מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

מבית

מעוף - החממה ליזמות חינוכית אשדוד ה" פסג של

. השנייה

זו פועלת השנה

מאיצים בחינוך

ו" תשע -3 מוצרים לשדה מהם שניים על . החינוכי

במעוף

. הבא

תוכלו לקרוא בעמוד

ז" תשע

במעוף

– בשלבי תכנון והתהוות 4

מוצרים לשדה החינוכי בהובלת 5 יזמות .

, המוצע ושהיוזמים בעלי רצון

בפיתוח המוצר

המוודא צורך שיש

נבחרה לאחר תהליך , מוקפד מיון

מהן אחת כל

והסכמה לעבור תהליך אישי ולפתח . המוצר את

...

עוד קרא

Made with FlippingBook Annual report