פרסומידע - גיליון 927

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, פר’ כי-תשא |

927 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

22.2.2019

|

תשע”ט

יז’ אדִר א’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

תרגישו את ההבדִלֹ בטבע

הזמנה לֹלֹקֱוחות

מוזמנים לֹחווית בריאות בחנות החדִשה מגוון ענקֱ שלֹ מוצרים חדִשים

יעוץ נטרופתי במקֱום N.D. יצחקֱ צפדִייה נטורופת

בואו לֹהתרשם!

02 - 6529070 צומת גוש עציון, מתחם רמי לֹידִ קֱניון הרים לֹוי

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 | 3

ידִע

פרסו

כלֹ הדִרכים

מובילֹות אלֹ

הבית דִואגים לֹך לֹבית!

ײעוץ משכנתאות ופתרונות מימון

תיװך נדִלֹ”ן והשקֱעות

בדִקֱ בית

ניהולֹ נכסים

&

שיװקֱ פרױקֱטים

שמאות מקֱרקֱעין

תחת קֱורת גג אחת

כלֹ השירותים המקֱצועיים

דִוב: 052-8412127 02-6474686

habaitwb@gmail.com

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 4

ידִע

פרסו

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 | 5

ידִע

פרסו

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 6

ידִע

פרסו

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 | 7

ידִע

פרסו

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

בס”דִ

לֹמה לֹחכות? הזמן פרגולֹה ותתחילֹ לֹהנות

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

הפרגולֹה היחידִה בעולֹם המוכרת כפיתוח ישראלֹי )מוכרת ע”י המדִען הראשי( וכשרה הלֹכתית לֹסוכה אלֹ תעשה פרגולֹה ם היא לֹא מושחלֹת

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן וקֱבלֹ מידִ

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

והמחיר תופתע

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 | 9

ידִע

פרסו

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

3 לֹקֱלֹיבר ביה"ס לֹאבטחה ולֹחימה בטרור בארץ ובעולֹם.

דִרוש/ה איש/אשת שיװקֱ ומכירות אנגלֹית ברמה גבוהה-חובה בעלֹי ראש גדִולֹ, יצירתיות ױוזמה ידִע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה < < < < עובדִ/ת ניקֱיון דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : חריצות, מוסר עבודִה גבוהה יחסי אנוש טובים < < עובדִ/ת תחזוקֱה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : עדִיפות לֹבעלֹי מקֱצוע או נסיון בתחום השיפוצים, חשמלֹ ומים רשיון רכב-חובה מוסר עבודִה גבוהה < < < עובדִ/ת נשקֱיה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : עדִיפות לֹבעלֹי רקֱע בתיקֱון נשקֱים בעלֹי יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון שלֹיטה בתוכנות אופיס < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ :

לֹחנות נשקֱ וציודִ טקֱטי, מוכר ואחראי קֱבלֹה

נסיון בניהולֹ מלֹאי אנגלֹית ברמת שפת אם יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : <

שכר ותנאים מצױינים

לֹמתאימים! לֹפרטים לֹפנות לֹאיציקֱ: itzik@caliber-3.com המשרות מיועדִות 3 לֹסניף קֱלֹיבר בגוש עציון

11

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מציאה לֹהשכרה באפרת חדִ', 8 , בקֱטורת בית חצר + חניה + מ"ר 235 050-5360522 ! מיידִי באפרת, בזית שמן דִירת חדִ', מזגן, הסקֱה 4 פרטית, מעלֹית שבת, 050-5339176 ! מיידִי לֹמכירה בקֱרית ארבע מיקֱום מרכזי לֹאחר 630,000 ' חדִ 4 שיפוץ & 052-2758942

לֹהשכרה בתמר דִו"מ מ"ר, מרתף, 240 ' חדִ 7 5,000 חניות מקֱורות 2 & 050-5712822

לֹמכירה בבת עין דִונם 2.5 בית עלֹ במרכז הישוב נוף פנורמי מדִהים,

דִירות

מצוין לֹהשקֱעה אפשרויות רבות 054-9924177

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

לֹמכירה בזית

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

לֹמכירה באלֹו"ש דִירת מרפסת + מחסן + ' חדִ 6 משופצת, קֱומה א, 053-3370150

בגפן 1.65 , מ”ר 343 , קֱרקֱע לֹבנה ביתך & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח בדִקֱלֹ בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,750,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,425,000 ’ חדִ 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,850,000 , חדִ’ עם מעלֹית 6 פנטהאוז & 2,100,000 , חדִ’, מפלֹס אחדִ 6 דִירת גן & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 4.95 ’ יח + ’ מ 400 דִו”מ מפואר בקֱטורת נמכר! 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹמכירה באפרת, בתאנה מפלֹסים 3 , מ"ר 190 2,800,000 ' חדִ 8 & 052-6071816 : טלֹ לֹהשכרה באפרת דִירת חדִר מרוהטת, גינה כ. פרטית, מיקֱום מרכזי 050-7874426 בזית, ביהודִה המכבי, , דִירת גן מ’( 150) מ’( 180) ביותר באפרת, נוף, קֱרוב לֹבתי הכנסת ופארקֱים 2,049,000 054-4973561 לֹמכירה בהזדִמנות! , המפוארת חדִ’ 6 &

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה & 1,380,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 דִירת & 1,800,000 – חדִ' חדִשה ומרווחת 5 & 1,750,000 – אופציה + ' חדִ 5.5 דִירת & 1,995,000 - מ”ר 200 פנטהאוז ענקֱ בזית

054-4882194

לֹמכירה ברימון & 1,400,000 חדִרים 4 דִירת מ"ר 290 קֱומות 3 קֱוטג' ענקֱ לֹמכירה בתאנה ממדִ, מרפסת יפה + חדִרים 4 דִירת אופציה + גינה ענקֱית + ' קֱוטג

לֹמכירה דִירות חדִשות חדִ’, פינוי מיידִי! 3 בדִגן חדִ’ מיידִי! 4 , בצור הדִסה

בדִקֱלֹ

& 1,180,000 – חדִ' ענקֱית 3.5 דִירת & 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,265,000 – יחידִה + דִו משפחתי ענקֱ

לֹמכירה בדִקֱלֹ, קֱוטג' יח' + חדִרים 7 טורי יח' נפרדִת + הורים 052-6071833 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

& 3,590,000 – יחידִה + וילֹה ענקֱית בגפן

ברימון

1,295,000 – הרחבה + ' חדִ 4 דִירת & 2,950,000 – קֱוטג' ענקֱ , פינתי ונדִיר &

בתאנה

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך 050-2727803 4,800 , מ”ר 200 ’ – קֱוטג & בתאנה 6,500 , – וילֹה בלֹ”ה & בדִקֱלֹ 5,000 , - דִו משפחתי, מושקֱע & בתמר 1,600,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ 1,870,000 – בייסמנט + ' חדִ 6 ' קֱוטג & 1,890,000 – מ"ר 190 קֱוטג' פינתי & & 2,050,000 – חדִ' לֹהשקֱעה 6 דִירת 2,300,000 חניות + ' חדִ 8 דִו משפחתי & דִו משפחתי חדִש ומרווח – לֹא לֹפרסום! בתמר 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה דִירת גן באלֹון שבות! באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 3,500 ’ חדִ 4 דִירת & בזית,

בשכונת הוותיקֱה חדִרים 6 משופצת אפשרות הרחבה

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי 4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית, 5,500 , דִו משפחתי, גינה & בתמר, 4,000 ’ חדִ 4 , דִירת גן & בדִקֱלֹ,

בלֹעדִי!

גינה קֱדִמית גישה לֹנכים מרכזית

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

המרכז הישראלֹי לֹאוסטאופתיה עכשיו גם בגוש עציון

טיפולֹים: פריצת דִיסקֱ

מרפאת אלֹון שבות 12 רח’ התמר אלֹון שבות מרפאת ירושלֹים המרכז הרפואי י-ם א’ 9 רח’ דִיסקֱין

כאבי גב צוואר שאר המפרקֱים

לֹיצירת קֱשר שירה: 052-3919626

חזרה לֹתפקֱודִ ולֹאיכות החיים שנות נסיון 25- מומחים עם יותר מ

www.osteo.co.il info@osteo.co.il .

054-6333579 אביגילֹ שרף לֹהזמנות:

13

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

דִרושים

שונות

בכיתות ז’-י’ מקֱדִמות יח”לֹ( לֹאחר פסח 3) ומיצוי ש”ש 20 : היקֱף משרה 054-5238556 לֹבי”ס דִרך האבות דִרוש/ה מורה לֹמ”מ לֹשיעורי מתמטיקֱה לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-14:00 : בין השעות לֹגילֹאי כיתות ב’-דִ’ בישובים לֹידִ קֱרית ארבע דִרושה מורה פרטית

גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il תמר ותפוח - מגוון משלֹוחי מנות מעוצבים לֹקֱבלֹת מחירון פורים 054-7775966 רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

ברח' שיבת ציון באפרת צרור מפתחות אבדִ רכב טויוטה + שלֹ בית 054-5999661 עלֹ-ידִ אולֹם השמחות, בשכ' הוותיקֱה באלֹו"ש אפודִ זוהר נמצא 052-3992652 בחניה שלֹ רמי לֹוי בצומת הגוש נמצא לֹפני מס' מפתח רב בריח שבועות 054-4534426 באוטובוס מירושלֹים לֹקֱ. ארבע אבדִ טלֹפון ניידִ קֱטן פשוט 055-8826943

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

מכוניות

מצובישי אאוטלֹנדִר , הדִגם החדִש, 2016 מקֱומות, שמור! 7 עדִיין באחריות, מחירון 054-4709555

050-2142267 050-8761877

לֹמועצה מקֱומית אפרת מנהלֹנ/ית במ”מ לֹביה”ס דִרוש/ה

50% : היקֱף משרה דִירוג: מינהלֹי, 5-8 מתח דִרגות

Working till completion

לֹמידִע מפורט ניתן לֹהכנס: www.efrat.muni.il

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת

עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 22.2.2019 | יז’ אדִר א’ תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

15

| יז’ אדִר א’ תשע"ט | 22.2.2019 |

ידִע

פרסו

משרדִ 02-5336036 : לֹתיאום פגישה וטעימות |

2019 בואו לֹחגוג עם האביב הירוקֱ והשופע מחירים מיוחדִים לֹחתונות עדִ פסח www.gavna.co.il | office@gavna.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online