מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

החלפת כובעים - אופנה מקומית ( דוגמה למפגש פיתוח מקצועי למובילות )

. רגילה

השתלמות

הובלת עוד לא-גן צוות

נותנות את

מנחות והן אחר

כשבכל מפגש זוג מגיע

סביב שולחנות בקבוצות קטנות התקיים מפגש למידה בו המפקחת מנחה סדנא פעילה לחשיבה ולמידה , בעזרת , משחקים , צבעים כרטיסיות , שאלות מנחות ואיורים . בקבוצה משתתפות גננות רק לא , העיר מכל הגננות בפיקוחה הן , הישיר הן , דנות הן , מחייכות מרוכזות מאוד ולמרות הרעשים הן , בחדר שקועות בתוך המתרחש במעגל . שלהן

, במיוחד

הפעילויות הכי מושקעות ומגוונות יצרו שהן

יותר מרכישת כלים להובלת

התוצאות הרבה הן

. צוות רפורמת הסייעת

, השנייה יצרה בגנים שבו מצב רבים פועלים צוותים הולכים וגדלים וגננות זקוקות לפיתוח מיומנויות ניהול . צוות המענה שבחרנו לתת השנה

. הארצית

ייחודי ברמה

הוא , אשדוד ה" בפסג

, משה דורית

איילה

! אצלנו

קורה

אבל ?לכן מוכר לא

, שלנו כחלק מתהליך הפיתוח

הגננות המובילות

המפגש המסכם הגננות של

את הנחו

טננבוים ונירה הדור בן

המקצועי , שלהן עברו הכשרה להנחיית השתלמות מקצועית והתנסו בהקניית כלים לניהול והובלת צוות ,גן ליווי תוך אישי מצמיח – זוג כל כך הינחה מפגש . מיטבי המשתלמות עברו תהליך אישי וקבוצתי ורכשו כלים ומיומנויות למנהיגות בעבודת , הצוות כדוגמת מודל , הכבשה מודל , אפר״ת מיפוי חוזקות , צוות כלים בניהול קונפליקטים , משוב ושיחה , אישית פיתוח תפיסת עבודה מבוססת ערכים אישיים ומגוון עצום דרכי של . פעולה ההשתלמות הסתיימה בבקשה גורפת כלל של המשתלמות להמשך באותה מתכונת בשנה . הבאה

המובילות . כל מפקחת הנחתה סדנא בנושא את ללמד לה חשוב שהיה המובילות כלל של : העיר שותפויות במערכת , משוב ובין מקדם

רצף על שמירה תוך

התפתחות אישית וקבוצתית .

קבוצת המובילות

המפגש גם כלל כלשל מרשים שנה סיכום

ערכת שיצרו , גלויות סיכום מעוצבות כאשר מהן אחת כל מציגה נושא אחד מכלל הנושאים בהם עסקנו . השנה

Made with FlippingBook Annual report