פרסומידע - גיליון 998

פרסו ידִע 11.9.2020 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ ניצבים-וילֹך כב’ אלֹולֹ תש”פ | |

גלֹיון

998 E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 2

ידִע

פרסו

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 3

ידִע

פרסו

בס”דִ

שירות משלֹוחים

כשרות בהשגחת הרבנות מהדִרין

6:30-15:00 ’ ו 21.00 - ’ , ה 6:30-20:00 ’ א’-דִ קֱיבוץ כפר עציון מולֹ המכבסה 02-9935280 שעות שלֹ מחירים מטורפים !!! 24 יום חמישי יום שוקֱ

בצלֹ

כרוב ירוקֱ

גזר

& לֹקֱ”ג 1.80

& לֹקֱ”ג 1.80

& לֹקֱ”ג 1.80

תפו”א לֹבן

בטטה

מלֹון

& לֹקֱ”ג 2.80

& לֹקֱ”ג 2.80

& לֹקֱ”ג 2.80

אבטיח

צנונית

סלֹקֱ

& לֹקֱ”ג 2.80

& לֹיחידִה 2.80

& לֹקֱ”ג 2.80

רימון

חצילֹ

תפוח חרמון

& לֹקֱ”ג 4.80

& לֹקֱ”ג 3.80

& לֹקֱ”ג 4.80

אפרסקֱ

נקֱטרינה

לֹימון

& לֹקֱ”ג 6.80

& לֹקֱ”ג 5.80

& לֹקֱ”ג 6.80

בננה

תפוז

דִלֹעת

& לֹקֱ”ג 6.80

& לֹקֱ”ג 6.80

& לֹקֱ”ג 6.80

אבוקֱדִו

שזיף

ענבים

& לֹקֱ”ג 11.80

& לֹקֱ”ג 11.80

& לֹקֱ”ג 7.80

שום יבש

חסה יבולֹי הכפר

ירקֱ מהדִרין

כוסברה, נענע, שמיר פטרוזלֹיה

10- ב 3 &

10- ב 3 &

10- ב 3 &

16.9.20 בלֹבדִ, מוצרי החנות בתוקֱף עדִ 10.9 מבצעי ירקֱות והפירות לֹיום חמישי

סלֹומון תנובה

פילֹה אמנון

חזה עוף

עוף שוקֱיים

גרון הודִו טרי

ירכיים עוף

כרעיים עוף

מחלֹקֱת עוף טרי

מחלֹקֱת דִגים

& לֹקֱ”ג 29.90

& לֹקֱ”ג 24.90

& לֹקֱ”ג 21.90

& לֹקֱ”ג 21.90

& לֹקֱ”ג 21.90

& לֹקֱ”ג 49.90

19.90 & לֹקֱ”ג

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 4

ידִע

פרסו

מבצעים מטורפים לֹראש השנה

מוצרים ב- & 10 מגוון

מרקֱ עוף קֱ”ג 1 10 &

קֱטשופ אוסם

ויטמנצ'יקֱ אסם סוגים מגוון

10 & לֹיחידִה

10 & לֹיחידִה

קֱלֹיקֱ

פתיבר אוסם 10 & לֹיחידִה

שלֹישיית פודִינג אוסם 10 & לֹיחידִה

10 2 &

ב-

קֱ”ג בכלֹ קֱניה עדִ שני סלֹים. 3 מוגבלֹ לֹמימוש עדִ | ט.לֹ.ח. התמונות לֹנמחשה בלֹבדִ ת

בקֱבוקֱי מים חצי לֹיטר

פסטה אוסם סוגים מגוון

שקֱדִי מרקֱ אוסם 10 & לֹיחידִה כוסות שתיה חמה 10 3 & ב- דִבש לֹחיץ שווה 10 & לֹיחידִה אורז פרסי קֱלֹאסי 10 & לֹיחידִה

10 7 &

10 2 &

ב-

ב-

איגלֹו סטיקֱס כרמית 10 3 & ב-

קֱוסקֱוס זוגות 10 &

כוסות קֱרה שתיה 10 4 & ב-

חבילֹת מסיכות יחי’ 50

10 &

שמן קֱנולֹה שווה

קֱולֹה זירו/רגילֹ לֹיטר 1

10 2 &

10 2 &

ב-

ב-

קֱמח מנופה לֹבן שדִות

10 3 & ב- סוכר שדִות

ספרינג קֱרטוניות אוסם

10 2 &

10 2 &

ב-

ב-

לֹה פרוטה

ארטיקֱ אבטיח נסטלֹה

ארטיקֱ קֱרח פלֹדִמן 10 10 & ב-

10 3 &

10 3 &

ב-

ב-

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 5

ידִע

פרסו

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 6

ידִע

פרסו

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 7

ידִע

פרסו

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 8

ידִע

פרסו

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 9

ידִע

פרסו

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 10

ידִע

פרסו

, ביתר עילֹית, טלֹ: 16 רח' ר’ אלֹעזר המודִעי 5804485

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת מרפסת + דִירת חדִר חדִרים 2.5 דִירת מרוהטות ומאובזרות אפשרות גם לֹתקֱופות קֱצרות 050-8341808 : לֹפרטים 050-7874426 לֹמכירה/השכרה באפרת חדִ' 7 רות, קֱוטג' טורי יח"דִ מושכרת + גינה + 058-6071817 לֹמכירה באדִורה בית מ"ר, 80 ,' חדִ 3 פרטי חצר + מ"ר מעטפת 50+ 054-4862127 לֹהשכרה באלֹעזר, קֱומת חדִ' 2 קֱרקֱע, דִירת גינה, אפשרי מרוהט 054-6392881

לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 בגפן, דִירת גן נוף מהמם יח' הורים 054-2161323 לֹהשכרה בחרסינה חדִ', שירותים כפולֹים 4 שמורה, במיקֱום מרכזי 054-5456678 ! מיידִי לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 בדִקֱלֹ א', דִירת גינה + כניסה פרטית 058-6706606 לֹאחר שיפוץ מקֱיף סלֹון + חדִרי שינה 3 מרפסת שירות, קֱומה שניה, לֹתווך ארוך כניסה מיידִית! 050-7434182 : טלֹ לֹהשכרה בקֱרית ארבע דִירה מרווחת

דִירות

054-4882194 לֹמכירה באפרת חדִ’ 7 , קֱוטג' פינתי ברימון מ"ר 220. יחידִת השכרה + דִקֱ + נוף מהמם, חצר בכרמי צור לֹמכירה מ"ר, 175 , קֱוטג' חצי מדִו גינה + , חדִ’ בשתי קֱומות 6 לֹהשכרה באפרת חדִ' 4.5 בגפן, דִירת גן קֱ"ב, מוארת, מושקֱעת בערב 050-8946186 לֹהשכרה בקֱרית ארבע חדִ' משופצת 3 דִירת פינתית לֹטווח ארוך 050-5712822 ! מיידִי לֹהשכרה באפרת, ברימון גינה + חדִ' משופצת 3.5 מוארת, מטבח חדִש 058-5665002

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹהשכרה באפרת, בזית יח' הורים, קֱ"קֱ + ' חדִ 3 מאודִ יפה ומושקֱעת 052-3490636 לֹהשכרה בא. תעשיה מבנים 2 , קֱ. ארבע מ"ר 180- מחוברים כ 050-8258889 לֹתווך ארוך

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בית פרטי בשכונת הגפן!

חדִרים 7 מ”ר 320/450 יח’ הורים גדִולֹה ומפנקֱת מזגנים חדִרי רחצה 4 קֱרובה לֹביהכ”נ ולֹפארקֱים

בלֹעדִי!

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 12

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה מ”מ עו”ס נוער וצעירים

75% : היקֱף משרה דִירוג: עו”ס מתח דִרגות: ט’-יא’

מידִע מפורט ניתן לֹמצוא באתר המועצה: www.efrat.muni.il

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 13

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

תמר ותפוח - משלֹוחים שלֹ מגשי פירות לֹראש השנה, קֱטלֹוג בווטסאפ 054-7775966 : טלֹ דִרושה פיזיותרפיסטית לֹמעון יום שיקֱומי בבית שמש לֹמשרה חלֹקֱית @gmail.com 9991968

גם אתה יכולֹ לֹמצוא את כלֹ המידִע בתיבת המיילֹ שלֹך. כלֹ שבוע. הירשם לֹניוזלֹטר פיתוח קֱולֹ לֹבנות בירושלֹים, עלֹ-ידִי מורה מקֱצועית ומנוסה 052-7660911

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה תפילֹין נמצאו 17/6- ב בתפידִנית במגרש בשכ' הגפן באפרת 050-6284607 בטרמפ לֹאפרת 14/8- ב סט דִרום, נשכח ברכבי ספרים עטופים לֹמתנה 050-7701351 לֹפני כשבועיים וחצי ארנקֱ עם כסף נמצא בקֱניון הרים בצ. הגוש 055-6631134

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

21/20 ’ מס

מכרז חיצוני

אבידִות

מנהלֹ/ת יחידִת החינוך הקֱדִם יסודִי לֹמועצה אפרת דִרוש/ה

בכפר עציון נמצא מעילֹ כחולֹ 'בלֹונסטון' שייך לֹילֹדִ בשם דִניאלֹ 050-6320676 בטרמפ מאלֹו"ש מצאתי בספסלֹ האחורי ברכבי שעון זהב שלֹ אשה 050-7426712

100% : היקֱף משרה דִירוג: מנהלֹי מחלֹקֱות חינוך דִרגה: בהתאם לֹנתונים האישיים ולֹהסכם הקֱיבוצי

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

מידִע מפורט ניתן לֹמצוא באתר המועצה: www.efrat.muni.il

אלֹ תחכה לֹחורף שהגשם יכנס

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

רוצים שיהיה נקֱי? התקֱשרו לֹנוצץ!

working till completion

| 11.9.2020 | כב’ אלֹולֹ תש”פ | 14

ידִע

פרסו

מודִלֹים 60 לֹבחירה!

שרה פלֹדִ עיצובים

תכשיטים מכסף לֹכבודִ החג יופי איכות ומשמעות יחדִ

אפשר לֹהזמין גם בזהב

לֹהזמין עכשיו דִרך פלֹאפון או מיילֹ:

sarahfelddesigns@gmail.com 052-3114703

sarahfelddesigns.com

בתיאום מראש

ניתן לֹהתרשם מקֱרוב, בלֹי התחייבות,

| כב’ אלֹולֹ תש”פ | 11.9.2020 | 15

ידִע

פרסו

ב”ה

מוכנים לֹחג? תפסיקֱו לֹהסתובב! קֱניות לֹראש השנה

בתכלֹת מרדִכי כפר עציון

קֱולֹקֱציה חגיגית חדִשה ועשירה שלֹ תכשיטים לֹחג

מבחר שופרות ענקֱ החלֹ ₪ 59 מ-

גופיות ציצית ₪ 90 4 ב-

כיפות עבודִת ידִ 100 4 ₪ ב-

כלֹים לֹדִבש 29 ₪ מ- החלֹ

מבחר סטנדִרים עומדִים ושולֹחניים

מגוון סידִורים ומחזורים לֹחגים

מחלֹקֱה מיוחדִת לֹבדִיקֱת תפילֹין ומזוזות עם סופר סתם צמודִ

תפילֹין תכלֹת מרדִכי, סדִנת בר מצוה חוויתית, עם סופר סתם לֹכלֹ המשפחה.

| חניה בשפע | מרכז מסחרי כפר עציון מפלֹס תחתון

02-6479777 . טלֹ 8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-19:30 :

| ” כביש גישה חדִש “מבית הפירות 050-4464818 פתוח מוסדִות וועדִי עובדִים:

Made with FlippingBook Publishing Software