org.il

17

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹמכירה בקֱ. ארבע, דִירת חדִ' משופצת כולֹלֹ 4 תשתיות, מחיר מעולֹה!! 052-6470377 לֹהשכרה באפרת, בתמר חדִ' 6 קֱוטג' חדִש מ"ר, 170 בלֹבדִ 5,300 & 052-8980853 : טלֹ לֹהשכרה בקֱ. ארבע דִירה משופצת, מתאים לֹמשפחות, לֹרציניים 050-4312100 ! בלֹבדִ באלֹו”ש דִופלֹקֱס גג 2- מ”ר, מחולֹקֱ לֹ 170 &6,000 יח’ המניבות 1,900,000 & 077-410-8011 לֹהשכרה בזית, דִירת חדִ', מוארת ומרוהטת 3 מרפסות, מיידִי + חלֹקֱית 050-7342742 לֹמכירה בקֱ. ארבע, דִירת חדִ' משופצת כולֹלֹ 4 תשתיות, מחיר מעולֹה!! 052-6470377 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com א י לֹ ן משנת 2000

לֹמכירה / השכרה בשכ’ הדִגן החדִשה בית מרווח עם גינה ענקֱית נוף חלֹומי, קֱהילֹה איכותית

לֹהשכרה בכרמי צור בית פרטי יפהפה חדִרים, 4 , ומושקֱע מ"ר, סלֹון מפנקֱ, 100 מטבח גדִולֹ, גינה ענקֱית ומושקֱעת, שקֱט, פרטיות ושכנים נפלֹאים 054-8188483

דִירות

לֹהשכרה בנוקֱדִים חדִ' קֱומה ב 3 דִירת דִו”ש + מרפסת + 054-3200478 : לֹפרטים לֹמכירה וילֹה מושקֱעת בשכונת הגפן - וילֹה חלֹומית פרטיות גבוהה, יח’ מניבה, נוף & 3,690,000

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹמכירה בזית

לֹהשכרה דִקֱלֹ ג' חדִ' 6 באפרת, בית פרטי מרפסת, נוף מרהיב + 050-6286416 לֹהשכרה לֹלֹא דִמי תיווך לֹפרטים: שמעון 050-6709971 תמר 5,200 חדִ' פינתי מושקֱע 6.5 ' קֱוטג & 5,000 חדִ' מרווח, אטרקֱטיבי 6 ' קֱוטג & 4,800 חדִ', מפרט מדִהים 6.5 פנטהאוז & 3,900 חדִ' אחרונה בפרוייקֱט 4 דִירת & דִגן 5,000 חדִ' חדִש ואיכותי 7 ' קֱוטג & 4,900 חדִ' אטרקֱטיבי 7 ' קֱוטג & אפרת ותיקֱה 2,800 חדִ' בגפן נוף ופרטיות 3 דִירת & 3,100 חדִ' בדִקֱלֹ עם גינה 3 דִירת &

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי לֹהשכרה חדִ’ במחירים מיוחדִים!! 3-8 באפרת, גינה + ’ חדִ 5 , דִו משפחתי באלֹעזר, 4,400 ,’ חדִ 5 דִירת & בזית, 7,000- מ”ר, מ 250 וילֹה & בדִגן, 7,800 , מ”ר 270 וילֹה & בגפן, ברימון & 1,590,000 חדִ' מדִהימה 5 דִירת & 1.73 אופציה + ' חדִ 5 קֱוטג’ פינתי מ’ 3,750,000 מ"ר בבניה 240 דִו”מ & 2,250,000 אופציה + מ"ר 180 קֱוטג & בדִגן &1,830,000 , חדִ’ גינה 5.5 דִירת גן בדִקֱלֹ 1,700,000 פטיו + ' חדִ 5 דִירת גן & וילֹה ענקֱית חייבת לֹהמכר!!! בגפן &2,390,000 , מ”ר 217 ’ ח 7.5 ,’ קֱוטג באלֹעזר & 1,200,000 אופציה + ' חדִ 3 דִירת & 1,385,000 , חדִ' בחפציבה 4 דִירת & 1,765,000 חדִ' מושקֱעת 5 , בברקֱן & חדִ’ 5 דִירת 1,775,000 , , מתתיהו הכהן & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,775,000 , אופציה + ’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,750,000 מ"ר 200 ' חדִ 6 פנטהאוז & 1,830,000 ' חדִ 6 ’ מ 147 דִופלֹקֱס גג & 1,900,000 מ"ר 180 ' חדִ 7 פנטהאוז & 3,150,000 יח' השכרה + קֱוטג מפואר נמכר!

לֹמכירה דִו משפחתי בשכונת הדִקֱלֹ / השיירות דִו משפחתי פרטי, עם אפשרויות הרחבה, נוף, חצר ענקֱית, מיקֱום מעולֹה! & 2,405,000

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 052-4255312

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה דִירת גן חדִשה בזית! באנגלֹו סכסון -

חדִרים 6 מ”ר 200- כ חניה מחסן מעלֹית שבת הסקֱה מיקֱום מרכזי

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין

www.shiraz.co.il

לֹמכירה בכרמי צור גינה + מ"ר 114 דִירת גן מחסן, מושקֱעת ושמורה! 052-8023154

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 18

ידִע

פרסו

שירה קֱוסמטיקֱה

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

נועה רותם

מהמכון שלֹ

ורגועים. מתקֱשרים. קֱובעים. הזדִרזי לֹקֱבוע תור ולֹשריין את מקֱומך לֹחג השבועות, לֹטיפולֹ פנים מרגיע, לֹהסרת שיער או לֹעיצוב גבות. זה הזמן!

השקֱעות בנדִלֹ”ן

שאסור לֹפספס

אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות, לֹקֱוחות מרוצים הפרוייקֱטים במישגן ומרילֹנדִ | $ 50,000- השקֱעה מ לֹשנה 10% תשואה מובטחת

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

מזותרפיה-טיפולֹ לֹקֱמטים טיפולֹ בצלֹקֱות אקֱנה טיפולֹי פנים עיצוב גבות שעוות אפילֹציה הסרת שיער בטכנולֹוגיה המתקֱדִמת ביותר

הטיפ שלֹ שירה

אביב הגיע ואיתו קֱרני השמש זה הזמן לֹהקֱפידִ לֹמרוח קֱרם הגנה בכלֹ יציאה

לֹהזמנות: 054-6333359

054-2111351 . טלֹ

אביגילֹ שרף

19

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

שונות

דִרושים

אבידִות

דִרושה עוזרת זריזה לֹנקֱיונות בבית פרטי מסודִר ומאורגן יעלֹ 052-3273715 לֹקֱיבוץ ראש צורים דִרוש/ה תמחירן - עוזר גזבר במשרה מלֹאה, רצוי תואר במנהלֹ עסקֱים או בכלֹכלֹה קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il דִרוש/ה מנקֱה אחראי/ת ומסורה לֹבית כנסת אולֹם קֱטן( +) באפרת 054-3366962

תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il

לֹפני כשבועיים אבדִה בקֱרית ארבע

לֹלֹא תשלֹום!

גיטרה קֱטנה 055-6672070

5808885 : טלֹ

תושב יקֱר, שים לֹב !

יסגר מוקֱדִם (888) ' 'פרסומידִע 12:00- , ב 16/4 , מודִעות יתקֱבלֹו עדִ יום שני, א’ אייר בימים רביעי-חמישי, יום הזכרון ויום העצמאות, , משרדִנו סגור. 18-19/4 הגלֹיון הבא שלֹ

- הגלֹיון האזורי השבועי פרסומידִע - המגזין החודִשי שלֹ התושבים גושפרתה

חג עצמאות שמח!

לֹמערכת גילֹ הרך בכפר עציון

דִרושות לֹעבודִה מיידִית ולֹשנת תשע”ט

מטפלֹות לֹפעוטונים שנים 3- חודִשים 3 לֹגלֹאי

עדִיפות לֹבעלֹות נסיון | אווירה כפרית ומשפחתית 050-7724137 לֹפרטים:

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש עובדִ רציני בוגר צבא אפשרות קֱידִום תנאים טובים לֹמתאימים!

אוטובוס לֹנסיעות פרטיות

הסעות לֹטיולֹים ואירועים בכלֹ הארץ 2017 אוטובוס חדִש מקֱומות 55 נהג תושב אפרת

צומת הגוש )במשתלֹה(

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

| לֹא בשבת |

שמעון:

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

058-5504205

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 20

ידִע

פרסו

ישיבה תיכונית

BABY-XXL

לֹכלֹ המשפחה

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

עודִפים

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים לֹשנת תשע”ט

50% חולֹצות נשים וילֹדִות

בנים בנות חולֹצות מכנסיים, חצאיות נעלֹיים קֱולֹקֱציה חדִשה 50%

רכז חינוך חברתי משרה 50%

עודִפים

אפשרות לֹהגדִלֹת משרה

בגדִי ים איכותיים הגנה מלֹאה מהשמש 50% UV

קֱולֹקֱציית קֱיץ

מעבר וחג

BABY

דִרישות התפקֱידִ: ראש גדִולֹ כישורים לֹוגיסטיים יכולֹת הובלֹת תהלֹיכים תעודִת הוראה

עודִפים

50%

50% פרטי חג בנות BABY XL -

עודִפים

50% פרטי חג BABY XXL -

מורה ורכז לֹמגמת מחשבים

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

בעלֹ יכולֹת הגשה לֹבגרות

מדִריכי פנימיה לֹשנת הלֹימודִים תשע”ט

לֹפרטים נוספים: 054-7717083 יש לֹפנות לֹאיתן סיאני

לֹכיתה רגשית ש’ 30 היקֱף משרה מלֹווה חינוכי לֹמחנך הכיתה

מזכירה משרה 50% זמינות מיידִית

דִרישות התפקֱידִ: שלֹיטה ביישומי אופיס יחסי אנוש טובים יכולֹת עבודִה עצמית

ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: או לֹמיילֹ: 02-5488433 לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com

21

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

| 13.4.2018 | כח’ ניסן תשע"ח | 22

ידִע

פרסו

23

| כח’ ניסן תשע"ח | 13.4.2018 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker