פרסומידע - גיליון 971

פרסו ידִע

גלֹיון

971 E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

14.2.2020 יט’ שבט תש”פ |

| ש”קֱ פר’ יתרו

בס”דִ, יום שישי, ער

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

NRG 1 1-800-391-391

מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה

לֹ’ נוזלֹ הסקֱה 50 לֹיטר 1000 לֹמזמינים

או

&

התו המלֹא - רמי לֹױ לֹיטר 1000 לֹמזמינים

מתנה

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ.

0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 2

ידִע

פרסו

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 3

ידִע

פרסו

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 4

ידִע

פרסו

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 5

ידִע

פרסו

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 6

ידִע

פרסו

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 7

ידִע

פרסו

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 8

ידִע

פרסו

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 9

ידִע

פרסו

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 10

ידִע

פרסו

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹמכירה בקֱרית ארבע מ"ר, קֱ"קֱ 82 ,' חדִ 3 700,000 יציאה לֹגינה + & 054-2175440 לֹמכירה בכפר עציון עלֹית גג + ' חדִ 4.5 & 1,500,000 , גינות 2+ 050-4077094 לֹהשכרה בבת עין דִירת קֱרקֱע מהממת, מ"ר 60- חדִשה! כ 050-8141474 : לֹפרטים לֹהשכרה לֹזוג צעיר חדִ', במיקֱום 2 דִירת מעולֹה! כ"פ, מרוהטת 052-2283712 חלֹקֱית

לֹמכירה באפרת, בגפן חדִ', משודִרג 7 דִופלֹקֱס ןמואר, מיקֱום מרכזי 050-2670281

דִירות

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

לֹמכירה בזית

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹמכירה בקֱרית ארבע מ"ר, 92 , חדִ', קֱ"ב 4 750,000 משופצת & 054-6852001 לֹהשכרה בקֱרית ארבע חנות / משרדִ במיקֱום מרכזי 052-8693033

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי 3,900 ’ חדִ 5 בזית, דִירת & חדִרים 4 בזית, דִירת גן לֹהשכרה באפרת 4,500 מ”ר 200 ’ בתמר, קֱוטג & 4,500 חדִ’ מרפסת 5 דִופלֹקֱס & 1,350,000 אופציה + חדִ’ חדִשה 3 & בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,875,000 & חדִ’ מושקֱעת 5 דִירת 00,000 & 2,5 מ”ר, 180 קֱוטג’ מושקֱע בתמר & 1,550,000 , מ”ר 148 ,’ חדִ 5 דִירת ברימון בתאנה & חדִ’ 6 , קֱוטג’ מציאה 1,600,000 1,350,000 ! חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & בגפן 1,550,000 , מ”ר 150 ’ חדִ 5 דִירת & באלֹון שבות 3,650,000 ’ יח + דִו”מ בנה ביתך & 2,175,000 ,’ חדִ 5 , דִופלֹקֱס גן . & 1,650,000 , חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & בדִגן 2,350,000 מ”ר 220 ,’ חדִ 9 ’ קֱוטג & בדִקֱלֹ & 1,399,000 חדִ’ בחפציבה 4 דִירת 1,350,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & & 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת 1,650,000 ’ חדִ 5 בחפציבה, דִירת & 1,750,000 , חדִ’ מושקֱעת 5 בברקֱן & מ”ר 260 מציאה! קֱוטג’ מודִרני & המחיר ירדִ לֹ- 2,500,000 &2,950,000 2,250,000 ,’ חדִ 5 , מ”ר 180 דִופלֹקֱס גן & & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז מפואר . & 1,980,000 ,’ חדִ 7 , מ”ר 190 פנטהאוז נמכר! נמכר! נמכר! נמכר!

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ משרדִ לֹהשכרה, בראש צורים. ממוזג מ"ר 35 , ומרוהט, קֱרקֱע 050-8252641

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה במדִורגי נווה דִניאלֹ!

באלֹוני ממרא מ”ר 250- חדִ’ כ 8 מפלֹס אחדִ & 8,000 מניבה בחודִש קֱרוב לֹבתי הכנסת 4% תשואה

שטחים לֹהשכרה משרדִים / בתי עסקֱ בצומת גוש עציון 052-5662293

בלֹעדִי!

וילֹת אירוח יוקֱרתית חדִרי שינה 4 ביבניאלֹ דִקֱ' מהכנרת לֹמשפחות 7 050-7943336/2 רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית לֹיקֱב מתפתח דִרוש/ה אחראי/ת קֱשרי לֹקֱוחות בעברית ובאנגלֹית hi@lsbwinery.com סובלֹת מוורידִים?! רוצה לֹעשות לֹזה סוף? כמוסות טבעיות לֹיקֱולֹייף 052-7139475

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ א י לֹ ן www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

1,380,000 & & 2,500,000 2,500,000 & 2,390,000 & & 4,000,000

דִירת חדִ' עם פוטנציאלֹ לֹעודִ קֱומה - 3 אלֹעזר מ”ר מרפסת נוף - 360 ’ חדִ 9 ’ קֱוטג אפרת בדִקֱלֹ בתאנה בית-דִו מ"ר בנ, חדִ’ - 5+3 220 אפרת מ"ר כ- יח' מניבות - לֹה חדִ' 3 250/500 9 תקֱוע יח' דִיור חדִ'- + ' דִופלֹקֱס קֱ"ב חדִ 3 5 אלֹון שבות

לֹשיווקֱ הנכס שלֹך במקֱומי, בארצי ובחו"לֹ, צלֹצלֹו היום! דִרוש/ה סוכן/ת חרוץ/ה לֹקֱריירה חדִשה, קֱו”ח: office@ilanrealestate.com

חשיפה בירידִי נדִלֹ”ן ועלֹיה

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 12

ידִע

פרסו

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

עם חברת הניקֱיון

המובילֹה

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

050-9222392 : חייגו עכשיו חבילֹות משתלֹמות לֹסוגרים עדִ פורים www.diamond-polish.co.il נקֱיון חלֹונות אמבטיות ושירותים דִלֹתות | | משקֱופים פנלֹים, פולֹיש לֹרצפות מטבח | | יסודִי כולֹלֹ מוצרי חשמלֹ במחיר לֹא לֹפרסום | חכם מה הוא אומר? נקֱיון פסח מזמינים מראש המבצע כולֹלֹ:

לֹישיבת נווה שמואלֹ באפרת דִרוש/ה עוזר/ת לֹמנהלֹ אדִמנסטרטיבי

משרה, לֹמ”מ לֹחצי שנה 70% היקֱף: הבנה מספרית שלֹיטה באקֱסלֹ דִרישות: | דִייקֱנות יכולֹת עבודִה ולֹמידִה עצמאית |

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: zvia@ots.org.il

לֹביס”ש כפר עציון לֹמחלֹקֱת האירוח

בית ספר שדִה כפר עציון

רכז/ת הזמנות דִרוש/ה לֹחצי משרה, מיידִי

לֹציין עבור 200 משרה

ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה סדִר וארגון מענה טלֹפוני ועמידִה בלֹחצים

< דִרישות התפקֱידִ: <

<

<

<

990 מחיר מבצע &

hby@kfar-etzion.org.il דִוא"לֹ:

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 13

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמשרדִ תורת הנפש בבת עין

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

דִרושים

דִרושים אנשי מכירות מעולֹים לֹהרשמה לֹלֹימודִי פסיכולֹוגיה יהודִית

שקֱית אבדִ 2/12- ב תפילֹין + שלֹ טלֹית בשכ' הזית, באפרת 050-6136220

לֹקֱייטרינג במרכז הגוש טבחים ומנהלֹי אירועים משרה מלֹאה/חלֹקֱית )יוסי( 052-7090188

לֹלֹא תשלֹום!

תנאים טובים!

liat@torathanefesh.org 02-5662323

5808885 : טלֹ

אוטובוס לֹכלֹ נסיעה

שירות אדִיב ואמין נהגים שומרי תו”מ אוטובוסים חדִשים מקֱומות מרווחים 55 אוטובוסים ממוגנים

עברתם דִירה? התקֱשרו לֹנוצץ!

אירועים טיולֹים שמחות

working till completion

058-5504205 לֹפרטיים ולֹמוסדִות

| 14.2.2020 | יט’ שבט תש”פ | 14

ידִע

פרסו

לֹמחלֹקֱת תקֱציבים ושכר

דִרוש/ה עובדִ/ת במשרה מלֹאה

דִרישות: אקֱסלֹ ברמה גבוהה - חובה. נסיון קֱודִם בחשבות שכר - יתרון משמעותי. נסיון קֱודִם בהנה”ח - יתרון. שלֹיטה בתוכנות אופיס. יחסי אנוש מעולֹים. נמרץ/ת.

<

<

<

<

< <

מקֱום עבודִה באפרת

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: adina@ots.org.il

קֱרית ארבע חברון לֹמועצה המקֱומית עו”ס לֹזקֱן ולֹקֱשיש דִרושים/ות 75% : היקֱף משרה

דִרושה

מ”מ עו”ס קֱהילֹתי 75% : היקֱף משרה

לֹחופשת לֹידִה

לֹפרטים נוספים: 02-9969526 נעמי

קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח 23/2/2020 , עדִ לֹתאריך כח’ שבט תש”פ k4@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: המידִע המלֹא והמחייב שלֹ המשרות נמצא באתר האינטרנט שלֹ המועצה www.kiryat4.org.il המשרות מיועדִות לֹנשים וגברים כאחדִ

| יט’ שבט תש”פ | 14.2.2020 | 15

ידִע

פרסו

)בן( 02-5336036 : לֹשיחת היכרות חייגו | gavna.co.il

אביב שמח מתקֱרב, מרגישים את זה בבטן.

052-3156226 צילֹום: יוחאי סמט

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker