מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

. מגוונות

200 מסגרות למידה

פועלים -כ שנה מידי

במרכז אשדוד ה" הפסג

החינוך וההוראה ובשאיפה לאפשר

במטרה להיטיב עבודת את

צוות פועל ה" הפסג

, ההוראה לאורך הנתיבה המקצועית ובהתאמה לצרכי

פיתוח מקצועי משמעותי ומצמיח לעובדי

, המחוז המשרד והרשות .

הפרט ובתי הספר ובהלימה ליעדי

המסגרות הפועלות במרכז ה"פסג ובאחריותו .

צוות המרחב פועל להתהוות והתנהלות כל של מיטבית

Made with FlippingBook Annual report