פרסומידע - גיליון 932

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ תזריע |

932 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

5.4.2019

|

תשע”ט

כט’ אדִר ב’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

רי מקֱס שירז נדִלֹ”ן

עופר לֹוינשטיין אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר |

050-2727803

www.remax-israel.com/shiraz

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות:

דִופלֹקֱס מעלֹה כפר עציון לֹמכירה חדִרים 5.5 מושקֱעת ומרװחת נוף אפשרױות + הרחבה דִירה מוארת 45 רח’ זית שמן לֹמכירה חדִרים 5 דִירה חדִשה, מושקֱעת ומטופחת דִירה מפוארת 18 רח’ זית שמן לֹמכירה חדִרים 4 דִו משפחתי 16 רח’ השײרות לֹמכירה חדִרים 9 רחוב שקֱט לֹלֹא מוצא, אפשרױות הרחבה משמעותיות

פנטהאוז 14 מתיתיהו הכהן לֹמכירה חדִרים 7.5

בזית

בדִקֱלֹ

מושקֱע, כניסה חניות 2 , פרטית פרטיות!!

& 2,235,000

& 1,995,000

קֱוטג’ טורי 25 רח’ העומר לֹמכירה חדִרים 7 מושקֱע ומרװח עלֹײת גג ענקֱית + דִירה נהדִרת! רח’ הרימון לֹמכירה חדִרים 4 דִירה עם פוטנציאלֹ נהדִרת לֹהשקֱעה! קֱוטג’ מרװח רח’ הגואלֹ לֹמכירה חדִרים 6 כניסה פרטית משופץ לֹחלֹוטין חניה ונוף! לֹמכירה דִירה ענקֱית בית הבחירה חדִרים 6 דִירת גן, מטופחת מ”ר 150 ומרװחת חדִשה ומיוחדִת פנטהאוז 18 מתיתיהו הכהן לֹהשכרה חדִרים 7

בדִגן

בזית

& 2,500,000

& 1,720,000

בדִקֱלֹ

ברימון

שרון ועופר לֹוינשטיין, זכיינים שנות נסיון 15

& 1,650,000

& 1,295,000

318 החשמונאים לֹמכירה חדִרים 7 מרװחת, מפלֹס אחדִ, דִירה ענקֱית

בזית

בתאנה

באלֹעזר

מיקֱום נהדִר כיװני אװיר 3

מטבח גדִולֹ, כ”פ, מרפסות גדִולֹות

& 1,745,000

& 1,790,000

& 1,360,000

לֹמכירה דִירה ענקֱית רח מוריה

דִירה נהדִרת בנוף הרודִיון לֹמכירה חדִרים 4 במפלֹס כניסה, נוף, נגישות, מדִהימה!

בתמר

בתמר

נוה דִניאלֹ

חדִרים 6 מרװחת ופרטית, אטרקֱטיבי ומײדִי

& 1,550,000

& 2,050,000

& 1,870,000

לֹמכירה דִו משפחתי רח’ הדִבש חדִרים 8 דִו משפחתי מפנקֱ מ”ר 200 חניות פרטיות +

פנטהאוז בית הבחירה לֹמכירה

בזית

בתמר

בתמר

חדִרים 7 נוף מרהיב מרפסות ענקֱיות מיקֱום מעולֹה!

כניסה פרטית חניות, נוף!! 2

& 2,250,000

& 2,350,000

& 5,000

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online