מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

דבר פתח

שאומר שאתם יכולים לרוץ

" האמינו הזה לקול

יותר קצת , מהר שאתם יכולים לזרוק קצת יותר רחוק ושבשבילכם חוקי הפיזיקה רק הם המלצה ..." ידוע לא מקור

, לכם שלום

הפיזיקה אך בהחלט משתדלים למתוח

מתחרים או מערערים חוקי על

לא אנו אז

, מקומות בתחומים נוספים ולהפוך

, העשייה להתחדש ולגעת בעוד

, היריעה להרחיב

, ל י ד ו ע נ ג י ש ו אפשר י .

- מ ו כ ר

הבלת י

- הכוללת

ולאפשר ראיית התמונה

לשתף ולהאיר ה" הפסג של עשייה איי

בא המגזין

מקצועי כתפיסה .

פיתוח של

, מגוונים חיבורים מגוונים וקישורים מעניינים להרחבה ,

במגזין תפגשו תחומים

העמקה וחשיפה .

וביניהם -

המוסף וכבר

המעשים הערך עם

הרחבנו מערך את

. לקהילה מ"מע - שג ר ו ת

. הבאה

מתכננים את פעילות השגרות לשנה

החבירה לגופים אקדמיים ולמומחים

- פע ו לה תוכלו לראות פירות את

ש י ת ו פ י בתחומים

מהלכי פיתוח

בעיצומי התכנון לשנה לקדם מנת על - הבאה

ואנו שונים

. הקשת

, מותאמים איכותיים ומקדמים לבתי ספר ולמורים בכל

מקצועי

- מ ע ו ף בימים אלו פורסם הקול הקורא לחממת היזמות החינוכית שלנו . בחודשים האחרונים עמלנו על הקמת חממה - - מ ע ו ף מ ר ח ב ל מ י ז מ י ם מ ח ו ל ל י ה ש פ ע ה ב ח י נ ו ך . מורים יזמים נבחרים יפתחו רעיון למוצר משפיע בשדה . החינוכי

, למורים פרטים במדור

מציעים מסלולי התפתחות והעצמה

דר ו ש י ם אנו -

. מעוף

הדרושים באתר ובאתר ה" הפסג

המלצ ו ת , ר ע י ו נ ו ת , הצע ו ת ו בקש ו ת י תקבל ו בשמחה -

מ ו ז מ נ י ם לפ נ ו ת ו להשפ י ע .

בברכת סיפוק של עשייה וחופשת קיץ מהנה ,

צוות הפסג ה"

" אם אתם יכולים לחלום את זה - אתם יכולים לעשות את זה " .

וולט דיסני

ה" בפסג

, באתר

, במגזין

- המעשה

,אלו על עוד

התפיסה והמעשה - בעמודים

נשמח לשתף על מעט

ובעשייה היומיומית ...

- שלנו פ י ת ו ח מקצ ו ע י כתפ י סה .

ביסוד העשייה

פעולה

, מהות אלא

אינה תיאוריה תפיסה או

במקצוע חשוב כשלנו

, לצמיחה לרלבנטיות ומשמעות .

שגורה ומתמשכת להתמקצעות ,

פעמיים של השתלמויות כאלו ואחרות לא ,

חד מופעים

התפיסה לא- רחבה

אשדוד ה" בפסג

, הגדולה

ההבנה

גמולים , סדנאות אלא ב" וכיו על הבנוי שלם מארג

, פעולות של איים

, מתמשך מורכב ומשמעותי ביותר להתמקצעות .

, מתמיד

פיתוח מקצועי מהלך הוא

פיתוח מקצועי כתפיסה .

, מקדמת

,

ומבססים מקום כמייצרת ה" הפסג

ומתוך מונעים אנו זו תפיסה

. מקצועי פעולות ומהלכים על

מאפשרת ומעודדת מהלכים משמעותיים לפיתוח

, למידה מרכז מומחה

מסגרות

אשר ,רק לא אך גם, כוללים

הרצף פני

. מקצועי

ומקצועי לפיתוח

תהליכי ייעוץ , חיבור למהלכים פדגוגיים משמעותיים , הכוונה והדרכה לאיגום משאבים בית , ספריים מוקד לייעוץ והכוונה , מודלינג בפעולות , מקור השראה והעשרה ועוד ועוד . התרשמות על העשייה הרחבה באתר ובסרטון . המצורף , תכלול

-ה" הפסג

חז ון

במהלך ארוך ומשותף צוות של

הבית והדהוד עם השותפים הרבים גובש

: פעולה

מרכזיים וארבעה עקרונות

החזון עוגנים שני על הנשען

פ ד ג ו ג י ה א י כ ו ת י ת

מ נ ה י ג ו ת פ ד ג ו ג י ת

י ז מ ו ת ו ח ד ש נ ו ת

ש י ר ו ת י ו ת ו מ ק צ ו ע י ו ת ,

. למעשה

כל הפעולות והמהלכים שאנו מובילים ומקדמים נובעים מהחזון ומיישמים הלכה אותו

- חזון

המרחב לובש

, התפיסה מציג החזון ומשדר בית

את מבטא

, הקיר בתערוכות , בשיום

, המבנה בספריות ולוחות

. חינוך החל במבואת

, החדרים בפיזור , ציטוטים אמרות חוכמה ופתגמים וכלה בפרטים הקטנים המבטאים את המקצועיות , השירותיות , החדשנות והיזמות שלנו כביטוי לפדגוגיה איכותית ומנהיגות . חינוכית

" פסג ה אשדוד שמחה , גאה ונרגשת להשיק

"– המרחב למיזמים מחוללי השפעה בחינוך .

מעוף " את

עם העשייה והפעילות הענפה התבססו שגרות המבטאות

מ ד י ח ו ד ש מ ו א ר ז ר ק ו ר ע ל נ ו ש א / / ס ו ג י ה ר ע י ו ן ר ל ב נ ט י ו ע ד כ נ י . ב ז ר ק ו ר ל מ י ד ת נ ו ש א , ח י ב ו ר י ם ו ק י ש ו ר י ם מ ע נ י י נ י ם .

מ ג ז י ן ש נ ת י ה מ א י ר ו מ ד ר י ך ע ש י י ה מ ג ו ו נ ת , ח י ד ו ש י ם , מ י ד ע ו מ נ ג י ש ח ו מ ר י ם ו ק י ש ו ר י ם ע ד כ נ י י ם .

הלכה למעשה את הפיתוח המקצועי כתפיסה .

לסגל י הו ראה

מ פ ג ש י ם ס ד נ א י י ם ל ש ד ר ו ת ה נ י ה ו ל ה ע ו ס ק י ם ב כ ל י ם ו מ י ו מ נ ו י ו ת .

מסגרות למידה לפיתוח מקצועי תחת מטריית הפסג " ה באשדוד .

התקיימו קרוב ל - 200

ה" בתשע

20%

20%

18%

15%

16%

14% 14%

14%

12%

11%

12%

10%

7% 7%

8%

6%

4%

2%

0%

קדם

יסודי

יסודי

ס "עי

ס "עי

חינוך רב גילאי מיוחד

אקדמיה

יסודי

ה" פסג

ס"בי

ה" פסג

מוסדי

1 סידרה

משנה לשנה נתחי המסגרות הבית ספריות הולך וגדל בחלק מבקשות השדה ומדיניות המשרד במקביל .

יתרונות הלמידה בחדר המורים רבים ומשמעותיים ולכן נעשה מאמץ מרבי להתאמה ולמיצוי המהלכים .

חשיבות רבה בעינינו לתת מענים למורים בין 2 דלתות הכתות - המורה כלומד ומלמד .

אנו מבקשים לתת למורה חוויית למידה משמעותית לצד כלים יישומיים לתפקידו כמלמד .

דגשים תשע ה"

השנה הדגשים במסגרות הלמידה :היו

מודלינג ללמידה משמעותית

אינטראקציה מורה - לומדים

דגש על היבט יישומי

פרישת הנושאים והיקפם

, אקדמיה 7.50%

חינוך מיוחד , 7.50%

למידה משמעותית - מיומנויות וכלים , 34%

תחומי דעת ודיסצפלינות , 27.50%

העצמת עובדי הוראה ותפיסת , התפקיד 20%

 השנה לראשונה פורסמה חוברת השתלמויות אשר שפכה אור על מרבית המהלכים שהתקיימו השנה ואפשרה בחירה מושכלת מבעוד מועד .  הרישום המקוון נפתח במועד שנקבע מראש ואפשר זמינות שווה לכל . ברישום

 מערכת ניהול הנתונים מאפשרת שקיפות רבה - בפרישת הנתונים , במועדי המפגשים ותוכנם , במעקב הנוכחות והציונים , בהיסטוריית הלמידה ועוד .

מסגרות למידה להוראת השואה – בהנחיית הגב ' בת שבע סויסה " בשבילי הזיכרון " – הגישה הפדגוגית להוראת השואה

השואה מהווה מרכיב חשוב בתודעה הישראלית ובזהות היהודית , ההתמודדות עם סיפור השואה הופך לחשוב יותר בדור בו הניצולים מתמעטים . בית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם פיתח תפיסה חינוכית כיצד לגעת בשואה בנושא קשה זה בגילאים השונים ובהיבטים מגוונים . כלים אלו אנו מלמדים בקורסים השונים ברחבי הארץ . זה למעלה מעשר שנים שאנו מקיימים מסגרות למידה למורים באשדוד והשנה קיימנו 3 קורסים " בפסג ה באשדוד למורי היסודי ולמורי התיכונים . הקורס של היסודי עסק במתן עקרונות תובנות וחומרים המכשירים את המורים כיצד לגעת נכון בשואה בכיתות היסודי . הקורס הביא את סיפורם של הילדים תוך מפגש עם עדויותיהם , זיכרונותיהם ויצירתם ובחן את המשמעויות החינוכיות של הנושא . הקורס היה חוויתי עבור המורים בפרט שחששו להגיע אליו בגלל הקושי האישי שיש להם עם הנושא וסיכמו שכל מורה חייב להשתתף בקורס על מנת להיחשף למגוון הרחב של הסיפורים האנושיים והמרגשים . הקורס היה מגוון במרצים , נושאים , , סרטים רב תחומי המעלה דיון ושיתוף של הקבוצה , סיימנו בביקור משמעותי ביד ושם בהדרכה באתר האנדרטאות סביב נושא ילדים בשואה והדרכה במוזיאון החדש . כל מורה הכין מערך שיעור לכיתה שבה הוא מלמד והציג אותו בפני הקבוצה ובנוסף המורים בנו תכנית שש שנתית לבית הספר מהחומרים שקיבלו ואין ספק שחל שינוי משמעותי בהעברת נושא . השואה ואכן הייתה למידה משמעותית בקורס .

הקורסים של התיכון כללו אחוז גבוה של מורים ממקיף ז ' סביב פרויקט בית ספרי המפורט בהמשך .

הוראת השואה במקיף ז '

מורי מקיף ז ' רבים עברו הכשרה לפיתוח מקצועי בנושא הוראת . השואה , אלי זר בוגר תכניות ההכשרה ומרכז הנושא מוביל תהליך יישומי מרשים ומיוחד הנשען על הפיתוח המקצועי , הידע שנרכש ומחויבות הצוות לנושא .

מידי שנה שכבה ט ' לומדת במשך שבוע שלם את נושא השואה בדרכים מגוונות , יצירתיות , מרתקות ומרגשות . תהליך הלמידה משמעותי ומותיר חותמת רגשית גדולה אצל כל המעורבים – מורים ולומדים כאחד . זוהי עדות מרגשת ללמידה חוויתית ובעלת ערך ומשמעות ההופכים אותה לרלבנטית . בית הספר קיבל ד" בתשע פרס יד ושם על תכנית לימודים ייחודית זו . ראו קישור :

מקיף ז אשדוד - שבוע השואה

שבוע השואה - לזכור להזכיר ולהנציח - מקיף ז אשדוד

חוברת הפעלה לתלמידים

הצילום ככלי למידה

" צילום ככלי ללמידה משמעותית "

רותמים את הצילום ללמידה אחרת בהנחיית : תמר שליט אבני -

כיצד ננצל את מצלמת הטלפון שלנו ? איך יוצרים תצלום שמעביר מסר ? מהי אוריינות צילומית ואיך ניתן להשתמש בה ? בכתה בכל אלה התנסו המורים בקורס צילום חוויתי - צילום בזווית - אחרת צילום ככלי ללמידה .

המשתלמים ערכו הכרות מתקדמת עם המצלמה ( גם מצלמת הטלפון ) ולמדו מגוון פונקציות צילום ללמידה אחרת – איסוף ויצירת מידע חזותי . במהלך ההשתלמות התנסו המורים בצילום ויצירת תוצרים מצולמים . לסיכום הוצגה תערוכת תצלומים כחלק מחיי עולם התוכן בהוראה ....

" הוראה ולמידה ממוקדתבפרט – לקויות למידה ותפקוד "

להוסיף ולזמן הצלחות ! בהנחיית : יעל צפריר

? מה עוד , לגוון ? מה עוד

במסגרת זו עסקו המורים בהגדלת הראייה האבחונית בכיתה תוך הבחנה בין לקויות למידה ללקויות תפקוד . במהלך המפגשים הועשרו המורים בכלים להתמודדות עם הלקויות ולזימון הצלחות של התלמידים תוך יישום והתנסות בכיתה האישית .

" עושים את ולא מדברים על "– סימולציות ייחודיות בשילוב וידאו בהנחיית : יפית מורדוף

המילים הן כלי העבודה שלנו – אנשי החינוך . לא פעם אנו מדברים –" על"

על מה שקורה , על מה שצריך לקרות והקשר ביניהם . במסגרת למידה ייחודית וחדשנית עסקו המורים " בלעשות את " ולראות בפועל מה קורה . המורים הציגו תרחישים מחיי הכיתה , התנסו בסימולציות ואף ביקרו פעמיים במרכז –" הלב " בבר אילן , מרכז המתמחה בסימולציות תקשורתיות ופדגוגיות .

מרכז הלב לסימולציה באוניברסיט ת בר אילן

בחר בסוף שנת הלימודים הקודמת לשלב למידה מבוססת פרויקטים בכל

" רעים " ספר בית

צוות הוקם

. שלהם

שחיברה עם מכללת קיי והמומחיות

ה" הפסג

סייעה

זה לעניין

. הגיל

שכבות

. מיטבית

מוביל לחשיבה כיצד ואילו מהליכים נדרשים להטמעה

צוות המורים קיבלו הדרכה , נבחרו נושאים :

 שכבה א בחרה לעסוק בנושא השוקולד

' שכבה ב בחרה לעסוק בנושא פירות ההדר

' שכבה ג בחרה לעסוק בנושא המעשיות והקשרן לסטראוטיפים

' שכבה ד בחרה לעסוק בנושא משחק

 שכבה ה בחרה לעסוק בנושא משחקים מסוכנים

 שכבה ו בחרה לעסוק בטיפוח אורח חיים בריא באשדוד

ההפנ י נ ג ה י ה מר גש ו מעצ י ם .

ערב - ת ו צר י ם

בס י ו ם התהל י ך התק י י ם הפנ י נ ג הצ גת

מתי הנחתה מס ' תהליכים בפסג " ה ובבתי הספר . בחרנו בכמה כדי להציג את המשותף לצד הייחודי בכל אחד מהם .

- המהות הבניית תשתית מבוססת לתכנון מהלכי הוראה מיטביים . - האמצעי בניית יחידות הוראה ללמידה משמעותית בתכנון לאחור . - הדגשים הגדרת ויצירת הבנות גדולות , שימוש במיומנויות ואסטרטגיות לחיים ותכנון מהסוף להתחלה .

, פוריה ידע , אסטרטגיה ו / או מיומנות .

שיעור מיטבי הכולל הבנה גדולה , שאלה

מיקוד בהבנות גדולות ועשירות המניעות לפעולה

וערכים מנחים למצוינות אישית .

"בי ס צפרירים - בניית ערכת צוות - לקידום למידה משמעותית ויצירת תרבות שיח ושפה משותפת .

הבניית יחידות לימוד מתוקשבות מבוססות

פרדיגמה של הבנה .

- ס רתמים קידום חלום אישי ומימוש באמצעות מהלכי

"בי

הוראה משמעותיים .

" להתחיל במחשבה על הסיום , פירושו לצאת לדרך מתוך הבנה ברורה של היעד .

1989 )

סטיבן קובי (

חשיבות רבה יש למישוב ולבקרה שכן חשוב לנו לוודא הלימה והתאמה בין היעדים והציפיות שאנו מציבים למסגרות הלמידה , לבין מה - שאתם הצרכנים של , מסגרות אלו חווים ונשכרים , ואם לא - לברר מדוע לא ולעשות הנדרש כדי שיהיה הכי טוב שאפשר .

- סיסטם חברת בקרים חיצוניים

- רכיבים בקרת

מערכת המישוב והבקרה מורכבת ממספר שקיבלה מנדט מהמשרד לבקר במפגשי למידה ,

, לצפות להעביר שאלונים ולהפיק ח "דו

אנו למדים מהנתונים ומשתפים את מורי המורים . במידה ומדובר במסגרת

שנשלחו . ה" לפסג

וגם את המפקחים .

משתפים בשיח גם את מנהלי ס " בתיה

, ס"בי

שיח קפה ושאלונים טלפוניים - לזיהוי ההתרשמות הכללית , חווית הלומדים ודגשים שעולים בשיח לא פורמלי .

בנינו כלי הנשען על עקרונות הלמידה המשמעותית , תפקודי הלומד והקשר בין

משובי -ה" פסג

כלומד ומלמד .

דלתות המורה של - הכתות שתי

) הנתונים

בעיצום תהליך איסוף וניתוח

, חלקי אנו שכן

( שאלונים ניתוח

מניתוח נתונים 008 -כשל

: הבאה

עולה התמונה

מאפייני הלמידה המשמעותית שבאו לידי ביטוי במסגרות הלמידה - אחוז העונים במידה רבה / רבה מאוד :

82% 88% 82% 84% 85% 81% 79% 72%

0.6 0.8 1

0 0.2 0.4

תפקודי הלומד המרכזיים בהם עסקו :

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

כותרת ציר

ניהול קוגנטיבי הלמידה

תפקודים בתחום אישי - התוך

תפקודים בתחום

בתחום - החושי

בתחום - המטא קוגנטיבי

אישי - הבין

תנועתי

1 סידרה

80%

68%

67%

75%

30%

70%

יישומי למידה מההשתלמות

במידה רבה / רבה מאוד

היקף במרבית / חלק מהשיעורים

67%

67%

66%

63%

59%

56%

56%

51%

40%

36%

36%

35%

34%

33%

29%

29%

פרזנטציות

רפלקציה אישית

עבודה בצוותים קטנים

רלבנטיות

פיתוח ידע חדש

למידה עצמית ואקטיבית

למידה הדרגתית

שילוב תכנים שהעלו התלמידים

גורמים תומכים ביישום -

62%

הצגת חידושים בפני עמיתים

54%

הצגת חידושים בפני מנהל / צוות ניהול

64%

שיתוף המנהל

74%

שיתוף חברי הצוות

68%

היוועצות עם עמיתים

0%

20%

40%

60%

80%

דגשים תשע ו"

אנו לומדים מהנתונים , מקיימים שיח עם השותפים , בונים תכניות התקדמות וצמיחה והצבנו דגשים לשנה הבאה :

 למידה משמעותית

 תפקודי לומד

 פרזנטציות

 ומתודולוגיות רפלקטיביות .

ו בנוסף לכל הכתוב והמתואר עוד מחידושי תשע ו"

לצד מסגרות אקדמיות אנו עסוקים

. ה" של הפסג

מסגרות למידה לדרגות הגבוהות -

בפיתוח תוכניות ייחודיות מקוריות של הפסג .ה"

מרחב למיזמים מחוללי השפעה . חממה ליזמות חינוכית המציעה מסלול קידום

-ף" מעו

והעצמה לעובדי הוראה בעלי רעיון עם פוטנציאל ...

" שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר . אנחנו האדם שחיכינו לו . אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים ". ברק אובמה

""

המיונים התחילו הצטרפו לנבחרת

" האתמול מכין את היום , והמחר כרוך

." בהיום " מתוך שלום ומלחמה " ,

Made with FlippingBook flipbook maker