פרסומידע - גיליון 944

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ חקֱת |

944 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

5.7.2019

|

תשע”ט

ב’ תמוז

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

קֱלֹיניקֱה נטורפתית יצחקֱ צפדִייה

נטורפת הרבלֹיסט קֱלֹיני מאמן N.D. N.L.P.

טכניקֱות שונות לֹשיפור אורח בריא יותר | טיפולֹ בצמחי מרפא חיים וממוקֱדִים תפיסה מגבילֹה כלֹים אימון לֹשינוי עוצמתיים : N.L.P.

הקֱלֹיניקֱה ממוקֱמת מעלֹ החנות החדִשה שלֹ ניצת הדִובדִבן בצומת הגוש

052-6071889 : לֹקֱביעת תור התקֱשרו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online