פרסומידע - גיליון 977

פרסו ידִע

גלֹיון

977 E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

3.4.2020 ט’ ניסן תש”פ |

| פר' צו

בס”דִ, יום שישי, ער”ש הגדִולֹ,

054-4709555 02-5808886 02-5808885 ניידִ: פקֱס:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

טלֹ:

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 2

ידִע

פרסו

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון

משלֹוחים חינם achuzathaklavim@gmail.com

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 3

ידִע

פרסו

SLICED VEAL ROAST

03-6950066

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 4

ידִע

פרסו

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 5

ידִע

פרסו

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 6

ידִע

פרסו

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 7

ידִע

פרסו

ניצת הדִובדִבן אתם בב הזמינו מ ואנו נגיע עדִ משלֹוח לֹ לֹאנשים משלֹוחים ניתן לֹהזמין בא או בװטסאפ 49 כלֹ המוצר צריכים לֹפ

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 8

ידִע

פרסו

ן קֱשוב אלֹיכם מוצרים דִ פתח הבית לֹלֹא עלֹות ם בבידִודִ לֹכלֹ הגוש בידִודִ? רים שאתם פסח כשר אתר האינטרנט 052-720494

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 9

ידִע

פרסו

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 10

ידִע

פרסו

31.3.20

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה בקֱרית ארבע מ"ר, 92 , חדִ', קֱ"ב 4 750,000 משופצת & 054-6852001 חדִ' 3.5 לֹמכירה באפרת מטבח ומרפסת גדִולֹים 1,200,000 , משופצת & 052-4652558 לֹמכירה באפרת, בגפן חדִ', משודִרג 7 דִופלֹקֱס ןמואר, מיקֱום מרכזי 050-2670281

לֹמכירה בחרסינה חדִ' 4 קֱוטג' מדִורג עם גינה ומרפסת 052-6699583 : לֹפרטים לֹמכירה/השכרה באפרת בזית, דִירה חדִשה, קֱ"א חדִ' מרפסת גדִולֹה 3 050-6968802

דִירות

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

לֹהשכרה לֹזוג צעיר באפרת, בדִקֱלֹ, דִירת חדִ', כ"פ, מרוהטת 2 052-2283712 חלֹקֱית

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בשכונת הדִקֱלֹ באפרת! חדִרים קֱומה ראשונה אפשרות הרחבה 5.5 במדִורגים הסקֱה מרפסות נוף פתוח רקֱ & 1,480,000

לֹמכירה בזית

בלֹעדִי!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי 3,900 ’ חדִ 5 בזית, דִירת & חדִרים 4 בזית, דִירת גן 3,800 ’ חדִ 4 בתמר, דִירת & לֹהשכרה באפרת 1,350,000 אופציה + חדִ’ חדִשה 3 & בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,875,000 & חדִ’ מושקֱעת 5 דִירת 00,000 & 2,5 מ”ר, 180 קֱוטג’ מושקֱע בתמר 1,350,000 ! חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 1,68 ,’ אופ + ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן 0,000 בגפן נמכר! נמכר! 2,600,000 ’ יח + דִו”מ בנה ביתך & 1,650,000 , חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & בדִגן 2,350,000 מ”ר 220 ,’ חדִ 9 ’ קֱוטג & 2,150,000 מ”ר 200 ,’ חדִ 7.5 ’ קֱוטג & 1,790,000 , & חדִ’ 7 דִופלֹקֱס גן בדִקֱלֹ המחיר ירדִ לֹ- 2,500,000 &2,950,000 2,650,000 חדִ’ מושקֱע 7 דִופלֹקֱס גן & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז מפואר & 1,399,000 חדִ’ בחפציבה 4 דִירת 1,590,000 ,’ חדִ 4 דִירת גן & 1,365,000 , חדִ’ קֱומת כניסה 4 דִירת & & 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת 1,650,000 ’ חדִ 5 בחפציבה, דִירת & 1,750,000 , חדִ’ מושקֱעת 5 בברקֱן & מ”ר 260 מציאה! קֱוטג’ מודִרני & נמכר!

054-4882194

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

077-410-8011

ירידִים בחו”לֹ

שונות

1,380,000 & & 2,500,000 2,500,000 & 1,850,000 & & 4,000,000

דִירת חדִ' עם פוטנציאלֹ לֹעודִ קֱומה - 3 אלֹעזר מ”ר מרפסת נוף - 360 ’ חדִ 9 ’ קֱוטג אפרת בדִקֱלֹ בתאנה בית-דִו מ"ר בנ, חדִ’ - 5+3 220 אפרת יח' דִיור חדִ'- + ' דִופלֹקֱס קֱ"ב חדִ 3 5 אלֹון שבות מ"ר, כ- יח' - בית חדִ' 3 380/500 8 אלֹון שבות

תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱונים לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מגשי פירות וזרי שוקֱולֹדִ, לֹלֹא קֱטניות בדִ"ץ משלֹוחים בכלֹ האזור 054-7775966 תמר ותפוח

דִרוש/ה סוכן/ת חרוץ/ה לֹקֱריירה חדִשה קֱו”ח: office@ilanrealestate.com

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 12

ידִע

פרסו

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 13

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

שלֹיטה טובה בתוכנות אופיס, יחסי אנוש מעולֹים לֹתורת הנפש פסיכולֹוגיה יהודִית דִרוש/ה עובדִ/ת לֹמשרדִ בבת עין liat@torathanefesh.org 02-5662323 חצי משרה +

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

דִרושים

, איבדִתי 2/3- ב בטרמפ באפרת טלֹפון ממרכז מסחרי דִקֱלֹ 054-4721030

לֹאופנת פטרולֹ בקֱניון הרים, דִרוש/ה אחראי/ת משמרת, תנאים טובים 052-5899943

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה מ”מ עובדִ/ת סוציאלֹי/ת מועדִונית )החלֹפה לֹתקֱופת חלֹ”דִ(

50% : היקֱף משרה דִירוג ודִרגה: עובדִים סוציאלֹיים, יא’-ט’

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

מידִע מפורט ניתן לֹמצוא באתר המועצה: www.efrat.muni.il

רוצים לֹהיות בני חורין? הזמינו נקֱיון פסח קֱומפלֹט

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה בגוש עציון דִרוש/ה מורה לֹערבית לֹשנת הלֹימודִים תשפ"א משרה חלֹקֱית

working till completion

אוטובוס לֹכלֹ נסיעה

שירות אדִיב ואמין נהגים שומרי תו”מ אוטובוסים חדִשים מקֱומות מרווחים 55 אוטובוסים ממוגנים

אירועים טיולֹים שמחות

קֱו"ח לֹמיילֹ oriyaschool@ots.org.il

058-5504205 לֹפרטיים ולֹמוסדִות

| 3.4.2020 | ט’ ניסן תש”פ | 14

ידִע

פרסו

דִרוש/ה מנהלֹ/ת רכש

דִרישות התפקֱידִ:

שנים לֹפחות 3 נסיון שלֹ בעבודִה עם ספקֱים בארץ ובחולֹ

שלֹיטה באנגלֹית יכולֹת ניהולֹ מו”מ יכולֹת עבודִה בסביבה מרובת משימות

עם חברת הניקֱיון

המובילֹה

050-9222392 : חייגו עכשיו חבילֹות משתלֹמות לֹסוגרים עדִ פורים www.diamond-polish.co.il נקֱיון חלֹונות אמבטיות ושירותים דִלֹתות | | משקֱופים פנלֹים, פולֹיש לֹרצפות מטבח | | יסודִי כולֹלֹ מוצרי חשמלֹ במחיר לֹא לֹפרסום | חכם מה הוא אומר? נקֱיון פסח מזמינים מראש המבצע כולֹלֹ:

| ט’ ניסן תש”פ | 3.4.2020 | 15

ידִע

פרסו

בס”דִ

איש לֹרעהו יעזורו...

בסייעתא דִשמיא, הצלֹחנו לֹארגן כמות מצומצמת שלֹ מכונות תספורת וסידִור זקֱן במחיר מיוחדִ !!! חייבים לֹהסתפר?? לֹא יודִעת איך לֹספר את הילֹדִים ?

מכונת תספורת פנסוניקֱ 1411 ER

מכונת לֹסידִור זקֱן פילֹיפס 163750 MG

₪ 240 רקֱ

₪ 130 רקֱ

מכונת תספורת פנסוניקֱ 1611 ER

מכונה לֹסידִור זקֱן פילֹיפס MG7790/40

₪ 440 רקֱ

₪ 330 רקֱ

אחריות לֹשנה

מיום הרכישה !

כלֹ המכונות מגיעות עם תעודִת

מדִובר במחיר מיוחדִ שהשגנו לֹרווחת הציבור ולֹכמות מוגבלֹת!! אין לֹהשיג מחיר כזה!

הזמנות יש לֹהעביר לֹמשפ’ בלֹוי 050-5320853

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker