מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

. מוזמנים

הספרייה רואים היבטים ייצוגיים למרחבים אתם גם-

המבקרים במרכז בקומת -ה" הפסג

, מרתק מגוון ומלמד .

, מאתגר

תהליך התהוות המרחבים היה

. מתמדת

, מעמיקה התנסות מגוונת ובקרה

למידה

מודל הפעולה כלל שלנו

חושבים על מודלינג ועל הנגשה .'איך 'ו' למה ' ',מה'ה ברמת

וכמו כל פעולה משמעותית אנו כאן גם-שלנו

. ארגוניים

פעולה לפיתוח וצמיחה

כן על בתקופה הקרובה נתרגם אותו לכלי ידידותי ושימושי מודל -

המרחבים !רק לא אך ,

המגזין סיפור את מספר

. השנה

בתהליכים מעניינים ומשמעותיים שהובלנו

רפרוף העמקה או

מזמן הוא

. חינוך

ונשות

השנה מהצלחה ביעד השיתוף וההעצמה אנשי של

גאווה גדולה וסיפוק רווינו רב

, מניסיונם לשתף בחוויות תוצרי הלמידה

במות שיתוף מגוונות זימנו אפשרויות לחברי הקהילה לחלוק

, הרצאות הנחיית סדנאות או השתתפות בסרטונים .

ולשתף בידע מתן דרך שצברו

הצרכים לצד

חוזק על

הדי ההעצמה , זרעי המנהיגות , חוויות השיתוף ורשמי המשתתפים העידו ושוב שוב

ליזמות ; יום השיא לחטיבות

הרך הגיל

- כדוגמת הזדמנויות כנס -

המענים ועל המשמעות של המהלכים

הביניים ; תערוכת עיר פוגשת אומנות ; 60 לאשדוד שפה ותקשוב ועוד ...

. הבאה

בשנה שנזמן

ומזמינים אתכם לקחת חלק ולהשתתף בהזדמנויות

אנו מברכים כך על

בברכת תודה על שיתופי הפעולה והערכה על העשייה הענפה של

המערכת המקומית כולה ,

, אילנית מנהלת והצוות בפסג " ה אשדוד

Made with FlippingBook Annual report