פרסומידע - גיליון 946

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ פנחס |

946 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

19.7.2019

|

תשע”ט

טז’ תמוז

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Learn more on our blog