פרסומידע - גיליון 888

ידִע

פרסו

888 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

20.4.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ אחרי-קֱדִושים ה’ אייר תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

מחירים מטורפים

מבחר עצום שלֹ אופניים

אופני שטח מקֱצועיים

סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

מחלֹקֱת ביגודִ מקֱצועית

9:00-13:00 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 | 3

ידִע

פרסו

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 4

ידִע

פרסו

לֹמרפאה חדִשה קֱיבוץ כפר עציון שנה 40 מטפלֹים מעלֹ עברנו משמרת שיקֱום הפה | טיפולֹי שיניים בכלֹ התחומים השתלֹת עצם | הרמת סינוס | כירוגיה ילֹדִים שתלֹים טיפולֹים אסטטים ועודִ... רופאים בוגרי הדִסה קֱיבוץ כפר עציון

רופא שיניים רופא שיניים מומחה באורטודִונטיה מומחה בכירורגיה פה ולֹסת שיננית

דִר’ משה שרון - דִר’ דִודִ טורקֱיה - דִר’ מנחם פרידִמן - דִר’ נועם ברוקֱ - עדִנה לֹוי -

המרפאה פתוחה לֹקֱהלֹ הרחב אנו מזמינים אתכם לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחותינו המרוצים

חומר

אורתודִנטיה

שירות

שירות אמין ומסור

שימוש בחומרים מתקֱדִמים

טיפולֹי אורתודִנטיה

מחירים הוגנים מחיר &

בהתאם לֹהסדִר שלֹ המבטח החזר ביטוח

גז צחוקֱ

אפשרות טיפולֹ בגז צחוקֱ

לֹקֱביעת תורים התקֱשרו לֹטלֹ 02-9935140 | 050-7729830 :

9935140 : באין מענה בטלֹפון ניתן לֹהשאיר הודִעה בטלֹפון

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 | 5

ידִע

פרסו

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 6

ידִע

פרסו

לֹקֱהלֹ לֹקֱוחותינו ולֹכלֹ בית ישראלֹ חג עצמאות שמח!

14:00-09:00 ’ , יום ו 19:00-9:00 ’ פתוח: ימים א’-ה

פתחנו!!! סניף חדִש בצומת גוש עציון )מולֹ רמי לֹוי( סניפים נוספים:

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 | 7

ידִע

פרסו

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 8

ידִע

פרסו

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 | 9

ידִע

פרסו

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 10

ידִע

פרסו

העץ המסוגלֹ פרגולֹות ומבני עץ

פתרונות הצלֹלֹה פרגולֹות עם הצלֹלֹה נשלֹפת

דִקֱים גדִרות עץ מחסני עץ סוככים

חומרי הגלֹם הטובים ביותר!

ביצוע קֱפדִני ואיכותי

יעקֱב:

| 054-5885573

יאיר:

050-3021616

11

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, בזית יח"דִ לֹזוגות דִתיים חדִר שינה גדִולֹ 054-8463548 : טלֹ לֹהשכרה באפרת, בתמר חדִ' 6 קֱוטג' חדִש מ"ר, 170 בלֹבדִ 5,300 & 052-8980853 : טלֹ לֹמכירה בקֱ. ארבע, דִירת חדִ' משופצת כולֹלֹ 4 תשתיות, מחיר מעולֹה!! 052-6470377 לֹרציניים בלֹבדִ! במדִורגים ג' לֹמכירה חדִ' 4 , בקֱרית ארבע בקֱ. כניסה, מרווחת, מרפסות 2 , ח. כביסה + מקֱורות, מטבח גדִולֹ והסקֱה, במחיר מציאה! 050-5383799 באלֹו”ש דִופלֹקֱס גג 2- מ”ר, מחולֹקֱ לֹ 170 &6,000 יח’ המניבות 1,900,000 & 077-410-8011 שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com א י לֹ ן משנת 2000 לֹהשכרה בזית, דִירת חדִ', מוארת ומרוהטת 3 מרפסות, מיידִי + חלֹקֱית 050-7342742

לֹמכירה / השכרה בשכ’ הדִגן החדִשה בית מרווח עם גינה ענקֱית נוף חלֹומי, קֱהילֹה איכותית

לֹהשכרה בכרמי צור בית פרטי יפהפה חדִרים, 4 , ומושקֱע מ"ר, סלֹון מפנקֱ, 100 מטבח גדִולֹ, גינה ענקֱית ומושקֱעת, שקֱט, פרטיות ושכנים נפלֹאים 054-8188483

דִירות

לֹהשכרה בקֱ. ארבע דִירה משופצת, מתאים לֹמשפחות, לֹרציניים 050-4312100 ! בלֹבדִ לֹמכירה וילֹה מושקֱעת בשכונת הגפן - וילֹה חלֹומית פרטיות גבוהה, יח’ מניבה, נוף & 3,690,000

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹמכירה בזית

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 תמר 5,200 חדִ' פינתי מושקֱע 6.5 ' קֱוטג & 5,000 חדִ' מרווח, אטרקֱטיבי 6 ' קֱוטג & 4,800 חדִ', מפרט מדִהים 6.5 פנטהאוז & 3,900 חדִ' אחרונה בפרוייקֱט 4 דִירת & דִגן 5,000 חדִ' חדִש ואיכותי 7 ' קֱוטג & 4,900 חדִ' אטרקֱטיבי 7 ' קֱוטג & אפרת ותיקֱה 2,800 חדִ' בגפן נוף ופרטיות 3 דִירת & 3,100 חדִ' בדִקֱלֹ עם גינה 3 דִירת & לֹפרטים: שמעון 050-6709971 לֹהשכרה לֹלֹא דִמי תיווך

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי לֹהשכרה חדִ’ במחירים מיוחדִים!! 3-8 באפרת, גינה + ’ חדִ 5 , דִו משפחתי באלֹעזר, 4,400 ,’ חדִ 5 דִירת & בזית, 7,000- מ”ר, מ 250 וילֹה & בדִגן, 7,800 , מ”ר 270 וילֹה & בגפן, ברימון & 1,590,000 חדִ' מדִהימה 5 דִירת & 1.73 אופציה + ' חדִ 5 קֱוטג’ פינתי מ’ 3,750,000 מ"ר בבניה 240 דִו”מ & 2,250,000 אופציה + מ"ר 180 קֱוטג & בדִגן &1,830,000 , חדִ’ גינה 5.5 דִירת גן בדִקֱלֹ אופציה’ + ’ חדִ 5 , חפציבה 1,710,000 , & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,775,000 , אופציה + ’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,750,000 מ"ר 200 ' חדִ 6 פנטהאוז & 1,830,000 ' חדִ 6 ’ מ 147 דִופלֹקֱס גג & 1,775,000 מ”ר, אופציה 185 דִופלֹקֱס & 1,900,000 מ"ר 180 ' חדִ 7 פנטהאוז & 3,150,000 יח' השכרה + קֱוטג מפואר 1,700,000 פטיו + ' חדִ 5 דִירת גן & וילֹה ענקֱית חייבת לֹהמכר!!! בגפן &2,390,000 , מ”ר 217 ’ ח 7.5 ,’ קֱוטג באלֹעזר & 1,385,000 , חדִ' בחפציבה 4 דִירת & 1,765,000 חדִ' מושקֱעת 5 , בברקֱן & חדִ’ 5 דִירת 1,775,000 , , מתתיהו הכהן & נמכר!

לֹמכירה דִו משפחתי בשכונת הדִקֱלֹ / השיירות דִו משפחתי פרטי, עם אפשרויות הרחבה, נוף, חצר ענקֱית, מיקֱום מעולֹה! & 2,405,000

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 052-4255312

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה קֱוטג’ פינתי באפרת! באנגלֹו סכסון -

בשכונת הדִקֱלֹ חדִרים 7 מ”ר 223- כ מזגנים גינה מטופחת נוף

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין

www.shiraz.co.il

לֹהשכרה דִקֱלֹ ג' חדִ' 6 באפרת, בית פרטי מרפסת, נוף מרהיב + 050-6286416

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 12

ידִע

פרסו

לֹרשת מוסדִות חינוך באפרת דִרוש/ה חשב/ת שכר במשרה מלֹאה

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

הגדִרת התפקֱידִ: חשבות שכר לֹעובדִי הוראה ועובדִים מנהלֹתיים הכנת חוזים ועודִ... דִרישות: אקֱסלֹ ברמה גבוהה נסיון קֱודִם כחשב/ת שכר בהוראה- יתרון משמעותי רואה/ת חשבון-יתרון

השקֱעות בנדִלֹ”ן

שאסור לֹפספס

אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות, לֹקֱוחות מרוצים הפרוייקֱטים במישגן ומרילֹנדִ | $ 50,000- השקֱעה מ לֹשנה 10% תשואה מובטחת

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

מקֱום העבודִה באפרת

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: adina@ots.org.il

13

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

שונות

דִרושים

אבידִות

דִרושה עוזרת זריזה לֹנקֱיונות בבית פרטי מסודִר ומאורגן יעלֹ 052-3273715 לֹקֱיבוץ ראש צורים דִרוש/ה תמחירן - עוזר גזבר במשרה מלֹאה, רצוי תואר במנהלֹ עסקֱים או בכלֹכלֹה קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il דִרוש/ה מנקֱה אחראי/ת ומסורה לֹבית כנסת אולֹם קֱטן( +) באפרת 054-3366962

תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il

לֹפני כשבועיים אבדִה בקֱרית ארבע

לֹלֹא תשלֹום!

גיטרה קֱטנה 055-6672070

5808885 : טלֹ

לֹהשכרה חנות במרכז הדִקֱלֹ אפרת

פאזות משופצת 3 מ”ר 35 | | מתאים לֹמסעדִה מיידִי |

לֹפרטים פרדִי :

054-7260580

אוטובוס לֹנסיעות פרטיות

הסעות לֹטיולֹים ואירועים בכלֹ הארץ 2017 אוטובוס חדִש מקֱומות 55 נהג תושב אפרת

| לֹא בשבת |

שמעון:

058-5504205

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש עובדִ רציני בוגר צבא אפשרות קֱידִום תנאים טובים לֹמתאימים!

צומת הגוש )במשתלֹה(

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

| 20.4.2018 | ה’ אייר תשע"ח | 14

ידִע

פרסו

מבחר מארזי מתנה בהתאמה אישית

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים לֹשנת תשע”ט

רכז חינוך חברתי משרה 50%

אפשרות לֹהגדִלֹת משרה

דִרישות התפקֱידִ: ראש גדִולֹ כישורים לֹוגיסטיים יכולֹת הובלֹת תהלֹיכים תעודִת הוראה

מורה ורכז לֹמגמת מחשבים

בעלֹ יכולֹת הגשה לֹבגרות

מדִריכי פנימיה לֹשנת הלֹימודִים תשע”ט

לֹפרטים נוספים: 054-7717083 יש לֹפנות לֹאיתן סיאני

לֹכיתה רגשית ש’ 30 היקֱף משרה מלֹווה חינוכי לֹמחנך הכיתה

מזכירה משרה 50% זמינות מיידִית

דִרישות התפקֱידִ: שלֹיטה ביישומי אופיס יחסי אנוש טובים יכולֹת עבודִה עצמית

ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: או לֹמיילֹ: 02-5488433 לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com

לֹהזמנות: 054-6333359

אביגילֹ שרף

15

| ה’ אייר תשע"ח | 20.4.2018 |

ידִע

פרסו

צילֹום: שבי קֱדִם

Made with FlippingBook Learn more on our blog