מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

התחדשנו !

. מומחיות

7 מרחבי

השנה קמו

במרכז אשדוד ה" פסג

? בסרטון המצורף

ולמה מה שום על

! פועלם

המרחבים אינם סיסמתיים כבר הם-

המרחבים אף התהדר בשתי ראשות מרחבים 

ראשת מרחב וצוות אחד - מוביל

אחד בכל

. הבאים

, למסרים לביסוסים ולפעולות תוכלו להיחשף בעמודים

. מוזמנים

הספרייה רואים היבטים ייצוגיים למרחבים אתם גם-

המבקרים במרכז בקומת -ה" הפסג

, מרתק מגוון ומלמד .

, מאתגר

תהליך התהוות המרחבים היה

. מתמדת

, מעמיקה התנסות מגוונת ובקרה

למידה

מודל הפעולה כלל שלנו

חושבים על מודלינג ועל הנגשה .'איך 'ו' למה ' ',מה'ה ברמת

וכמו כל פעולה משמעותית אנו כאן גם-שלנו

. ארגוניים

פעולה לפיתוח וצמיחה

כן על בתקופה הקרובה נתרגם אותו לכלי ידידותי ושימושי מודל -

המרחבים !רק לא אך ,

המגזין סיפור את מספר

. השנה

בתהליכים מעניינים ומשמעותיים שהובלנו

רפרוף העמקה או

מזמן הוא

. חינוך

ונשות

השנה מהצלחה ביעד השיתוף וההעצמה אנשי של

גאווה גדולה וסיפוק רווינו רב

, מניסיונם לשתף בחוויות תוצרי הלמידה

במות שיתוף מגוונות זימנו אפשרויות לחברי הקהילה לחלוק

, הרצאות הנחיית סדנאות או השתתפות בסרטונים .

ולשתף בידע מתן דרך שצברו

הצרכים לצד

חוזק על

הדי ההעצמה , זרעי המנהיגות , חוויות השיתוף ורשמי המשתתפים העידו ושוב שוב

ליזמות ; יום השיא לחטיבות

הרך הגיל

- כדוגמת הזדמנויות כנס -

המענים ועל המשמעות של המהלכים

הביניים ; תערוכת עיר פוגשת אומנות ; 60 לאשדוד שפה ותקשוב ועוד ...

. הבאה

בשנה שנזמן

ומזמינים אתכם לקחת חלק ולהשתתף בהזדמנויות

אנו מברכים כך על

בברכת תודה על שיתופי הפעולה והערכה על העשייה הענפה של

המערכת המקומית כולה ,

, אילנית מנהלת והצוות בפסג " ה אשדוד

חדשנות ויזמות בחינוך באות לעודד חינוך אנשי יצירתיים ועדכניים מתוך איתור חוזקותיו של , המורה הכרה בייחודיותו ורצונו להתפתח ולהתקדם בתכנון מיזמים חינוכיים וחברתיים וליצירת תכנית . פעולה לפתח יוזמות ותהליכים

המורים להיות מעצבי למידה

" המרחב חדשנות טכנולוגית " את מכשיר

ויזמים בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה . ללומדים -ה במאה

21 נחוצות מיומנויות חדשות המאפשרות להשתלב

. הדיגיטלי

בחברה בעידן

... עוד

" אוריינות חזותית היא היכולת לבנות משמעות מתמונות " אוריינות חזותית היא צורה של חשיבה ביקורתית , שמקדמת את היכולת האינטלקטואלית של האדם . מדובר במתן תשומת לב למידע שאנחנו קולטים בחושים - על מנת שנוכל לעבד את המידע הזה . זה תהליך : איטי לראות , לתאר , לנתח , לפרש - לבנות ממנו משמעות .

השקת מרחבי מומחיות

מרעיון לביצוע

. מגוונות

200 מסגרות למידה

פועלים -כ שנה מידי

במרכז אשדוד ה" הפסג

החינוך וההוראה ובשאיפה לאפשר

במטרה להיטיב עבודת את

צוות פועל ה" הפסג

, ההוראה לאורך הנתיבה המקצועית ובהתאמה לצרכי

פיתוח מקצועי משמעותי ומצמיח לעובדי

, המחוז המשרד והרשות .

הפרט ובתי הספר ובהלימה ליעדי

המסגרות הפועלות במרכז ה"פסג ובאחריותו .

צוות המרחב פועל להתהוות והתנהלות כל של מיטבית

אשכול מונהג

, שנתיים מערך פיתוח אשכולות גנים בכל כל , הארץ

בהנחיית משרד החינוך לפני החל

. באזורה

המובילות

גננת מובילה וכל מפקחת קבוצת את מנהיגה

ידי על

המובילות מאשדוד ואיתן המובילות מהמועצות

אצלנו באשדוד מתקיים מהלך מרשים כל בו עירוני

. השנייה

מקצועי משמעותי זו השנה

, שמעון עוברות פיתוח של מהלך

, טוביה יואב ובני

: האזוריות באר

ומעמיקה בתוך

מאפשר תנועת רחבה שינוי

המפקחות , הרשות וצוות ,ה" הפסג

שיתוף פעולה שלש בין

. הילדים

מערכת גני

בין התוצאות מהמהלך :היו השנה

כנס הזדמנויות ( ראו הרחבה )

(. בסבב ראו סרטון )

הגננות המובילות

שאותה כלל הנחו

השתלמות ניהול והובלת .גן צוות

הדדיים של המובילים בין האשכולות ובמרחבים

עמיתים סיורים תוך

תהליך למידת של רחב

העירוני והכפרי .( תמונות )

, הובלה כלים בשפת מערכת ולמידה חדשנית ידע של

, להנחיה

פיתוח כלים ומיומנויות מגוונות

. העולם

מכל

תהליכי העמקה יצירתיים ומגוונים בכלל האשכולות .

המהלך האשדודי זוכה להכרה והערכה ברמה המחוזית והארצית , ולאורך השנה הגיעו אלנו בעלי

. מאתנו

ללמוד

תפקידים מנת על

החלפת כובעים - אופנה מקומית ( דוגמה למפגש פיתוח מקצועי למובילות )

. רגילה

השתלמות

הובלת עוד לא-גן צוות

נותנות את

מנחות והן אחר

כשבכל מפגש זוג מגיע

סביב שולחנות בקבוצות קטנות התקיים מפגש למידה בו המפקחת מנחה סדנא פעילה לחשיבה ולמידה , בעזרת , משחקים , צבעים כרטיסיות , שאלות מנחות ואיורים . בקבוצה משתתפות גננות רק לא , העיר מכל הגננות בפיקוחה הן , הישיר הן , דנות הן , מחייכות מרוכזות מאוד ולמרות הרעשים הן , בחדר שקועות בתוך המתרחש במעגל . שלהן

, במיוחד

הפעילויות הכי מושקעות ומגוונות יצרו שהן

יותר מרכישת כלים להובלת

התוצאות הרבה הן

. צוות רפורמת הסייעת

, השנייה יצרה בגנים שבו מצב רבים פועלים צוותים הולכים וגדלים וגננות זקוקות לפיתוח מיומנויות ניהול . צוות המענה שבחרנו לתת השנה

. הארצית

ייחודי ברמה

הוא , אשדוד ה" בפסג

, משה דורית

איילה

! אצלנו

קורה

אבל ?לכן מוכר לא

, שלנו כחלק מתהליך הפיתוח

הגננות המובילות

המפגש המסכם הגננות של

את הנחו

טננבוים ונירה הדור בן

המקצועי , שלהן עברו הכשרה להנחיית השתלמות מקצועית והתנסו בהקניית כלים לניהול והובלת צוות ,גן ליווי תוך אישי מצמיח – זוג כל כך הינחה מפגש . מיטבי המשתלמות עברו תהליך אישי וקבוצתי ורכשו כלים ומיומנויות למנהיגות בעבודת , הצוות כדוגמת מודל , הכבשה מודל , אפר״ת מיפוי חוזקות , צוות כלים בניהול קונפליקטים , משוב ושיחה , אישית פיתוח תפיסת עבודה מבוססת ערכים אישיים ומגוון עצום דרכי של . פעולה ההשתלמות הסתיימה בבקשה גורפת כלל של המשתלמות להמשך באותה מתכונת בשנה . הבאה

המובילות . כל מפקחת הנחתה סדנא בנושא את ללמד לה חשוב שהיה המובילות כלל של : העיר שותפויות במערכת , משוב ובין מקדם

רצף על שמירה תוך

התפתחות אישית וקבוצתית .

קבוצת המובילות

המפגש גם כלל כלשל מרשים שנה סיכום

ערכת שיצרו , גלויות סיכום מעוצבות כאשר מהן אחת כל מציגה נושא אחד מכלל הנושאים בהם עסקנו . השנה

בשותפות עם מכללת קיי

כוהן ויפעת גיגי בן

מתשוקה ליוזמה – גננת יוזמת בהנחיית צופיה -

יצירתיות -

ומלא מוגן

, מכיל

עולם הוא

ילדות של עולם

7-9 .

קורס גננות ותיקות ומנוסות לדרגה

הנחיית של

כך אנחנו מרגישות בתום מרתקת שנה

. אישית

מעצימה התפתחות

חוויה של קורס

. חווייתיות

, מגוונות לימודיות תהליכיות ,

קבוצתי במתודות

המשתתפות אישי מסע של סוג חוו

בו שתהיה הזדמנות לעצירה ממרוץ החיים לצורך התבוננות בחיים האישיים המקצועיים ...ו כמובן קבלת

חשוב

לנו היה

לספר את הסיפור המקצועי

האופן בוחרות הן שבו

ומחוצה את ,לו

כלים כדי להבין לעומק את ההתנהלות בגן שלהן

. הסביבה

הדיאלוג התמידי עם

ואת שלהן

... עוד קרא

, קראוס מכללת ספיר

- המסכים בהנחיית אושי

, ליזום להוביל ולחנך דור בעידן

תקשורת –

. שונים אנחנו מפתחים מודלים מדליקים

ממציאים ובונים ביחד חומרי לימוד מדליקים בכלי מדיה

בקורס אנחנו שלנו

אספקטים :

2030 . לימוד כמה על שנשען

וחדשניים ללימוד ברוח

משחוק – הפיכת לימוד לחוויה אינטלקטואלית משחקית

תקשורת מכל הסוגים

בכלי שימוש

התייחסות לעולם כולו כלאל רשימה ביבליוגרפית ענקית ללימוד

? עשינו מה אז

בנינו תחרות לימודית כיתתית

( פרטיות פודקסטים ), יצאנו לייצר משחק הרפתקאות , העיר על

למדנו לייצר תכניות רדיו

, פיזיקה מתמטיקה , היסטוריה ועוד . תכננו חדרי בריחה לימודיים , ובנינו כתבי

, עתיקה

שמשלב חידות יוונית עם , מורס

; שגרתיים כאלה שעשויים מחומרים ולא מנייר ומופעלים באמצעות הודעות ווטס .אפ

לא חידה

; פנימית האני מאמין החינוכי של

שלנו באמצעות רשימה ביבליוגרפית

; שונה היזמה את בחנו

גם עבודת הסיום הייתה

. לגביה

מאתנו והצגנו תסריטים עתידניים אפשריים

אחד ככל

מנהיגות חינוכית יישומית שנה א '/ צילה ואיילת

, חוזקות אמונות וחזון .

משתלם בעזרת איתור

בראשית השנה עסקנו בהעצמה כלשל אישית

ומבצע יוזמה

כאשר המורה יוזם , הוגה

: המושג מנהיגות חינוכית והמשמעות מקבל שהוא

על דגש שמנו

. חינוכית

היוזמה ותכננו אותה

בהמשך קיבלו המשתלמים כלים אופרטיביים שבאמצעותם גיבשו רעיון את

. לפרטיה

... עוד קרא

מנהיגות חינוכית יישומית שנה ב '/ מתי ויס וצילה דפס

מנהיגות – הבלתי אפשרי למה ניסית לא שעדיין ) שארמה יצאנו לדרך לפני שנתיים מתוך רצון להעצים מורים המסוגלים לבטא את מנהיגותם בעשייה ניצול תוך , חינוכית הפוטנציאל , היכולות האישיות והמקצועיות שלהם כאנשי . חינוך כבר בתחילה " המסע "ש הבנו שיעברו המשתתפים זה הוא שיעצים ויוביל אותם לכלל פעולה פרואקטיבית לידי שתבוא ביטוי בתכנון יוזמה , חינוכית תשפיע ותהפוך לנכס בית ספרי המקדם . תלמידים בסיס על זו הבנה תכנית את בנינו השתלמות שכללה בעיקרה פעולות של תמהיל מתוך תפיסות פדגוגיות , חיבור שיצרו למהות הלמידה המשמעותית , וירידה לעומקי המושג יוזמה . חינוכית ... עוד קרא רובין (

מיכל ואסף אוזן

ה ביקורת מנהיגות הסברה יוסי /

.מ.ב

תוכנית חינוכית ייחודית לפיתוח מקצועי בדרגות 7-8 העוסקת

השתלמות מציעה ה.מ.ב

הציבורי ועל מיצוב מעמדם ילדים של

בלמידת העולם התקשורתי ובהשפעתו היום סדר על

,

עוסקת התוכנית בהטמעת זכויות של תרבות

. החינוך ,כן כמו

ושל אנשי חינוך במסגרות

במרחב החינוכי והתקשורתי .

אחריות וחובות בתהליכי שיתוף ומעורבות תלמידים של

... עוד קרא

סרטון תוצרים בהתהוות – בקרוב באתר

גרצבליט תקשוב

נה'וז שפה

כישורי שפה וחדשנות טכנולוגית - בהנחיית דפס צילה

. לעירנו

60

-ה חגיגות

רכזות חינוך לשוני וחדשנות טכנולוגית חברו יחדיו להובלת לכבוד ס"בי מיזם

... עוד קרא

60 לאשדוד – שאלות חקר מצולמות - בהנחיית תמר שליט אבני

למצוא פתרונות יצירתיים לדרכי הוראה

עידן ההוראה הנוכחי הוא דינמי ומאתגר . המורים נדרשים הרף ללא

. הלימוד

, חדשות דרכים שתאפשרנה להתחבר באופן חוויתי ומשמעותי לנושא

" מצולמות פתחו המשתתפים את עיניהם להכיר בצילום ככלי

חקר שאלות

" הקורס 60 שנה לאשדוד

במהלך

. שאספו הצילום כלי הוא

לאיסוף מידע ויצירת מתודות מארגנות לחומר

והן חקר שאלות

נפלא לפיתוח הן

לראות אותו

כמה פעמים אנחנו חולפים במרחב הציבורי ומסתכלים בלי עליו

המאפשר לחדד . המבט את

? באמת

... עוד קרא

הזמנה

פרטי התערוכה

בעקבות " הזדמנויות " כנס הגיל הרך ליזמות

בחוף מרהיב בין חולות מוזהבים

עומד בניין קמור בן חמש קומות

בקומה הראשונה - תערוכה נפלאה במבואה

- הספרייה תערוכה במדורים השונים

בקומת

בקומה השלישית תלויות עבודות על הקירות

תקעו מסמר מעל הדלת , וקבעו שלט בקיר :

" הזדמנויות " כנס הגיל הרך ליזמות !

, בדרכים בכבישים - אל הבית באות גננות

והנה בשבילים ,

קרא עוד

יום שיא חדשנות בחטיבות הביניים

יום השיא היה חגיגה של חדשנות ויזמות בדרכי ההוראה והלמידה בחטיבות הביניים - חגיגה של עשייה חינוכית במיטבה . קרא עוד ...

סרטון

מבית

מעוף - החממה ליזמות חינוכית אשדוד ה" פסג של

. השנייה

זו פועלת השנה

מאיצים בחינוך

ו" תשע -3 מוצרים לשדה מהם שניים על . החינוכי

במעוף

. הבא

תוכלו לקרוא בעמוד

ז" תשע

במעוף

– בשלבי תכנון והתהוות 4

מוצרים לשדה החינוכי בהובלת 5 יזמות .

, המוצע ושהיוזמים בעלי רצון

בפיתוח המוצר

המוודא צורך שיש

נבחרה לאחר תהליך , מוקפד מיון

מהן אחת כל

והסכמה לעבור תהליך אישי ולפתח . המוצר את

...

עוד קרא

, סאסי מנהלת האגף לחינוך יסודי . השנה החלה התכנית

מטה בראשות הגברת אתי

תכנית היא

תכנית " יוםשל שיר "

. ערים

כפיילוט בשש

נבחר להביל את הטמעת התכנית בעיר ובתי הספר הפועלים בה בהובלת המפקחת

מרכז אשדוד ה" פסג

. שותפים לתכנית מנהל פדגוגי והמזכירות הפדגוגית וכאמור מרכז .ה" הפסג

וליד-בן רות ' הגב

כל יום יש שיר אחר , כל יום המנגינה וכך כל יום שרק עובר נותן לי שיר במתנה ( יעקב סתר )

שירון

רציונל

Made with FlippingBook Annual report