מרכז פסגה אשדוד השתלמויות תשעה

אנתו נ י 'ד י ל ו ' אנג

קהילת החי נוך העירו נית , רבה אחריות

. בעיר

המקצועי לעובדי ההוראה

והפעלת

הפיתוח

תכנית

בגיבוש

מוטלת עלי נו

, המשרד

וי עדי

ולפועל את

המערכת , המוציאים

של החנית

חוד בכם שר ואים

תכניות

לאור

כמי

והמיומנויות , הד וגמאות וההמחשות , התשתית

בידיכם

והעי ר הרי

הכלים

שעל י נו לתת

המחו ז

כתפיכם .

והמו נח כל

המיטבית והמותאמת לביצוע האיכותי

ביותר מצופה מכם

בג יב וש

- רבים

הושקעו מאמצים ומשאבים

והפעלת התכנ ית לפיתוח

מענים

מקצועי

בבניית

המבי עים את

לקו לות

הצרכים והרצו נות ו ברג ישות רבה

, שהוצבו

ליעדים

הנחו ץ

שלכם

בזיהו י

והרצוי מבחי נתכם . שב אשתקד ו עלה

והמפגשים עם

בוו עדת

והן שקיימנו

המשובים

ה ן - מיוחד

ההיגו י

בניתוח

צורך

מיומנוי ות

על בדגש

, המורים

והצורך במהלכים להעצמת

ואנשי עלה חי נו ך

הרצון

מורים

הקריירה .

בי נאישיות ובהתייחס לכל

שלבי

. מגוון

ולמענה

זכה זה שקול

לאוזן קשבת

כמובן

עיקריים :

ההשתלמויות המצורפת

תוכלו לזהות ארבעה תחומים

תתבוננו במפת

אם

ודיסציפלי נות ,

דעת תחומי

, המורה התמחות בתפקיד כמורה משמעותי והעצמת

של מקצועי

עו בד י הוראה

תפקיד

פיתוח

ומיומנויות ,

, מודלי נג

משמעותית על בדגש

כלים

למידה

השתלמויות אקדמיות לדרגות הגבוהות .

ועשיר של

רחב היצע

משמע ותי ומיטבי , בחתירה לכך

חיד ושים תוך רבים

מקצועי

להציע מענה

רצון

השנה הוכנסו

ללמידה משמעותית .

יהא מקצועי

מודלי נג

מהלך

שכל

בנוסף מתקיימות השתלמויות מוסדיות , קדם יסודי וכאלו לקהל ייעודי . * יתכנו השתלמויות נוספות אשר יעלו לרישום ויוגדרו כ " ". חדשות

* פתיחת ההשתלמויות מותנית כמובן בגיבוש קבוצה ע " פ הנהלים .

והארות .

, צרכים

, בקשות

ודבר ולהציף

להמשיך ולפנות בכל

הערות

ענ י י ן

מוזמנים

הנכם

לשירותכם , אילנית

- סבאן

שוש

מנהלת ה" הפסג

- אלחלו

סג נית

וצוות ה" הפסג

ה" תשע

, השנה

ראש

יסודי

רב גילאי ועל יסודי

יסודי

תחומי דעת ודיסציפלינות

תאריך פתיחה

/ מרצה גוף

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

מבצע

'ג ימי

תכנון יחידת הוראה תוך גיבוש מושכל של תכנון ההוראה ותהליכי הערכת

21.10.14

הרחבת ידע יישומי

צילה דפס

חינוך לשוני למורה שפה בכיתה א ' ( 2176 ) נושא

יסודי

תהליכי הוראה -

לתכנון

16:30-19:15

מורי כיתות 'א

- למידה הערכה בתחום שפת אם עברית בכיתות ', א בדגש על למידה והוראה משמעותית ותפקודי לומד נדרשים .

הלמידה הרלוונטיים לתחום הדעת עברית בכיתות א '.

שפה

: משנה בדגש על

. לומד

תפקודי

תכנון יחידת הוראה תוך גיבוש מושכל של תכנון ההוראה ותהליכי הערכת

04.11.14

יומי ד '

הרחבת ידע יישומי

אילנית שוורץ

חינוך לשוני למורה שפה בכיתה ב ' ( 2177 )

יסודי

תהליכי הוראה -

לתכנון

16:30-19:15

מורי כיתות 'ב

הערכה בתחום

- למידה

הרלוונטיים לתחום הדעת עברית בכיתות ב ' .

בכיתות

שפת אם

הלמידה

עברית

שפה

בדגש על למידה והוראה משמעותית ותפקודי לומד נדרשים .

', ב

נושא משנה : בדגש על תפקודי לומד .

גיבוש מגוון מהלכים לקידום תפקודי לומד נדרשים במאה ה - 21

11.11.14

'ג ימי

אסטרטגיות להפקת משמעות בטקסטים מיידעים ונרטיביים . הכרה ושליטה בתובנות המחקר הבינלאומי -ה PIRLS בהשתלמות יוכשרו המורים : * למקד את קשייהם של תלמידי כיתה ב ' בקריאה ולהובילם לקריאה מדויקת ושוטפת באמצעות חומרי התכנית עצמה " ; " לכל * להוביל את תהליך החונכות בתכנית " עצמה לכל ."

צילה דפס

חינוך לשוני למורה שפה בכיתות ג ' ד-'

יסודי

16:30-19:00

מורי כיתות

נושא : משנה בדגש על

( 958 )

שפה

לקידום אוריינות קריאה .

'ד-'ג

תפקודי לומד הנדרשים במאה

12-ה

קידום תלמידים מתקשים . בקריאה הובלת תהליך של חונכות – בו תלמידי 'ה כיתה - ' ו חונכים תלמידי כיתה ב ' . בקריאה

29.9.2014

ימי ב '

האוניברסיטה העברית ירושלים

חינוך לשוני - עצמה לכל למחנכי ב ו' - 'ה

16:00-19:15

שפה

יסודי

תחומי דעת ודיסציפלינות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

יד ושם – בת שבע סויסה

מערך יחידת לימוד לכיתות היסודי על פי הגישה . החינוכית עקרונות לבניית טקסים מתאימים . מערך יחידת לימוד לכיתות היסוד על פי הגישה . החינוכית עקרונות לבניית מרכז למידה בית ספרי

1.12.14

לתת כלים וחומרים המתאימים להוראת השואה ביסודי על פי הגישה . החינוכית כולל סיור מודרך ביד ושם חשיפה לחומרים וסיפורים חדשים על פי הגישה החינוכית , הרחבת הידע והעשרה בנושא .

ילדות והתבגרות בעולם של שבר - הוראת השואה 12ה במאה מתחילים בשבילי הזיכרון הגישה הפדגוגית להוראת השואה ממשיכים – אשר

'ב ימי

16:00-19:15

שואה

יסודי

יד ושם – בת שבע סויסה

30.11.14

'א ימי

16:00-19:15

יסודי

שואה

השתתפו בקורס מתחילים בעבר .

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

22.10.14

'ד ימי

למידה משמעותית באמנות - התנסות בלמידה משמעותית ובניית גוף עבודות בגוף ראשון , מפגש עם שני אמנים יוצרים ומציגים על מנת להיחשף לתהליך , לקשיים והלבטים בהם נתקל האמן במהלך עבודתו . הרצאות של מרצים מומחים בנושא למידה משמעותית ולמידה משמעותית באמנות , על מנת לחשוף את המורים לרעיונות ולעקרונות של למידה משמעותית .

פיקוח על - האמנות מחוז דרום + ה " פסג אשדוד

למידת עמיתים למורי אומנות - תלקיט יצירה באמנות חזותית + למידת עמיתים . למידה משמעותית באמנות באמצעות הנחיית פרויקטים אישיים .

16:00-19:15

הצגת גוף עבודות של המורה במפגש הסיכום : עבודות המורה שנעשו במהלך ההשתלמות בסדנאות ובבית . - הגשת מצגת בה יוצג פרויקט של תלמיד אחד .

- במפגש

תלוי

בין שלוש לארבע שעות אקדמאיות כל . מפגש לוח זמנים מפורט יחולק בתחילת הקורס

א ומ נות

יסודי

ציון ההשתלמות יינתן על 2 סמך המטלות הללו .

יסודי

תחומי דעת ודיסציפלינות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

בניית יחידת הוראה

'ד ימי

הכשרה בסיסית למורי א ב- העמקת הידע המתמטי , הפדגוגי והפסיכו דידקטי של המורים בנושאים שהם . מלמדים במסגרת זו על 'ג שנה אולגה יעקובסקי

16:00-18:30

יסודי

המורים להכיר את ההיבטים המתמטיים והפדגוגיים של נושאי הלימוד אותם הם . מלמדים

מתמטיקה

'ב -'א

תיק פורטפוליו המכיל דוגמאות ממשימות שהוכנו במהלך המפגשים . תרגיל הגשה . תיעוד של התנסות בכיתה בהעברת משימה המכוונת לחקר באמצעות שאילת שאלות על ידי התלמידים . המודל המתמטי הנדרש לפתרון משימה .

'ד ימי

הקניית כלים לתכנון ההוראה בשעה , פרטנית תוך שימת לב לדגשים שונים דוגמת פיתוח , שיח הצבת מטרות מותאמות , הנעה ללמידה ועוד . מהי בעיה רלוונטית במתמטיקה פיתוח ? אסטרטגיית שאילת השאלות . רלוונטיות של מושגים מתמטיים – מיקוד בקישוריות לידע קודם ועתידי , התמקדות ברעיונות מתמטיים .

אולגה יעקובסקי

כלים להוראת שברים פשוטים בשעה פרטנית

יסודי

16:00-19:15

מתמטיקה

'ו -'ד

'ד ימי

ר "ד

פיתוח דרכי למידה משמעותיים בשיעורי מתמטיקה .

ראיסה

16:00-19:15

גוברמן

למידת

יסודי

מתמטיקה

א '– 'ו

ניתוח

חיבור משימות חקר או שאלות לא

'ד ימי

מענה לצרכים המיוחדים

מיכאל שימנוביץ

מצוינות ויצירתיות במתמטיקה

אוכלוסיות הקצה דהיינו תלמידים מתקשים ותלמידים ולהביא למיצוי יכולתם של תלמידים בעלי

של

על ידי

שגרתיות

16.00-19.00

משתלמים . התנסות בכיתות ורפלקציה של . הפעילות

מצטיינים

מיועדת למורים שלא השתלמו ד" בתשע

יסודי

מתמטיקה

פוטנציאל במתמטיקה . במסגרת ההשתלמות המורים ידע , כלים ומתודולוגיות בנושא יצירתיות בשיעורי במתמטיקה .

'ו-'ג

יירכשו

יסודי תחומי דעת ודיסציפלינות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

יצירת מערכי שיעור " בתנ ך ברוח לב

19.10

'א ימי

כלים להוראת המקרא באופן חווייתי בהתאמה לתכנית הלימודים המעודכנת בתנ ך " וברוח " לב לדעת ."

ישראל

הוראת התנ ך " - כחוויה לב " ברוח " לדעת

יסודי

ך"תנ

. לדעת

יוקל

16:30-19:00

ד"ממ

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

'ג ימי

שתי יחידות הוראה מתוקשבות הכוללות שילוב של הקניית אוריינות מחשב ומידע כחלק מתהליך - ההוראה למידה בתחום דעת נבחר .

04.11.14

פיתוח פעילות בתחום דעת נתמכת ספר דיגיטלי בדגש על פיתוח חשיבה מסדר , גבוה תוך חשיפה למגוון כלים ויישום אוריינות מחשב ומידע .

נה'ז

ספרים דיגיטליים ליישום חדשנות פדגוגית

גרצבליט

16:30-19:00

מיומנויות מחשב

יסודי

יסודי

העצמת המורה ופיתוח הפרופסיה

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

העצמת צוות חברתי המוביל תהליכים ליישום הליבה החברתית ערכית בראייה אינטגרטיבית ובדגש על למידה משמעותית . הבניית תהליכי הדגמה ושיתוף בידע בתוך ביה ס " ומחוצה לו .

4.11.14

'ג ימי

הקורס יכלול למידה והתנסות של המשתתפים בנושאים ובמודלים הנלמדים ובכלל זה שילוב ערכים בתחומי דעת .

מאיה

שילוב ערכים בתחומי

יסודי - מיועד

16:30-19:00

חניה

- לבתי ספר מדגימים צוות מוביל . חברתי שני נציגים מכל

" בשביל

הדעת

" הערכים

המפגשים ייערכו במתכונת סדנאית

מ "מ

ספר - בית

חינוך

ד" וממ

חברתי

וישלבו למידה מניסיונם המעשי של המשתתפים בשילוב דוגמאות , מהשטח למידה , חווייתית למידה

תיאורטית בליווי תהליכי רפלקציה .

פיתוח סביבות למידה בתחום הערכים והחברה בהלימה לצרכים הבית ספריים .

28.10.14

'ג ימי

בחינת סוגיות הקשורות להובלת התחום החברתי ערכי בבית : הספר קידום למידה משמעותית , שילוב ערכי מפתח בתחומי הדעת והערכה . העמקת הידע האקדמי , המתודות , הכלים והמיומנויות ליישום התפיסה החברתית ערכית המעודכנת בדגש על תפקודי הלומד והמלמד .

שירלי אורון שהרבני

רכז חינוך לחיים בחברה נושא משנה : בדגש על למידה משמעותית וסביבות . למידה

יסודי - לרכזי

16:00-18:30

חינוך חברתי

שהשתלמו לקראת תעודת התמקצעות ורכזים חדשים

חינוך

חברתי

ב"הל

.ד" מ וממ "מ

הפעלה ויישום מגוון של שיטות הוראה - - למידה הערכה לידי

'ג ימי

גיגי קרן

" " ב"הל מפתח למחנכים בדגש על למידה משמעותית

יסודי - למחנכים ות/

16:00-18:30

28.1014

ד " מ ממ "מ

המביאה

חינוך

ביטוי את המגמות העדכניות .

חברתי

יסודי

למידה משמעותית , כלים ומיומנויות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות אסטרטגיות חשיבה משולבים בתחומי הדעת ' שנה א

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

בניית שיעורים ויחידות הוראה במגוון תחומי דעת המשלבות אסטרטגיות

16.11.14

'א ימי 16.00-19.15

הכרות עם אסטרטגיות למידה מסדר חשיבה גבוה . שילוב אסטרטגיות הלמידה בתחומי הדעת השונים בדגש על למידה משמעותית .

צילה דפס

חשיבה מסדר גבוה . בניית מודל להוראה - למידה משמעותית

למידה משמעותית

יסודי

המשלבת באופן מושכל את אסטרטגיות הלמידה מסדר חשיבה גבוה .

בניית יחידת לימוד מבוססת ביצועי הבנה ומשימות מסדר חשיבה , גבוה תוך זיהוי והיכרות

27.10

'ב ימי

קידום למידה משמעותית כחוויית למידה רגשית חברתית וקוגניטיבית . 2 . למידה לשם הבנה - בניית מהלך שיעור מכוון הבנה – : הכולל משימות מאתגרות מסדר גבוה , ניסוח שאלות פוריות , שילוב תהליכים רפלקטיביים . ועוד 3 . הכרות עם כלי חשיבה תומכי . למידה רכישת מיומנות ביצירה ופענוח של צילום . * היכרות בסיסית עם מפרט . המצלמה

1 .

מתי וייס

אסטרטגיות חשיבה וביצועי הבנה – קידום מהלכי . הוראה

09:00-11:30

עם רכיבי הבנה וכלי חשיבה מסדר גבוה .

למידה משמעותית

יסודי

יצירת סדרת צילומים . אישית

19.10.14

'א ימי

תמר - שליט

אמנות הצילום בסביבת אוריינות . ( חזותית לפי מתווה אמנות .) צילום ככלי חינוך - חוויתי ללמידה חווייתית ויצירת סביבה . חזותית יצירת סביבה לימודית חזותית באמצעות צילום

16:30-19:00

אבני

הקמת תערוכה קבוצתית כאמצעי ללמידה משמעותית .

כלים ומיומנויות

* חשיפת האפשרויות הטמונות בצילום ככלי

יסודי

, מחקרי רפלקטיבי וחוויתי .

* הפיכת הצילום לכלי לימוד חוויתי עבור המחנך והתלמידים . כלים ללמידה משמעותית ברוח לב לדעת באופן סדנאי

הצגת תוצרי הכלים ללמידה המשמעותית שנלמדו במהלך ההשתלמות .

26.10

'א ימי

ישראל

" לב לדעת " פנים אל פנים

יוקל

יסודי

למידה משמעותית

16:30-19:00

ד"ממ

רב גילאי

ס" ועי

תחומי דעת ודיסציפלינות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

'ד ימי

יישום תכנית " בשבילי הזיכרון ." הכנת פרויקטים בית ספרים על פי הגישה הפדגוגית המותאמת .

26.11.14

הקניית כלים וחומרים חדשים המתאימים

יד ושם

בשבילי הזיכרון הגישה הפדגוגית להוראת השואה .

– בת שבע סויסה

16:00-19:15

. לתיכון העברת התכנים

שו א ה ס"עי

"של בשבילי הזיכרון ."

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

העמקה ורכישת מיומנויות לתכנית הלימודים ולהוראתה

'ד ימי

ארבעה מפגשי , פ"פא ארבע מפגשים מקוונים הכוללים מטלות וירטואליות וסיור או יום .עיון

ר " מפמ

הוראה ודרכי הערכה בתפיסת תכנית הלימודים החדשה -

22.10.14

ך"תנ

16.00-19.15

"תנ ך ס"עי

, שלושים , חליפות שבעים שנה , תורה ונביאים

/ מרצה גוף מבצע אלינה שטרכמן

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

המורה ישפר רמת

1 .

1. להעמיק את הידע והשליטה בשפה האנגלית 2 . להעמיק את הידע והמודעות למבנה השפה 3 . ללמד מתן הסברים לשוניים לתלמידים

'ג ימי

ימנה לשונית למורים

האנגלית המדוברת והכתובה שלו 2 . המורה יתכנן תרגול השפה הדבורה והכתובה בכיתות בהן הוא מלמד "עפ י העקרונות שנלמדו

16:00-18:30

רב

אנגלית

גילאי

תחומי דעת ודיסציפלינות רב גילאי ועי

ס"

/ מרצה גוף מבצע המטה לתרבות ישראל ומורשתו

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

יחידות לימוד לתלמידים בכתה . למידה אישית וקבוצתית של הצוות החינוכי . העצמת היכולת הסדנאית של המורה והמחנך תוך ליבון שאלות בענייני זהות וערכים .

3.11.14

'ב ימי

נעסוק בנושא הצדק החברתי בהיבטיו השונים באמצעות הרצאות , , סדנאות , אמנות שירה וסיור . סדנאות הידברות דתיים חילוניים

תכנון

תרבות ישראל ומורשתו

יסודי -

16:00-18:30

מעגלי צדק בלוח השנה

ב"חט

דב בר

חינוך לחיים משותפים

16.11.14

'א ימי

ישועה

חינוך אזרחי ומורשת

" בין הכתבים ובין " הקטבים

16:00-19 : 15

ס"עי

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

" שיעור לנשמה "- בניית שיעורים רלוונטיים ומשמעותיים .

'ד ימי

הקניית כלים ללימוד רלבנטי ומשמעותי

הרב

רלבנטיות ומקצועיות בהוראת תושב

19.11.14

יוסף שלום

ע"

ד"חמ – ע" תושב

16:30-19:00

לתלמידים . הקניית כלים דידקטיים לפיתוח לומד עצמאי בתושב .ע" דרכי הערכה מיטבית של . הלכה

יסודי ג '– 'ו

ס" ועי

חצי מקוון

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

פיתוח יחידת הוראה דיגיטלית [ בהיקף של 2 שיעורים לפחות ] במתמטיקה פיתוח יחידת הוראה דיגיטלית בתחום הדעת , בשלושה דגמי הוראה . שונים

הוראה ולמידת מתמטיקה בסביבה חדשנית . התמקדות בתוכנת גאוגברה .

נורית

המורה המקוון

21.10.14

'ג ימי

היינה

( 773 )

מתמטיקה ב"חט

ז '– 'י

16:00-19:15

10.02.15

חקר ופתרון בעיות במתמטיקה בסביבה טכנולוגית .

נורית

הכיתה המתוקשבת

ב"חט ז '– 'י

היינה

מתמטיקה

'ג ימי

( 776 )

16:00-19:15

תחומי דעת ודיסציפלינות רב

גילאי

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

שיפור החשיבה של המורה בכתיבת מערכי השיעור תוך הבנת מרכיב הקואורדינאציה בלימוד המעשי בשיעורי החינוך הגופני

3.11.14

'ב ימי

עיוני מעשי הדגמות מטלות תרגילים עבודה ומבחן בסיום הקורס

אורי כהן

העמקת הידע בתוכנית הלימודים

רב גילאי

16:30-19:00

ג"חנ

רב

גילאי

העצמת המורה ופיתוח הפרופסיה

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

9.11.14

'א ימי

תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת התלמיד , תוך הקניית כלים מעולם הנחיית הקבוצות להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה וההורים באמצעות : , סיפורים , שאלונים , חידות , משחקים , תרגילים , הפעלות מחקרים ותיאוריה חדשנית . תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת התלמיד , תוך הקניית כלים מעולם הנחיית הקבוצות להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה וההורים באמצעות : , סיפורים , שאלונים , חידות , משחקים , תרגילים , הפעלות מחקרים ותיאוריה חדשנית . תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת התלמיד להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה , למציאת הקול האישי והבאתו לידי ביטוי של כל תלמיד ותלמיד !

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

התנסות בטכניקות יישומיות ושיטות להעצמת המורה עצמו ולהעצמת התלמיד ללמידה משמעותית .

כמנהל כיתה - 'א חלק

העצמת

16:30-19:00

ה"עו

העצמת המורה ודרכו העצמת - התלמיד ' חלק א השתלמות . מקוונת

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

גילאי

רב

22.2.15

'א ימי

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

התנסות בטכניקות יישומיות ושיטות להעצמת המורה עצמו ולהעצמת התלמיד ללמידה משמעותית .

העצמת

כמנהל כיתה - ' חלק א

ה"עו

16:30-19:00

העצמת המורה ודרכו העצמת - התלמיד ' חלק א השתלמות . מקוונת

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

רב גילאי

22.2.15

'א ימי

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

טכניקות יישומיות ושיטות ללמידה משמעותית , באמצעות שימוש

העצמת

כמנהל כיתה ' חלק ב

ה"עו

16:30-19:00

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

העצמת המורה ודרכו , העצמת - התלמיד -' חלק ב השתלמות . מקוונת

במשחקים , סימולציות ,

גילאי

רב

, שאלונים

, סיפורים

, תרגילים

, חידות הפעלות ותיאוריה חדשנית .

רב

גילאי

העצמת המורה ופיתוח הפרופסיה

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

רב

רכישת מגוון כלים בלתי שגרתיים להגברת המוטיבציה , ההצלחה , המימוש העצמי , השליטה , העצמית החשיבה היצירתית והאושר באמצעות שאלונים , , תרגילים , סיפורים , חידות הפעלות ותיאוריה חדשנית .

9.11.14

'א ימי

הבנת הקשר בין מוטיבציה , , הצלחה סיפוק ומשמעות , , סמכות שליטה עצמית , חשיבה יצירתית ואושר לעיצוב המציאות הרצויה עבורנו , להגברת הסמכות , הן באופן אישי והן באופן מקצועי כמורים , והן ליישום זאת על התלמידים עצמם . מהלך אימוני אישי וקבוצתי ללמידה על מקורות הכח שלנו כבני אדם וכאנשי . מקצוע ילמדו אמצעים להובלת תהליך להשגת . מטרה גיוס משאבים פנימיים וחיצוניים להשגת המטרה וגיוס משאבים . מהלך אימוני אישי וקבוצתי ללמידה על מקורות הכח שלנו כבני אדם וכאנשי . מקצוע ילמדו אמצעים להובלת תהליך להשגת מטרה גיוס משאבים פנימיים וחיצוניים להשגת המטרה וגיוס משאבים . נכיר את עקרונות האימון החינוכי ונתנסה בכלים ובמיומנויות מתחום וה האימון NLP במטרה לעירור מוטיבציה וקידום התלמיד נכיר את עקרונות האימון החינוכי ונתנסה בכלים ובמיומנויות מתחום וה האימון NLP

"ד ר אורלי כץ

סמכות מורית

העצמת

גילאי

ה"עו

מוטיבציה מורה / : תלמיד הנעה - בהנאה

16:30-19:00

מקוון , למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

השתלמות

. מקוונת

רב

התנסות בתהליך - הצבת מטרה ובניית תכנית פעולה להשגתה תוך למידה על מקורות הכח ומנגנוני ההנעה להצלחה .

19.10

' א ימי

מתי וייס

חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות - כח בלתי מוגבל להשגת מטרות . אימון אישי

גילאי

09:00-11:30

העצמת

בוקר

ה "עו ותפקידים

רב

התנסות בתהליך - הצבת מטרה ובניית תכנית פעולה להשגתה תוך למידה על מקורות הכח ומנגנוני ההנעה להצלחה .

9.3

'ב ימי

מתי וייס

חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות - כח בלתי מוגבל להשגת מטרות . אימון אישי

גילאי

16:30-19:00

העצמת

ה "עו ותפקידים

רב

פורטפוליו אישי על השימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בהשתלמות + דיווח על התנסות מול תלמיד פורטפוליו אישי על השימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בהשתלמות + דיווח על התנסות מול תלמיד

11/11/14

'ג ימי

איילת שקולניק

כלי אימון לעבודה עם ילדים ונוער

גילאי

10:00-13.15

העצמת

שם לא סופי

ה"עו

בוקר

רב

5/11/14

'ד ימי

איילת שקולניק

כלי אימון לעבודה עם ילדים ונוער

גילאי

10:00-13.15

פיתוח אישי של המורה

שם לא סופי

בוקר

במטרה לעירור מוטיבציה וקידום התלמיד

רב

גילאי

העצמת המורה ופיתוח הפרופסיה

תאריך פתיחה

/ מרצה גוף מבצע

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

עבודת סיכום רפלקטיבית המחברת בין התוכן הנלמד לתהליכי העבודה והיישום בשדה הייעוץ

5/11/14

'ד ימי

קורס מלווה להתפתחות המקצועית של היועץ בשנתו הראשונה במודולת מצבי לחץ וחירום וכשורי חיים קורס מלווה להתפתחות המקצועית של היועץ בשנתו השנייה במודולת לקויי למידה וכשורי חיים קורס מלווה להתפתחות המקצועית של היועץ בשנתו השלישית במודולת הנחיית קבוצות וכשורי חיים להגדלת השפעתם של המורים בתוך המערכת , באמצעות התחברות למשאבים ולחוזקות האישיים וביטויים מתוך עוצמה והתלהבות . המורים יקבלו כלים לתקשורת משפיעה , שיאפשרו להם לעורר , השראה להשפיע , להעצים אחרים ולזכות בהכרה נכיר את עקרונות האימון החינוכי ונתנסה בכלים ובמיומנויות מתחום האימון וה NLP

י "שפ

התמחות

כשורי חיים

16:00-19 : 15

' שנה א

רב גילאי

עבודת סיכום רפלקטיבית המחברת בין התוכן הנלמד לתהליכי העבודה והיישום בשדה הייעוץ * הנחיית עמיתים * עבודת סיכום רפלקטיבית המחברת בין התוכן הנלמד לתהליכי העבודה והיישום בשדה הייעוץ יישום מידי של התכנים בשגרת היום יום של . ס"ביה תיעוד והפקת לקחים

5/11/14

'ד ימי

י "שפ

התמחות

' שנה ב

כשורי חיים

16:00-19 : 15

רב גילאי

5/11/14

'ד ימי

י "שפ

התמחות 'ג שנה

כשורי חיים

16:00-19 : 15

רב גילאי

רב גילאי

4.11.14

'ג ימי

אריאלה ך" ברד שרון מנדלבאום מיקסום

תוכנית

16:30-19:00

איך אפשר להגדיל את ההשפעה שלך במערכת ולזכות בהכרה

העצמה

רב גילאי

פורטפוליו אישי על השימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בהשתלמות + דיווח על התנסות מול תלמיד

2/11/14

'א ימי

איילת שקולניק

כלי אימון לעבודה עם ילדים ונוער

פעם בשבועיים

16:30-19:00

פיתוח אישי של המורה

שם לא סופי

במטרה לעירור מוטיבציה וקידום התלמיד

למידה משמעותית , כלים ומיומנויות רב

גילאי

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

מתאוריה למעשה – למידה משמעותית

כלי ניווט למהלך שיעור מיטבי וכלים לארגון ידע "ע פ עקרונות הפדגוגיה ההבנייתית כלי ניווט למהלך שיעור מיטבי וכלים לארגון ידע "ע פ עקרונות הפדגוגיה ההבנייתית

26.10

'א ימי

הבניית מהלך פעולה פדגוגי המתבסס על פדגוגיה הבנייתית ויישומה בכתה הבניית מהלך פעולה פדגוגי המתבסס על פדגוגיה הבנייתית ויישומה בכתה היכרות עם מאפייני ורכיבי ה - PBL רכישת מיומנויות והכרת כלים לארגון וניהול למידה שיתופית לקראת הובלה של תכנית שיתופית קהילתית

מתי וייס

למידה משמעותית

16:30-19:00

רב גילאי

– קידום מהלכי הוראה

מתאוריה למעשה – למידה משמעותית

8.3

'א ימי

מתי וייס

למידה משמעותית

רב גילאי

בוקר

– קידום מהלכי הוראה

9:00-11:30

תכנון וביצוע מהלך מבוסס PBL

'א ימי

המכללה האקדמית - לחינוך

אסטרטגיות - הוראה למידה מבוססת פרויקטים PBL למידה שיתופית , רב דורית בסביבה מתוקשבת . מיומנויות ה המאה

למידה משמעותית

רב גילאי

16:30-19:00

ש"ב, קיי

למידת מיומנות ויישום תיעוד סיפורי מורשת בכלים דיגיטליים .

2.11.2014

'א ימי

צוות הקשר הרב דורי – בית התפוצות

רב - גילאי

16:30-19:00

לכל אנשי , החינוך על פני כל . הרצף

- 21

כלים ומיומנויות

" הקשר " דורי הרב בבית הספר .

מאגר כלים לאיתור לקויות וקשיים שונים , בכיתה ולהתמודדות יעילה .

3.11.14

'ב ימי

מגוון קשיים ולקויות בכיתה , והתמודדות יעילה . עימם

יעל צפריר

הוראה ולמידה ממוקדת בפרט - 485 נושא : משנה לקויות למידה ותפקוד

רב גילאי

16:30-19:00

כלים ומיומנויות

למידה משמעותית , כלים ומיומנויות רב

גילאי

/ מרצה גוף מבצע

שם ההשתלמו ת הכיתה כקהילת לומדים – 434 נושא : משנה משאבי למידה

תאריך פתיחה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

מיומנויות וכלים להעשרת ההוראה והלמידה בכיתה .

התבוננות חדשנית על מגוון המשאבים העומדים לרשותנו כעזר בתהליכי שימוש בכלים של הערכה חלופית עונה לאתגרים אלה ומהווה מרכיב מהותי בלמידה משמעותית . הכרות עם כלים של הערכה חלופית והתנסות ביישום כלים אלה בעבודת ההוראה . רכישת מיומנות ביצירה ופענוח של . צילום היכרות בסיסית עם מפרט . המצלמה היכרות עם תפישות ודילמות באמנות . חברתית יצירת תערוכה בעלת מסר . חברתי

יעל צפריר

10.11.1 4

ב '

ימי

רב

16:30 – 19: 00

כלים ומיומנויות

גילאי

.ה"הל

תלקיט ובו תיעוד תהליך הלמידה . התלקיט יכלול עדויות לתובנות אישיות וליישומים . בכיתה תבחינים להערכה יקבעו בדיאלוג עם . הלומדים

12.11.14

'ד ימי

חיי בן דוד

חלופות בהערכה

16:30-19:00

כלים ומיומנויות

רב

גילאי

יצירת סדרת צילומים אישית .

26.10.14

'א ימי

תמר שליט - אבני

אמנות

( בין ) הצילום המרחב הפרטי לפי ( לצבורי מתווה אמנות .)

16:30-19:00

הקמת תערוכה כאמצעי להעברת מסר חברתי

כלים ומיומנויות

רב גילאי

צילום בעין - חברתית

צילום

חברתי ויצירת מסר חזותי .

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

הפצת היוזמה החינוכית במסגרת הקהילה . העירונית

'ג ימי

הדגשים בשנה ב ' : מושגים ועקרונות מרכזיים בשפה העברית , הקשרם והוראתם . - פתוח היוזמה החינוכית – תיאוריות ויישומן –

מכללת - אחווה צילה דפס

מורה יוזם 7-9 בתחום החינוך הלשוני חינוך לשוני – ' שנה ב

יסודי המשך למורים שהתחילו ל " בשנה ד" תשע

16:00-19:15

שפה

- תיעוד והפצה של היוזמה החינוכית

העמקה בתכנים ומקורות המידע לחקר העצמי ומקורות הכח

03.11.14

'ב ימי

קורס לדרגות 9-7

המכללה האקדמית - לחינוך

" כישורי חיים "- קורס לדרגו ת 9-7 -'אשנה מתחילים " כישורי " חיים -'בשנה ממשיכים ביצוע והערכה למידה מבוססת פרויקטים PBL -'אשנה מתחילים 8 -7- דרגה מורה יוזם ומטמיע תכניות מורה יוזם - - תכנון

קדם יסודי

) גננות (

כישורי

( אופק חדש )

15:00-18:15

חיים

ש"ב, קיי

, תכנון פיתוח וביצוע

27.10.14

'ב ימי

קורס לדרגות 9-7

המכללה האקדמית - לחינוך

קדם יסודי גננות

כישורי

יוזמה בגן הילדים . תיעוד והפצת היוזמה

15:00-18:15

( אופק חדש )

חיים

ש"ב, קיי

למידת עקרונות ה - PBL ותכנון יוזמה מבוססת עקרונות אלו

'א ימי

קורס לדרגות 9-7

המכללה האקדמית - לחינוך

יסודי

ב" וחט

16:00-19:15

( אופק חדש )

Pbl

ש"ב, קיי

מיומנויות

יסודי –

הגשת הצעה ליוזמה בית ספרית בנושא על פי מחוון

'ב ימי

התכנית נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה , חדשנית רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה לאנגלית בכיתה ובבית - ." הספר : מתוך מתווה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות במסגרת " אופק חדש "

"ד ר מרים קלוסקה

ב"חט

16:00-19:15

המכללה האקדמית אחוה

אנגלית

אנגלית

תאריך פתיחה

/ מרצה גוף

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

מבצע

לחנוך מורה חדש ( פרח , הוראה או , מתמחה 4 מורה עד כולל שנות ותק .) בניית תלקיט רפלקטיבי מורכב מאירועי חונכות וליווי

3.11.14

'ב ימי

פיתוח תפיסת תפקיד של מורה "

אוניברסיטת בן גוריון

מורה חונך ומלווה

גן – חטיבה עליונה

16:00-19:15

מורה "ו" חונך

אורנה נוימן

אופק חדש דרגות 7-9

" מלווה כעמית – מסייע למתמחה ולמורה החדש בתוך המערכת . החינוכית

מורה חונך ומלווה

כל עובדי ההוראה שבאופק חדש

למידת עקרונות החקר הרפלקטיבי וביצוע חקר עצמי

29.10.14

'ד ימי

8 לדרגה

קורס

המכללה האקדמית , קיי - לחינוך

מורה חוקר את עשייתו -'אשנה מתחילים 9-7- דרגה מורה יוזם ומטמיע תכניות ' בשנה – ממשיכים מתמטיקה

יסודי

16:00-19:15

אופק חדש

8 דרגה

ב" וחט

ש"ב

הצגת והפעלת היוזמה בבתי הספר תוך הפצתם לקהילה . העירונית

'ד ימי

מכללת אחווה

16:00-19:15

תמי גירון

יסודי ב" וחט

מתמטיקה

היכרות והתנסות בטכנולוגיות חדשניות

22.10.14

'ד ימי

( אופק חדש :)

המכללה האקדמית , קיי - לחינוך

מובילי פדגוגיה עדכנית

16:30-19:30

קורס העוסק בטכנולוגיות חדשניות ומבוסס על מפגשים ה" בפסג + מפגשים מקוונים

העומדות לשירות תהליכי ההוראה -

בסביבות חדשניות

ש"ב

- למידה הערכה ותכנון

-' שנה א

(

יוזמה מבוססת טכנולוגיות אלו .

יסודי

) מתחילים * מצריך ידע בסיסי והיכרות עם

תקשוב

ב" וחט

אפליקציות יישו / מי Google לסוגיהם

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

5 מפגשים קבוצתיים קבוצת

יום ג '

אריאלה זאבי

הכשרת מורים להיות

: מורים לפי מקצוע , , מחנכים מורים חדשים או

" חונכים בכירים " לעובדי

28.10.14

16:00-19:15

המכללה האקדמית אחווה

הוראה במגוון תפקידים

כל מכנה משותף אחר , "עפ י המודל והמיומנויות שנלמדים בהשתלמות : תיעוד כל מפגש עפ י רוח " המודל תוך ציון המיומנויות , השלב במודל , ורפלקציה אישית משוב ורפלקציה על התהליך : כולו פרק זה יכלול סיכום כללי ורפלקציה על הלמידה שלכם בהשתלמות : תובנות , אישיות הטמעה של הנושאים בחייכם האישיים והמקצועיים , המלצות לשילובים נוספים לשינויים . ' וכו הגשת הצעה ליוזמה בית ספרית בנושא על פי מחוון

במערך הארגוני של מערכת

; החינוך פיתוח הכישורים

מורה

9 דרגה

והמומחיות בתחום החונכות

בכיר חונך

והליווי כך שבוגר תכנית

יסודי –

' שנה א

ההכשרה יוכל לחנוך , לסייע

9 דרגה

ב"חט

ולהעצים ממלאי תפקיד

- אחרים בתפקידי ריכוז ,

, ליווי

, הדרכה

, הנחייה

ניהול ,

הדרכה והובלה – בשלבי

כניסתם לתפקיד ובמהלכו ,

לפי העניין והצורך .

26.10.14

יום א '

גיבוש והובלה של תהליכים בית בנושאים , סמכויות אחריות וחובות , תהליכי שיתוף ומעורבות של תלמידים ובניית הסכמות בחינוך בין הגורמים השותפים בקהילת בית . הספר התכנית מיועדת למורים מובילים בתחום , ומשלבת בסיסי ידע ומקורות מידע בנושא זכויות תלמידים וזכויות ילדים במערכת החינוך ברובדי פעולה שונים , : הבאים זכויות ,

יוסי מיכל

ספריים

16:00-19:15

המכללה

האקדמית

אחווה

7 דרגה – 8 מורה יוזם

דרגות 7-9

יסודי –

בונים הסכמות

ב"חט

בחינוך

' שנה א

שיסיעו בבניית תשתית לתכנון וניהול היוזמות בתחום בבית הספר ובקהילה .

השתלמויות בוקר

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

כלי ניווט למהלך שיעור מיטבי וכלים לארגון ידע "ע פ עקרונות הפדגוגיה ההבנייתית

8.3

'א ימי

הבניית מהלך פעולה פדגוגי המתבסס על פדגוגיה הבנייתית ויישומה בכתה מהלך אימוני אישי וקבוצתי ללמידה על מקורות הכח שלנו כבני אדם וכאנשי . מקצוע ילמדו אמצעים להובלת תהליך להשגת מטרה גיוס משאבים פנימיים וחיצוניים להשגת המטרה וגיוס משאבים . נכיר את עקרונות האימון החינוכי ונתנסה בכלים ובמיומנויות מתחום וה האימון NLP במטרה לעירור מוטיבציה וקידום התלמיד נכיר את עקרונות האימון החינוכי ונתנסה בכלים ובמיומנויות מתחום וה האימון NLP במטרה לעירור מוטיבציה וקידום התלמיד

מתי וייס

מתאוריה למעשה – למידה משמעותית

למידה משמעותית

9:00-11:30 בוקר

יסודי

ס" ועי

– קידום מהלכי הוראה

התנסות בתהליך - הצבת מטרה ובניית תכנית פעולה להשגתה תוך למידה על מקורות הכח ומנגנוני ההנעה להצלחה .

19.10

'א ימי

מתי וייס

חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות - כח בלתי מוגבל להשגת מטרות . ( אימון אישי )

09:00-11:30

בוקר

העצמת ה "עו

יסודי

ס" ועי

ותפקידים

פורטפוליו אישי על השימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בהשתלמות + דיווח על התנסות מול תלמיד

11/11/14

'ג ימי

איילת שקולניק

כלי אימון לעבודה עם ילדים ונוער

10:00-13:15

יסודי

העצמת עו ה"

בוקר

ס" ועי

פורטפוליו אישי על השימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בהשתלמות + דיווח על התנסות מול תלמיד

5/11/14

'ד ימי

איילת שקולניק

כלי אימון לעבודה עם ילדים ונוער

10:00-13:15

יסודי

פיתוח אישי של המורה

בוקר

ס"עי

השתלמויות מקוונות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

'א ימי

תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת , התלמיד תוך הקניית כלים מעולם הנחיית הקבוצות להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה וההורים באמצעות : , סיפורים , שאלונים , חידות , משחקים , תרגילים , הפעלות מחקרים ותיאוריה חדשנית . תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת , התלמיד תוך הקניית כלים מעולם הנחיית הקבוצות להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה וההורים באמצעות : , סיפורים , שאלונים , חידות , משחקים , תרגילים , הפעלות מחקרים ותיאוריה חדשנית . תפיסת תפקיד המחנך בכיתה ודרכים להעצמתו ולהעצמת התלמיד להיכרות מעמיקה יותר עם כל ילדי הכיתה , למציאת הקול האישי והבאתו לידי ביטוי של כל תלמיד ותלמיד !

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

התנסות בטכניקות יישומיות ושיטות להעצמת המורה עצמו ולהעצמת התלמיד ללמידה משמעותית .

16:30-19:00

כמנהל כיתה - 'א חלק

העצמת

9.11.14

העצמת המורה ודרכו העצמת - התלמיד ' חלק א השתלמות . מקוונת

ה"עו

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

יסודי

ס" ועי

22.2.15

'א ימי

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

התנסות בטכניקות יישומיות ושיטות להעצמת המורה עצמו ולהעצמת התלמיד ללמידה משמעותית .

16:30-19:00

כמנהל כיתה - ' חלק א

העצמת

ה"עו

העצמת המורה ודרכו העצמת - התלמיד ' חלק א השתלמות . מקוונת

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

יסודי

ס" ועי

22.2.15

"ד ר אורלי כץ

: המתווה המחנך

טכניקות יישומיות ושיטות ללמידה משמעותית , באמצעות שימוש במשחקים , סימולציות , , שאלונים , תרגילים , סיפורים , חידות הפעלות ותיאוריה חדשנית .

16:30-19:00

כמנהל כיתה ' חלק ב

העצמת

ה"עו

העצמת המורה ודרכו , העצמת - התלמיד -' חלק ב השתלמות . מקוונת

, מקוון למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

יסודי

ס" ועי

השתלמויות מקוונות

/ מרצה גוף מבצע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

גיל

תחום

רכישת מגוון כלים בלתי שגרתיים להגברת המוטיבציה , ההצלחה , המימוש העצמי , השליטה , העצמית החשיבה

9.11.14

'א ימי 16:30-19:00

הבנת הקשר בין מוטיבציה , , הצלחה סיפוק ומשמעות ,

"ד ר אורלי כץ

סמכות מורית

העצמת

מוטיבציה מורה / : תלמיד הנעה - בהנאה השתלמות . מקוונת

ה"עו

, סמכות שליטה עצמית , חשיבה יצירתית ואושר לעיצוב המציאות הרצויה , עבורנו להגברת , הסמכות הן באופן אישי והן באופן מקצועי כמורים , והן ליישום זאת על התלמידים עצמם .

מקוון , למעט מפגשים ראשון ואחרון - בהם חובת נוכחות .

היצירתית והאושר באמצעות שאלונים , , תרגילים , סיפורים

יסודי

ס" ועי

, חידות הפעלות ותיאוריה . חדשנית

" שיעור לנשמה "- בניית שיעורים רלוונטיים ומשמעותיים .

'ד ימי

הקניית כלים ללימוד רלבנטי ומשמעותי

הרב יוסף

רלבנטיות ומקצועיות בהוראת

19.11.14

16:30-19:00

שלום

ד"חמ – ע" תושב

לתלמידים . הקניית כלים דידקטיים לפיתוח לומד עצמאי בתושב .ע" דרכי הערכה מיטבית של . הלכה

יסודי ג '– 'ו

ע" תושב

ס" ועי

חצי מקוון

נהלים , חידושים ודגשים

. תיק תק

הרישום יהא רק במערכת הממוחשבת החדשה -

השתלמויות רבות מוצעות במסלול רב - גילאי והן מיועדות למורי היסודי

על יסודי מתוך שיקול דעת והתאמה מושכלת .

+ / ב" החט מורי

מורה יוכל להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום מקוון . מורה

המבקש ללמוד מעבר לכך מוזמן לפנות אלינו וייענה על בסיס מקום

פנוי והתאמה לצרכיו .

השנה יתקיימו השתלמויות בבקרים - למורים המעוניינים ללמוד ביומם

מפגש ראשון

החופשי וכן הורחב ההיצע של השתלמויות בהם מקוונות

. מחייב

ואחרון פנים אל פנים

כל ההשתלמויות מוכרות לאופק חדש אלא אם צוין אחרת .

הרישום במערכת תיק תק יחל מי ום א ' 21.9.14

" אם אדם אינו מוכן ללמוד - אף אחד לא יוכל לעזור לו . אם אדם נחוש ללמוד - אף אחד לא יוכל לעצור בעדו " אלמוני

בפתח

ה" שנת תשע

מי ייתן שתהיה זו שנת ברכה , פיתוח מקצועי ומיטבי של למידה משמעותית . בהצלחה .

Made with