מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

אשכול מונהג

, שנתיים מערך פיתוח אשכולות גנים בכל כל , הארץ

בהנחיית משרד החינוך לפני החל

. באזורה

המובילות

גננת מובילה וכל מפקחת קבוצת את מנהיגה

ידי על

המובילות מאשדוד ואיתן המובילות מהמועצות

אצלנו באשדוד מתקיים מהלך מרשים כל בו עירוני

. השנייה

מקצועי משמעותי זו השנה

, שמעון עוברות פיתוח של מהלך

, טוביה יואב ובני

: האזוריות באר

ומעמיקה בתוך

מאפשר תנועת רחבה שינוי

המפקחות , הרשות וצוות ,ה" הפסג

שיתוף פעולה שלש בין

. הילדים

מערכת גני

בין התוצאות מהמהלך :היו השנה

כנס הזדמנויות ( ראו הרחבה )

(. בסבב ראו סרטון )

הגננות המובילות

שאותה כלל הנחו

השתלמות ניהול והובלת .גן צוות

הדדיים של המובילים בין האשכולות ובמרחבים

עמיתים סיורים תוך

תהליך למידת של רחב

העירוני והכפרי .( תמונות )

, הובלה כלים בשפת מערכת ולמידה חדשנית ידע של

, להנחיה

פיתוח כלים ומיומנויות מגוונות

. העולם

מכל

תהליכי העמקה יצירתיים ומגוונים בכלל האשכולות .

המהלך האשדודי זוכה להכרה והערכה ברמה המחוזית והארצית , ולאורך השנה הגיעו אלנו בעלי

. מאתנו

ללמוד

תפקידים מנת על

Made with FlippingBook Annual report