פרסומידע - גיליון 935

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ קֱדִושים |

935 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

3.5.2019

|

תשע”ט

כח’ ניסן

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

עושים עלֹ האש?

תבלֹינים קֱונים רקֱ בצנובר!

פיצוחים טריים

טחינה במקֱום

פולֹי קֱפה

תבלֹינים טריים

מוצרים אורגניים

מתנה דִגלֹ לֹמכונית &71 בקֱניה מעלֹ

חוגגים עצמאות בסניף החדִש שלֹ

שאולֹ תמרוקֱים

בביתר עילֹית

קֱרם לֹחות מקֱדִם הגנה 34 spf סקֱין גרדִ 9.90 ₪

מקֱדִם הגנה 50 spf דִ"ר פישר הענקֱ

רפידִות הנקֱה אריזה כפולֹה 34.90 ₪

29.90 ₪

שמפו לֹלֹא מלֹחים לֹאחר החלֹקֱה styl 14.90 ₪

פדִים לֹמניעת כתמי זיעה idry

ג'לֹ ג'ילֹט

14.90 ₪

19.90 ₪

מארז סכיני גילֹוח + שלֹישיה מכשיר ונוס ג'ילֹט

תמיסה לֹעדִשות מוקֱטן + רניו שלֹישיה 99.90 ₪

רעננה חלֹאבלֹין

39.90 ₪

29.90 ₪

שט | 02-9708090 . גאולֹה טלֹ 6 לֹבוש מרדִכי | 02-6486999 . ביתר עילֹית טלֹ 3 הרב ברים

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

סידִרת בשמים ואיפור במחירים הכי זולֹים בארץ

מון בלֹנקֱ אמבלֹם הענקֱ

הענקֱ DKNY

קֱלֹואה הענקֱ

249.90 ₪

129.90 ₪

149.90 ₪

הזהרו מחיקֱױים made in france

ארמני ג'יו החדִש

בלֹו שאנלֹ הענקֱ

קֱוקֱו שאנלֹ מדִמוזלֹ

במחיר שאסור לֹפספס

במחיר שאסור לֹפספס

499.90 ₪

מײקֱאפ לֹאיפור עמידִ קֱרלֹײן 59.90 ₪

שימר מקֱצועי פוראװר

מסקֱרה לֹוריאלֹ 5 װלֹיום X

22.90 ₪

49.90 ₪

התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | יחי’ לֹמוצר 3- מוגבלֹ לֹ | * המבצעים לֹחברי מועדִון

מארז לֹנקֱום מסקֱרה עפרון עינײם + מסיר איפור +

מײקֱאפ דִאבלֹ װאר אסתי לֹאודִר

פרײמר מיבילֹײן מקֱצועי

49.90 ₪

139.90 ₪

119.90 ₪

עודִ מבחר מוצרים במחירים הכי זולֹים בארץ

מחלֹקֱת מוצרי שיער | מחלֹקֱת גרביונים | מחלֹקֱת תינוקֱות | מחלֹקֱת קֱומטיקֱה ועודִ, ועודִ, ועודִ....

10.00-14.00 ’ ו 10.00-22.00 ’ שעות פתיחה: א’-ה | 02-5383607 . מרכז העיר טלֹ 11 אוס

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 | 3

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 4

ידִע

פרסו

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 | 5

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 6

ידִע

פרסו

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 | 7

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 | 9

ידִע

פרסו

בס”דִ

יש הרבה אומנױות לֹחימה שתוכלֹ לֹהיות בהם טוב, אבלֹ יש רקֱ דִבר אחדִ שיעשה אותך מצױן ג׳ו-ג׳יטסו טכניקֱה שמנצחת

דִרושים/ות

מטפלֹות

חמות ומסורות

לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית/מ מ ”

איש אחזקֱה

לֹמשרה מלֹאה

יכולֹת אירגונית וטכנית מעולֹה ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים |

יכולֹת ניהולֹ וארגון הובלֹת צוות | ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים | מנהלֹת מעון

ג׳ו-ג׳יטסו גריסי

w w w . g r a c i e j i u j i t s u i s r a e l . c o m 054-7524150 054-4659700 דִ”ר אלֹדִן קֱלֹם | 4 כפר עציון לֹולֹ הגיע לֹישראלֹ בוא לֹלֹמודִ את הדִרך המהירה ביותר והמובטחת לֹהגנה ולֹמוכנות ברחוב!

לֹפרטים נוספים התקֱשרי: 054-6966252

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

11

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

13

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

לֹילֹות 3 עבור שלֹמו לֹיולֹדִת שהיה קֱבלֹו שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹינה לֹילֹות 3- וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה אין כפלֹ מבצעים | ט.לֹ.ח 31/12/19 בתוקֱף עדִ לֹמביא מודִעה זו הטבה מיוחדִת

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

15

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 16

ידִע

פרסו

חג עצמאות שמח פרה אדִומה מאחלֹת לֹכלֹ לֹקֱוחותיה

89 לֹקֱ ג ” &

סטײקֱ אנטריקֱוט מיושן קֱפוא

.90

קֱופון 1

159 לֹקֱ ג ” &

צלֹעות כבש

.90

קֱופון 2

100 &

קֱ ג 2 ”

מרגז/ קֱבב הבית

ט.לֹ.ח לֹמביא מודִעה זו |

קֱופון 3

89 &

בשר טחון קֱפוא טחינה במקֱום

קֱ ג 3 ”

.90

קֱופון 4

75 לֹקֱ ג ” &

חזה אװז

קֱופון 5

ניתן לֹהשיג אצלֹינו את כלֹ סוגי הבשרים לֹמנגלֹ שיפודִים מוכנים ועודִ... | שקֱדִי עגלֹ | כבדִ אװז

47 סניף מבשרת ציון רח’ האורן 02-9976606 סניף אפרת מרכז התאנה

סניף פסגת זאב, תחנת דִלֹקֱ פז

17

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426

חדִ’, שירותים כפולֹים 5 מרפסת גדִולֹה לֹסוכה מזגנים דִו”ש עם 2 , גינה + התקֱן שבת, הסקֱות, נוף 1,030,000 רקֱ 052-2788150 לֹמכירה בכרמי צור במדִורגי משהב לֹמכירה בזית, פנטקֱוטג' חדִ', מרפסת, 7.5 פרגולֹה, מחסן, נוף 050-7616627 & לֹהשכרה באפרת ברימון, דִירה דִו מפלֹסית עם חצר, מ"ר כלֹ קֱומה. 75 ניתנת לֹשימוש בנפרדִ, כגון קֱומת מגורים

דִירות

www.remax-israel.com/shiraz 050-2727803 רי מקֱס שירז נדִלֹ”ן לֹמכירה

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

לֹמכירה בזית

בזית

& 1,360,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 & 1,850,000 – פנטהאוז ענקֱ ומושקֱע & 1,995,000 – מ"ר 180 פנטהאוז

בגפן 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 . & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,250,000 , חדִ' מיידִי 3 דִירת & 1,360,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר נמכר! נמכר! נמכר! נמכר!

בדִקֱלֹ

& 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,230,000 – יחידִה + דִו משפחתי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

ברימון

055-66-17-031

& 1,295,000 – 1 + 4 דִירת אופציה + קֱוטג' ענקֱ – נדִיר

לֹהשכרה בראש צורים 6 , מ"ר 220 , בית פרטי חדִ', מטבח וסלֹון גדִולֹים 052-4316263 לֹמכירה לֹלֹא תיווך חדִ' 8 , בלֹב אפרת חצר גדִולֹה ופרגולֹה + 054-5701562 לֹמכירה בישוב נחושה בית חדִ קֱומתי מושקֱע ומהמם, מגרש פינתי במיקֱום מרכזי. מ"ר 550 שטח המגרש חדִ', 6 , מ"ר 192 בנוי מיזוג וגינה 052-3827889 : לֹפרטים

בתאנה

וקֱומת משרדִ 050-6747382 03-6201753

& 1,790,000 – הרחבות + ' חדִ 6 ' קֱוטג

& 1,870,000 – חדִ' חדִשה 6 דִירת חניות – מיידִי! + דִו משפחתי חדִש בתמר 2,500,000 , אופ’, מושקֱע + ’ ח 7 ’ קֱוטג & בדִגן 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר 1,550,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ תקֱוע תיווך ונכסים הבית הפרטי דִקֱ’ 15 עלֹ שפת המדִבר | מירושלֹים בתי ספר נוף | | בריכה תרבות חברה | | חיים קֱהילֹתיים עשירים לֹמכירה ולֹהשכרה מבחר בתים משפחתיים עם או בלֹי יח’ דִיור דִירות עם נוף מדִהים! שלֹך בתקֱוע

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה דִירת גן באלֹון שבות! באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 4,000 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית,

בשכונת הוותיקֱה חדִרים 6 משופצת אפשרות הרחבה

בלֹעדִי!

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית,

גינה קֱדִמית גישה לֹנכים מרכזית

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

054-5988839 לֹפרטים: תמר

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 18

ידִע

פרסו

חברת הניקֱיון המובילֹה!

מודִים לֹכלֹ עשרות לֹקֱוחותינו עלֹ האמון שנתתם בנו לֹנקֱות את ביתכם לֹפסח, לֹהתראות בשנה הבאה

עודִפימלֹה לֹובשת לֹבן תחילֹת עונה 50 % ב-

050-9222392 : חייגו עכשיו גם לֹכם מגיע לֹהיכנס לֹבית נקֱי ומצוחצח! www.diamond-polish.co.il הצטרפו לֹמאות לֹקֱוחותינו המרוצים בגוש התקֱשרו וקֱבלֹו חבילֹה מנצחת הכולֹלֹת ניקֱיון יסודִי פולֹיש והדִברה

חולֹצות מתחלֹפות &30 - ב בלֹבדִ

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

עודִפים

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:00 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹביס”ש כפר עציון לֹמחלֹקֱת שיווקֱ

בית ספר שדִה כפר עציון

לֹשנה”לֹ תש”פ מורה לֹתנ”ך לֹהגשה לֹבגרות מורה לֹלֹשון לֹכיתות ט’, י’ וכיתות חנ”מ דִרושים

ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה סדִר וארגון מענה טלֹפוני ועמידִה בלֹחצים ידִע בידִיעת הארץ - יתרון רכז/ת הזמנות דִרוש/ה משרה מלֹאה מיידִי

לֹציין עבור 200 משרה

< דִרישות התפקֱידִ: < <

מדִריך חינוכי לֹמשרה מלֹאה

לֹשנה זו משרה 75% מזכיר/ה

<

<

<

קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: drushim@yatka.org.il

gai.beck@kfar-etzion.org.il דִוא"לֹ:

19

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

תמר ותפוח מגשי פירות גוש עציון, כשר 054-7775966

אבידִות

דִרושים

שונות

לֹמסעדִת 'ביקֱב' טבחים לֹעבודִה

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

לֹפני מס' חודִשים אבדִ באפרת/אלֹו"ש בצורת חבלֹ דִקֱ צמידִ זהב 054-2600521

מכוניות

במשמרות, נסיון יתרון 050-2974707 : לֹפרטים

בטרמפ 12/4- ב לֹכיוון הגוש / אפרת

אשה לֹטיפולֹ בילֹדִה מוגבלֹת, בביתר עילֹית, בשבת, כולֹלֹ אש"לֹ 058-7106429 לֹחב’ ניהולֹ ופיקֱוח בגוש עציון דִרוש/ה מהנדִס/הנדִסאי בנין

, הדִגם החדִש, 2016 מקֱומות, שמור! 7 טסט לֹשנה, מחירון מיצובישי אאוטלֹנדִר

כובע + נגן אבדִ 050-6136220

בטרמפ באזור הגוש טרמפיסט שכח ברכבנו מעילֹ גבר 050-7636561

054-4709555

לֹפני כשבועיים צרור מפתחות אבדִתי

משרה מלֹאה נסיון שלֹ שנה לֹפחות

במוסך הגוש 054-6843098

yael@shayeng.com

דִרוש/ה

בקֱיבוץ

מנהלֹ/ת לֹחינוך בלֹתי פורמלֹי

65%- היקֱף משרה: כ

Working till completion

mirki@kfar-etzion.org.il קֱו”ח יש לֹשלֹוח בדִוא"לֹ:

תושבים יקֱרים, שימו לֹב !

935 שבוע הבא הגלֹיון יסגר מוקֱדִם עקֱב חג העצמאות החלֹ ביום חמישי מודִעות לֹגלֹיון זה יתקֱבלֹו עדִ 16:00 בשעה 6/5/19 , יום שני פרסו ידִע

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 20

ידִע

פרסו

בשיתוף מרכז הפסג"ה ת ש ע " ט אביב-קֱיץ

מורות, גננות, אימהות וכלֹ מי שנושא החינוך קֱרוב לֹלֹיבו מוזמנות לֹקֱורס הוראה מתקֱנת בגוש עציון

ידִע הקֱנת תיאורטי בנושא לֹקֱות לֹמידִה לֹסוגיהן ואסטרטגיות לֹמידִה. .1 פיתוח מיומנות והקֱנת כלֹים לֹהוראה מתקֱנת בקֱריאה, בכתיבה ובחשבון. .2

מטרות

שעות אקֱדִמיות( 30) מבוא כלֹלֹי לֹהוראת לֹמידִה, אסטרטגיות לֹמידִה לֹקֱויי חלֹקֱ א': שעות אקֱדִמיות( 60) הוראה מתקֱנת בקֱריאה ובכתיבה חלֹקֱ ב': שעות אקֱדִמיות( 30) הוראה מתקֱנת בחשבון חלֹקֱ ג':

מבנה

14.05.19

החלֹ מ-יום שלֹישי, ט' 16:00-20:00 ימי שלֹישי, בשעות באייר,

מיקֱום ומועדִ

בשלֹוחת הפסג"ה באולֹפנת חנה'. 'נווה

תעודִה שלֹ היחידִה לֹלֹימודִי תעודִה גבעת ושינגטון בשיתוף עם מכלֹלֹת השכלֹ

054-5832416 | 058-7084448 | 08-8567474 : לֹפרטים ולֹהרשמה )רויטלֹ(

מכרז לֹמועצה הדִתית קֱרית ארבע חברון

מיידִי!

בית ספר שדִה כפר עציון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון

דִרוש/ה

משרה מלֹאה ונכונות לֹשעות נוספות. עם ניסיון שלֹ לֹפחות 3 רו”ח או מנה”ח סוג שנים כמנה”ח עדִ לֹמאזן. 5 רו”ח או חשב/ת שכר מוסמך/ת עם ניסיון שנים בחשבות שכר. 3 שלֹ לֹפחות בשלֹב זה עבודִה כמנה”ח יחידִ/ה בעמותה. יחסי אנוש מעולֹים. יכולֹת עבודִה בלֹחץ ותפיסה מהירה. שלֹיטה מלֹאה באופיס. < < < < < < דִרישות התפקֱידִ: מנהלֹ/ת חשבונות וחשב/ת שכר <

דִרוש/ה מנכ"לֹ לֹמנהלֹת מערת המכפלֹה 75% היקֱף משרה

תפקֱידִ הנוסח המלֹא ופרטים עלֹ ה md9961083@gmail.com ניתן בדִוא"לֹ:

hby@kfar-etzion.org.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

(20/5) עדִ לֹיום שני טו' תשע"ט באייר

21

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

אנחנו גדִלֹים ומחפשים עודִ עובדִים

3 לֹקֱלֹיבר

עובדִ/ת משרדִ תיאום ותיעודִ הכשרות דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : לֹחנות הנשקֱ והציודִ הטקֱטי, מנהלֹ ואחראי קֱבלֹה תותח במכירות נסיון בניהולֹ מלֹאי אנגלֹית ברמת שפת אם יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : < האקֱדִמיה הישראלֹית לֹאבטחה ולֹחימה בטרור דִרושים/ות

יחסי אנוש טובים מוסר עבודִה גבוה משרה מלֹאה < < <

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות במגדִלֹ עוז

דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : איש/אשת שיװקֱ אנגלֹית ברמה גבוהה-חובה בעלֹי ראש גדִולֹ, יצירתיות ױוזמה ידִע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה < < < עובדִ/ת תחזוקֱה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : עדִיפות לֹבעלֹי מקֱצוע או נסיון בתחום השיפוצים, חשמלֹ ומים רשיון רכב-חובה מוסר עבודִה גבוהה < < < עובדִ/ת ניקֱיון דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : חרוץ, בעלֹ מוסר עבודִה גבוהה יחסי אנוש טובים < <

עובדִ לֹמחלֹקֱת צבע דִרוש

דִרישות התפקֱידִ:

עברית ברמת קֱריאה והבנה-חובה יכולֹת קֱריאה והבנת שירטוטים-חובה יכולֹת עבודִה בצוות-חובה נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך-חובה יכולֹת ביצ וע עבודִות עדִינות-חובה נכונות לֹעבודִ בתאי צבע-חובה המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

שכר ותנאים מצױינים

לֹמתאימים! לֹפרטים לֹפנות לֹאיציקֱ: itzik@caliber-3.com המשרות מיועדִות 3 לֹסניף קֱלֹיבר בגוש עציון

yakovy@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח , מיילֹ:

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 22

ידִע

פרסו

הזדִמנות מיוחדִת לֹעצמאות בראש

מגוון פאות מוכנות ביבוש טבעי לֹהתאמה מושלֹמת הפנים לֹתווי פאות מהממות

5,500 החלֹ מ- &

תשלֹומים בכטיס אשראי לֹלֹא ריבית 24

23

| כח’ ניסן תשע"ט | 3.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹלֹקֱוחותינו הישנים והחדִשים ולֹכלֹ תושבי גוש עציון והסביבה חג עצמאות שמח!

ממרפאת שיניים כפר עציון

רופאים בוגרי הדִסה רופא שיניים דִר’ משה שרון - רופא שיניים דִר’ דִודִ טורקֱיה -

שנה 40 מטפלֹים מעלֹ קֱיבוץ כפר עציון

מומחה באורטודִונטיה דִר’ מנחם פרידִמן - מומחה בכירורגיה פה ולֹסת דִר’ נועם ברוקֱ - שיננית עדִנה לֹוי - המרפאה פתוחה לֹקֱהלֹ הרחב אנו מזמינים אתכם לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחותינו המרוצים

נגישות לֹנכים

אורתודִנטיה

שירות

שירות הסעות לֹאורתודִנט מביה ס וחזרה ’’

שירות אמין ומסור

טיפולֹי אורתודִנטיה

בהתאם לֹהסדִר שלֹ המבטח החזר ביטוח

גז צחוקֱ

אפשרות טיפולֹ בגז צחוקֱ

מחירים הוגנים מחיר &

חומר

שימוש בחומרים מתקֱדִמים

לֹקֱביעת תורים התקֱשרו לֹטלֹ: 02-9935140 | 050-7729830

באין מענה בטלֹפון ניתן לֹהשאיר 9935140 : הודִעה בטלֹפון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online