פרסומידע - גיליון 936

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ אמור |

936 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

10.5.2019

|

תשע”ט

ה’ באייר

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 | 3

ידִע

פרסו

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 | 5

ידִע

פרסו

אנחנו גדִלֹים ומחפשים עודִ עובדִים

מיידִי!

בית ספר שדִה כפר עציון

3 לֹקֱלֹיבר

לֹבית ספר שדִה כפר עציון

עובדִ/ת משרדִ תיאום ותיעודִ הכשרות דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : לֹחנות הנשקֱ והציודִ הטקֱטי, מנהלֹ ואחראי קֱבלֹה תותח במכירות נסיון בניהולֹ מלֹאי אנגלֹית ברמת שפת אם יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : < האקֱדִמיה הישראלֹית לֹאבטחה ולֹחימה בטרור דִרושים/ות

דִרוש/ה

משרה מלֹאה ונכונות לֹשעות נוספות. עם ניסיון שלֹ לֹפחות 3 רו”ח או מנה”ח סוג שנים כמנה”ח עדִ לֹמאזן. 5 רו”ח או חשב/ת שכר מוסמך/ת עם ניסיון שנים בחשבות שכר. 3 שלֹ לֹפחות בשלֹב זה עבודִה כמנה”ח יחידִ/ה בעמותה. יחסי אנוש מעולֹים. יכולֹת עבודִה בלֹחץ ותפיסה מהירה. שלֹיטה מלֹאה באופיס. < < < < < < דִרישות התפקֱידִ: מנהלֹ/ת חשבונות וחשב/ת שכר <

hby@kfar-etzion.org.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

יחסי אנוש טובים מוסר עבודִה גבוה משרה מלֹאה < < <

דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : איש/אשת שיװקֱ אנגלֹית ברמה גבוהה-חובה בעלֹי ראש גדִולֹ, יצירתיות ױוזמה ידִע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה < < < עובדִ/ת תחזוקֱה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : עדִיפות לֹבעלֹי מקֱצוע או נסיון בתחום השיפוצים, חשמלֹ ומים רשיון רכב-חובה מוסר עבודִה גבוהה < < < עובדִ/ת ניקֱיון דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : חרוץ, בעלֹ מוסר עבודִה גבוהה יחסי אנוש טובים < <

שכר ותנאים מצױינים

לֹמתאימים! לֹפרטים לֹפנות לֹאיציקֱ: itzik@caliber-3.com המשרות מיועדִות 3 לֹסניף קֱלֹיבר בגוש עציון

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 6

ידִע

פרסו

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 | 7

ידִע

פרסו

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

לֹילֹות 3 עבור שלֹמו לֹיולֹדִת שהיה קֱבלֹו שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹינה לֹילֹות 3- וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה אין כפלֹ מבצעים | ט.לֹ.ח 31/12/19 בתוקֱף עדִ לֹמביא מודִעה זו הטבה מיוחדִת

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 | 9

ידִע

פרסו

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

ואם הוא ענקֱ והרבה יותר חזקֱ ממך?! לֹא צריך לֹהיות חזקֱ צריך את הטכניקֱה שלֹ

רכזת גיוס כח אדִם לֹרשת חינוכית באזור ירושלֹים דִרושה דִרישות התפקֱידִ: תואר במשאבי אנוש -יתרון נמרצת פעילֹה וחרוצה מסירות יכולֹת ארגונית בעלֹת ראש גדִולֹ וכושר ביטוי גבוה ניסיון במכירות טלֹפוניות -יתרון בעלֹת רכב ורשיון נהיגה

ג׳ו-ג׳יטסו

ג׳ו-ג׳יטסו גריסי

w w w . g r a c i e j i u j i t s u i s r a e l . c o m 054-7524150 054-4659700 דִ”ר אלֹדִן קֱלֹם | 4 כפר עציון לֹולֹ בוא לֹלֹמודִ את הדִרך המהירה ביותר והמובטחת לֹהגנה ולֹמוכנות ברחוב! הגיע לֹישראלֹ

קֱורות חיים לֹמיילֹ: hdfgdakdak@gmail.com

חובה לֹציין בכותרת המיילֹ עבור משרת רכזת גיוס כח אדִם

המודִעה פונה לֹגברים ונשים כאחדִ

11

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹמכירה בישוב נחושה חדִ' 6 , בית חדִ קֱומתי מ"ר, גינה 550 מגרש 052-3827889 : לֹפרטים

לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426 לֹהשכרה במושב מעון אשקֱובית משופצת ברמה גבוהה 052-4258644 יהודִה לֹהשכרה בראש צורים 6 , מ"ר 220 , בית פרטי חדִ', מטבח וסלֹון גדִולֹים 052-4316263 לֹהשכרה באפרת ברימון, דִירה דִו מפלֹסית עם חצר, מ"ר כלֹ קֱומה. 75 ניתנת לֹשימוש בנפרדִ, כגון קֱומת מגורים

דִירות

www.remax-israel.com/shiraz 050-2727803 רי מקֱס שירז נדִלֹ”ן לֹמכירה

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

לֹמכירה בזית

בזית

& 1,360,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 & 1,850,000 – פנטהאוז ענקֱ ומושקֱע & 1,995,000 – מ"ר 180 פנטהאוז

בגפן 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 . & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,250,000 , חדִ' מיידִי 3 דִירת & 1,360,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר נמכר! נמכר! נמכר! נמכר!

בדִקֱלֹ

& 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,230,000 – יחידִה + דִו משפחתי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

ברימון

055-66-17-031

& 1,295,000 – 1 + 4 דִירת אופציה + קֱוטג' ענקֱ – נדִיר

חדִ’, שירותים כפולֹים 5 מרפסת גדִולֹה לֹסוכה מזגנים דִו”ש עם 2 , גינה + התקֱן שבת, הסקֱות, נוף 1,030,000 רקֱ 052-2788150 לֹמכירה בכרמי צור במדִורגי משהב לֹמכירה בזית, פנטקֱוטג' חדִ', מרפסת, 7.5 פרגולֹה, מחסן, נוף 050-7616627 & לֹמכירה לֹלֹא תיווך חדִ' 8 , בלֹב אפרת חצר גדִולֹה ופרגולֹה + 054-5701562

בתאנה

וקֱומת משרדִ 050-6747382 03-6201753

& 1,790,000 – הרחבות + ' חדִ 6 ' קֱוטג

& 1,870,000 – חדִ' חדִשה 6 דִירת חניות – מיידִי! + דִו משפחתי חדִש בתמר 2,500,000 , אופ’, מושקֱע + ’ ח 7 ’ קֱוטג & בדִגן 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר 1,550,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ תקֱוע תיווך ונכסים הבית הפרטי דִקֱ’ 15 עלֹ שפת המדִבר | מירושלֹים בתי ספר נוף | | בריכה תרבות חברה | | חיים קֱהילֹתיים עשירים לֹמכירה ולֹהשכרה מבחר בתים משפחתיים עם או בלֹי יח’ דִיור דִירות עם נוף מדִהים! שלֹך בתקֱוע

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה במדִורגי נווה דִניאלֹ! באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 4,000 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית,

באלֹוני ממרא מ”ר 250- חדִ’ כ 8 מפלֹס אחדִ סלֹון מרווח מרפסות יח’ לֹהשכרה קֱרוב לֹבתי הכנסת

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית,

בלֹעדִי!

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

054-5988839 לֹפרטים: תמר

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

052-4588715 ציפי

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹביס”ש כפר עציון לֹמחלֹקֱת שיווקֱ

בית ספר שדִה כפר עציון

דִרושים

ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה סדִר וארגון מענה טלֹפוני ועמידִה בלֹחצים ידִע בידִיעת הארץ - יתרון רכז/ת הזמנות דִרוש/ה משרה מלֹאה מיידִי

מזכיר/ה מיידִי!

לֹציין עבור 200 משרה

לֹשנה”לֹ תש”פ מורה לֹתנ”ך לֹהגשה לֹבגרות מורה לֹלֹשון לֹכיתות ט’, י’ וכיתות חנ”מ

< דִרישות התפקֱידִ: < <

<

מדִריך חינוכי לֹמשרה מלֹאה

<

<

קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: drushim@yatka.org.il

gai.beck@kfar-etzion.org.il דִוא"לֹ:

13

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

תמר ותפוח - מגשי פירות טריים ומעוצבים משלֹוחים בגוש עציון 054-7775966 גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il

לֹפני מס' חודִשים אבדִ באפרת/אלֹו"ש בצורת חבלֹ דִקֱ צמידִ זהב 054-2600521

דִרושים

שונות

לֹמסעדִת 'ביקֱב' טבחים לֹעבודִה

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: מגוון מתנות לֹוועדִי עובדִים ולֹסוף שנה, תוצרת גוש עציון שרה 054-7775966

לֹפני כשבועיים צרור מפתחות אבדִתי

במשמרות, נסיון יתרון 050-2974707 : לֹפרטים

במוסך הגוש 054-6843098

אשה לֹטיפולֹ בילֹדִה מוגבלֹת, בביתר עילֹית, בשבת, כולֹלֹ אש"לֹ 058-7106429 לֹחב’ ניהולֹ ופיקֱוח בגוש עציון דִרוש/ה מהנדִס/הנדִסאי בנין

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

בטרמפ 12/4- ב לֹכיוון הגוש / אפרת

כובע + נגן אבדִ 050-6136220

בטרמפ באזור הגוש טרמפיסט שכח ברכבנו מעילֹ גבר 050-7636561

משרה מלֹאה נסיון שלֹ שנה לֹפחות

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

yael@shayeng.com

דִרוש/ה

בקֱיבוץ

מנהלֹ/ת לֹחינוך בלֹתי פורמלֹי

65%- היקֱף משרה: כ

שיפוצים ותוספות בניה

mirki@kfar-etzion.org.il קֱו”ח יש לֹשלֹוח בדִוא"לֹ:

עבודִות צבע חשמלֹ גבס ותקֱרות אינסטלֹציה

תוספת בניה סגירת מרפסות חדִרי אמבטיה ריצוף וחיפױ

זה הזמן לֹהתחילֹ בראש שקֱט

058-7809226

| 10.5.2019 | ה’ באייר תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

15

| ה’ באייר תשע"ט | 10.5.2019 |

ידִע

פרסו

משרדִ 02-5336036 : לֹתיאום פגישה וטעימות |

2019 בואו לֹחגוג אהבה, טבע וקֱיץ עם הזוגות שלֹ www.gavna.co.il | office@gavna.co.il

Made with FlippingBook flipbook maker