פרסומידע - גיליון 895

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ |

895 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

8 .2018 תשע”ח .6 |

שלֹח כה’ סיון

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

www . s h i r a z . c o . i l 050-2727803

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז צוות גוש עציון ואפרת: רבקֱה שלֹזינגר, שמעון אלֹיאב, יוסף ניסים, הדִר שילֹה

דִו משפחתי 16 רח’ השײרות חדִרים, רחוב שקֱט לֹלֹא מוצא 9 אפשרות הרחבה משמעותית 2,350,000 ₪ לֹמכירה

דִירת גן ענקֱית רח’ בית הבחירה לֹמכירה מ’ 150 / חדִרים 6 נוף מדִהים, מפלֹס אחדִ, דִירה מרװחת במיוחדִ 318 החשמונאים לֹמכירה חדִ’, דִירה מרװחת 7 מפלֹס אחדִ, מטבח גדִולֹ, כניסה פרטית, מרפסות גדִולֹות דִירה ענקֱית

חדִרים 6 דִופלֹקֱס 16 רח’ יהודִה המכבי לֹמכירה חדִרי שינה, 5 בית משופץ, רח’ שקֱט לֹלֹא מוצא, נוף + כיװני אװיר 3 69 רח’ דִודִ המלֹך לֹמכירה בײסמנט + מטר 292 מרװח, חדִרים מוארים בית משופץ לֹחלֹוטין בטוב טעם בײסמנט +’ קֱוטג

דִופלֹקֱס מרװח 22 רח’ זית שמן לֹמכירה חדִ’, אפשרױות 5.5 בניה נרחבות, סביבה איכותית, נוף + כיװני אװיר 3 קֱוטג’ מושקֱע 26 רח’ הגואלֹ לֹמכירה מטר, 189 חדִרים, 7.5 רח’ כפרי מבוקֱש, פרטיות גבוהה

בזית

בזית

בתמר

& 2,050,000

מחיר אטרקֱטיבי

מחיר אטרקֱטיבי

בדִקֱלֹ

בתאנה

באלֹעזר

& 1,860,000

& 2,995,000

& 2,100,000

לֹמכירה

לֹהשכרה לֹלֹא תיװך 054-5687720

050-2727803 ברימון קֱוטג’ חלֹומי מפנקֱ ומאובזר מחיר לֹרצינײם &2,100,00 מ”ר מרװח ושקֱט 190 ’ בתאנה קֱוטג &1,950,000 ’ חדִ 5 בתמר גן &2,050,000 ’ חדִ 6 בתמר דִירת גן גינה ענקֱית, אטרקֱטיבי לֹרצינײם מײדִי + בתמר &2,350 מ”ר 200 ’ חדִ 8 ’ בתמר קֱוטג &3,599,000 יחידִות + בגפן בית פרטי ענקֱ חדִ’ ענקֱית מושקֱעת מחיר לֹא לֹפרסום 7 בגפן &1,390,000 חדִ’ מרװחת 4 ברימון

&1,400,000 חדִ’ נפלֹאה 4 בזית &1,620,000 גינה + ’ חדִ 5 בזית

בתמר & 4,000 - חדִרים 4 & 7,000 - מ”ר 200 פנטהאוז & 6,900 - מ”ר 180 ’ קֱוטג

בזית & 2,600 - חדִ’, בקֱטורת 3.5 & 3,200 - חדִ’, זית שמן 4 & 4,000 - חדִ’, בקֱטורת 5 & 4,500 - חדִ’, זית שמן 5.5 בדִקֱלֹ & 7,600 - ’ חדִ 8 , דִו”מ ענקֱ & 7,500 - ’ חדִ 9 , בית פרטי & 10,000 - חדִ’, בית, זרובבלֹ 9 & 2,600 - חדִ’, כורש 3

&1,750,000 הרחבה משמעותית + ’ חדִ 5 בזית & 1,760,000 הרחבה + חדִ’ מושקֱעת 5.5 בזית &1,790,000 חדִ’ מהממת 6 בזית דִופלֹקֱס הרחבה מחיר לֹא לֹפרסום + ’ חדִ 4.5 בדִקֱלֹ &1,695,000 הרחבה + ’ חדִ 6 בדִקֱלֹ &2,350,000 בדִקֱלֹ דִו משפחתי אטרקֱטיבי לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

בדִגן & 4,000 - חדִרים 4

& 4,300 - ’ חדִ 6 דִירת & 5,300 - ’ חדִ 7 ’ קֱוטג & 5,500 - קֱוטג’ ענקֱ ומושקֱע

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 | 3

ידִע

פרסו

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 4

ידִע

פרסו

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 | 5

ידִע

פרסו

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 6

ידִע

פרסו

לֹמרפאה חדִשה קֱיבוץ כפר עציון שנה 40 מטפלֹים מעלֹ עברנו משמרת שיקֱום הפה | טיפולֹי שיניים בכלֹ התחומים השתלֹת עצם | הרמת סינוס | כירוגיה ילֹדִים שתלֹים טיפולֹים אסטטים ועודִ... רופאים בוגרי הדִסה קֱיבוץ כפר עציון

רופא שיניים רופא שיניים מומחה באורטודִונטיה מומחה בכירורגיה פה ולֹסת שיננית

דִר’ משה שרון - דִר’ דִודִ טורקֱיה - דִר’ מנחם פרידִמן - דִר’ נועם ברוקֱ - עדִנה לֹוי -

המרפאה פתוחה לֹקֱהלֹ הרחב אנו מזמינים אתכם לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחותינו המרוצים

חומר

אורתודִנטיה

שירות

שירות אמין ומסור

שימוש בחומרים מתקֱדִמים

טיפולֹי אורתודִנטיה

מחירים הוגנים מחיר &

בהתאם לֹהסדִר שלֹ המבטח החזר ביטוח

גז צחוקֱ

אפשרות טיפולֹ בגז צחוקֱ

לֹקֱביעת תורים התקֱשרו לֹטלֹ 02-9935140 | 050-7729830 :

9935140 : באין מענה בטלֹפון ניתן לֹהשאיר הודִעה בטלֹפון

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 | 7

ידִע

פרסו

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 8

ידִע

פרסו

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 | 9

ידִע

פרסו

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 10

ידִע

פרסו

11

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹמכירה באפרת בזית חדִ' מושקֱעת 5 דִירת גן מחסן + חניות 2+ 052-6070039

דִירות

לֹמכירה בזית

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה & 1,360,000 , חדִ' מושקֱעת 4 דִירת & 1,390,000 , חדִ' מטופחת 4 דִירת & 1,620,000 , גינה + ' חדִ 5 דִירת & 1,690,000 , הרחבה + ' חדִ 5 דִירת & 1,730,000 , חדִ' מושקֱעת 6 דִירת & 1,780,000 , חדִ' חדִשה 6 דִירת נמכר בזית

לֹהשכרה באפרת לֹידִ גן העשור חדִ' מחסן וגינה 8 054-9982666

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

בעמודִ הבא המשך הדִירות דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי 5,200 ,’ חדִ 7 ’ קֱוטג & בדִגן, 4,500 ,’ חדִ 6 דִופלֹקֱס & בדִגן, 5,500 ’ חדִ 6 פנטהאוז & בזית, 4,000 ,’ חדִ 4 , דִירת גן & בזית, 5,000 , מ”ר 140 ,’ חדִ 5 & בקֱטורת, 5,000 ,’ חדִ 5 דִירת גן & בגפן, לֹהשכרה לֹלֹא תיווך 1,700,000 פטיו + ' חדִ 5 דִירת גן & מ’ 1.88 , חדִ’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן ברימון & 1,590,000 חדִ' מדִהימה 5 דִירת & 1.73 אופציה + ' חדִ 5 קֱוטג’ פינתי מ’ 3,750,000 מ"ר בבניה 240 דִו”מ & 2.5 , מ"ר מושקֱע מאודִ 175 קֱוטג & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן נמכר! אופציה’ + ’ חדִ 5 , חפציבה 1,710,000 , & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,750,000 , אופציה + ’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,750,000 מ"ר 200 ' חדִ 6 פנטהאוז & 1,830,000 ' חדִ 6 ’ מ 147 דִופלֹקֱס גג & 1,775,000 מ”ר, אופציה 185 דִופלֹקֱס & 1,900,000 מ"ר 180 ' חדִ 7 פנטהאוז & 3,150,000 יח' השכרה + קֱוטג מפואר נמכר! נמכר! & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,765,000 חדִ' מושקֱעת 5 , בברקֱן & חדִ’ 5 דִירת 1,775,000 , , מתתיהו הכהן & בגפן נמכר!

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

לֹמכירה בנוה דִניאלֹ יח' לֹהשכרה + בית גדִולֹ מחסן, פינוי באוגוסט + 050-7503833 לֹהשכרה בכרמי צור בית פרטי יפהפה חדִרים, 4 , ומושקֱע מ"ר, סלֹון מפנקֱ, 100 מטבח גדִולֹ, גינה ענקֱית ומושקֱעת, שקֱט, פרטיות ושכנים נפלֹאים 054-8188483 לֹמכירה פרטית, וילֹה חדִ’ מגרש 8 , בנוה דִניאלֹ 054-5899804 ענקֱי, לֹהשכרה בכרמי צור דִירות במגוון גדִלֹים לֹא תיווך 050-8685979

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹהשכרה באפרת ברימון מ"ר 70 ,' חדִ 2 דִירת 053-3359305 , גינה + 052-6773619

בדִקֱלֹ

הרחבה – + ' חדִ 4.5 מחיר לֹא לֹפרסום! & 1,695,000 , הרחבה + ' חדִ 6 דִירת & 2,350,000 , הרחבה + מ"ר 230 דִו”מ & 2,955,000 , מ"ר 292 , קֱוטג' מושקֱע

בגפן

& 3,599,000 , יחידִות + בית פרטי ענקֱ חדִ' ענקֱית ומושקֱעת – 7 לֹא לֹפרסום! & 3,520,000 , יחידִה + בית פרטי נמכר

לֹהשכרה באפרת גינה + ' חדִ 2.5 חניה פרטית 050-8511600/1 : טלֹ

ברימון

& 1,390,000 , חדִ' מרווחת 4 דִירת קֱוטג' חלֹומי מפנקֱ ומאובזר – לֹרציניים! & 3,650,000 ,' חדִ 8 , וילֹה נדִירה נמכר

לֹרציניים בלֹבדִ! במדִורגים ג' לֹמכירה חדִ' 4 , בקֱרית ארבע בקֱ. כניסה, מרווחת, מרפסות 2 , ח. כביסה + מקֱורות, מטבח גדִולֹ והסקֱה, במחיר מציאה! 050-5383799

בתאנה

& 2,100,000 , מ’ מרווח ושקֱט 190 ' קֱוטג

בתמר

& 1,950,000 – ' חדִ 5 דִירת גן & 2,050,000 – ' חדִ 6 דִירת גן גינה ענקֱית, מחיר אטרקֱטיבי + ’ ח 6 דִירת & 2,250,000 , מ"ר 180 ' חדִ 7 ' קֱוטג & 2,350,000 , מ"ר 200 ,' חדִ 8 ' קֱוטג

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה במרכז נווה דִניאלֹ! באנגלֹו סכסון -

באלֹעזר

1,860,000 , מ”ר 180 ’ ח 7 , דִירה ענקֱית &

לֹהשכרה לֹלֹא דִמי תיווך 054-5687720 צוות ההשכרות, יוסף ניסים ושמעון אלֹיאב דִירות בכלֹ השכונות 25 לֹהשכרה לֹלֹא דִמי תיווך! לֹרשימה חלֹקֱית ראו שער גלֹיון זה בטיפולֹנו הבלֹעדִי

חדִרים 4 קֱומת כניסה ממ”דִ נוף פתוח הסקֱה קֱרובה לֹבתי הכנסת ולֹגני הילֹדִים

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 12

ידִע

פרסו

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

לֹאופטיקֱה אקֱסלֹוקֱ

דִרוש אופטומטריסט בעלֹ נסיון מוכח עבודִה מאתגרת ושכר מעלֹ המקֱובלֹ בענף! סניפים באזור 2 לֹניהולֹ

השקֱעות בנדִלֹ”ן

שאסור לֹפספס

אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות, לֹקֱוחות מרוצים הפרוייקֱטים במישגן ומרילֹנדִ | $ 50,000- השקֱעה מ שנים 3- אחריות לֹ | לֹשנה 10% תשואה מובטחת

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

052-2545213 : לֹפרטים

בדִיוקֱ מה שחפשת! מתנה מיוחדִת ושימושית

גם בהתאמה אישית

13

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

שונות

דִירות

אבידִות

לֹמכירה ברימון & 1,400,000 חדִרים 4 דִירת מ"ר 290 קֱומות 3 קֱוטג' ענקֱ לֹמכירה בתאנה ממדִ, מרפסת יפה + חדִרים 4 דִירת אופציה + גינה ענקֱית + ' קֱוטג לֹהשכרה חדִרים 4 ' קֱוטג חדִרים בגפן 5 דִירת גן 054-4882194 לֹהשכרה באפרת בדִקֱלֹ חדִ', מרווחת, קֱ. כניסה 3 חצר, מיקֱום מעולֹה!! + 050-4829997

אבדִ 9/5- ב טבלֹאט בטרמפ אשמח לֹקֱבלֹו בחזרה 052-8287168

גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱונים לֹבית ולֹמשרדִ הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹמכירה באלֹעזר, בית חדִ משפחתי, מגרש ענקֱ 2,690,000 , יח' השכרה + 050-7503833 בהזדִמנות! לֹהשכרה חדִ' בדִקֱלֹ ג', המחיר 3 1/9- כולֹלֹ ארנונה מה 054-8395039 לֹהשכרה באפרת, בתמר חדִ' 6 קֱוטג' חדִש מ"ר, 170 בלֹבדִ 5,200 & 052-8980853 : טלֹ לֹהשכרה בראש צורים מ"ר 75 , חדִרים 3 גינה, מאמצע יוני + 050-4491158 לֹהשכרה באפרת בדִגן חדִרי 6 , קֱוטג' סלֹון גדִולֹ שינה, מטבח מושקֱע 052-4473177 ! מיידִי

לֹפני כשבועיים נמצא במעיין צלֹייה עין סגמא 052-8287168

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹלֹא תשלֹום!

דִרושים

5808885 : טלֹ

דִרושה אישה מנוסה לֹעבודִות ניקֱיון לֹבית באפרת, תנאים מעולֹים! 050-4466335

א י לֹ ן

משנת 2000

דִרושה גרפיקֱאית ידִע ונסיון בתוכנות CS

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

באלֹו”ש דִופלֹקֱס גג 2- מ”ר, מחולֹקֱ לֹ 170 יח’, השקֱעה מצוינת! 1,900,000 & 077-410-8011

Working till completion

9309052 : קֱו"ח לֹפקֱס orliprint@bezeqint.net

אוטובוס לֹנסיעות פרטיות

הסעות לֹטיולֹים ואירועים בכלֹ הארץ 2017 אוטובוס חדִש מקֱומות 55 נהג תושב אפרת

| לֹא בשבת |

שמעון:

058-5504205

| 8.6.2018 | כה’ סיון תשע"ח | 14

ידִע

פרסו

15

| כה’ סיון תשע"ח | 8.6.2018 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs