מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

מנהיגות חינוכית יישומית שנה א '/ צילה ואיילת

, חוזקות אמונות וחזון .

משתלם בעזרת איתור

בראשית השנה עסקנו בהעצמה כלשל אישית

ומבצע יוזמה

כאשר המורה יוזם , הוגה

: המושג מנהיגות חינוכית והמשמעות מקבל שהוא

על דגש שמנו

. חינוכית

היוזמה ותכננו אותה

בהמשך קיבלו המשתלמים כלים אופרטיביים שבאמצעותם גיבשו רעיון את

. לפרטיה

... עוד קרא

מנהיגות חינוכית יישומית שנה ב '/ מתי ויס וצילה דפס

מנהיגות – הבלתי אפשרי למה ניסית לא שעדיין ) שארמה יצאנו לדרך לפני שנתיים מתוך רצון להעצים מורים המסוגלים לבטא את מנהיגותם בעשייה ניצול תוך , חינוכית הפוטנציאל , היכולות האישיות והמקצועיות שלהם כאנשי . חינוך כבר בתחילה " המסע "ש הבנו שיעברו המשתתפים זה הוא שיעצים ויוביל אותם לכלל פעולה פרואקטיבית לידי שתבוא ביטוי בתכנון יוזמה , חינוכית תשפיע ותהפוך לנכס בית ספרי המקדם . תלמידים בסיס על זו הבנה תכנית את בנינו השתלמות שכללה בעיקרה פעולות של תמהיל מתוך תפיסות פדגוגיות , חיבור שיצרו למהות הלמידה המשמעותית , וירידה לעומקי המושג יוזמה . חינוכית ... עוד קרא רובין (

מיכל ואסף אוזן

ה ביקורת מנהיגות הסברה יוסי /

.מ.ב

תוכנית חינוכית ייחודית לפיתוח מקצועי בדרגות 7-8 העוסקת

השתלמות מציעה ה.מ.ב

הציבורי ועל מיצוב מעמדם ילדים של

בלמידת העולם התקשורתי ובהשפעתו היום סדר על

,

עוסקת התוכנית בהטמעת זכויות של תרבות

. החינוך ,כן כמו

ושל אנשי חינוך במסגרות

במרחב החינוכי והתקשורתי .

אחריות וחובות בתהליכי שיתוף ומעורבות תלמידים של

... עוד קרא

סרטון תוצרים בהתהוות – בקרוב באתר

Made with FlippingBook Annual report