מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

חשיבות רבה יש למישוב ולבקרה שכן חשוב לנו לוודא הלימה והתאמה בין היעדים והציפיות שאנו מציבים למסגרות הלמידה , לבין מה - שאתם הצרכנים של , מסגרות אלו חווים ונשכרים , ואם לא - לברר מדוע לא ולעשות הנדרש כדי שיהיה הכי טוב שאפשר .

- סיסטם חברת בקרים חיצוניים

- רכיבים בקרת

מערכת המישוב והבקרה מורכבת ממספר שקיבלה מנדט מהמשרד לבקר במפגשי למידה ,

, לצפות להעביר שאלונים ולהפיק ח "דו

אנו למדים מהנתונים ומשתפים את מורי המורים . במידה ומדובר במסגרת

שנשלחו . ה" לפסג

וגם את המפקחים .

משתפים בשיח גם את מנהלי ס " בתיה

, ס"בי

שיח קפה ושאלונים טלפוניים - לזיהוי ההתרשמות הכללית , חווית הלומדים ודגשים שעולים בשיח לא פורמלי .

בנינו כלי הנשען על עקרונות הלמידה המשמעותית , תפקודי הלומד והקשר בין

משובי -ה" פסג

כלומד ומלמד .

דלתות המורה של - הכתות שתי

) הנתונים

בעיצום תהליך איסוף וניתוח

, חלקי אנו שכן

( שאלונים ניתוח

מניתוח נתונים 008 -כשל

: הבאה

עולה התמונה

מאפייני הלמידה המשמעותית שבאו לידי ביטוי במסגרות הלמידה - אחוז העונים במידה רבה / רבה מאוד :

82% 88% 82% 84% 85% 81% 79% 72%

0.6 0.8 1

0 0.2 0.4

תפקודי הלומד המרכזיים בהם עסקו :

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

כותרת ציר

ניהול קוגנטיבי הלמידה

תפקודים בתחום אישי - התוך

תפקודים בתחום

בתחום - החושי

בתחום - המטא קוגנטיבי

אישי - הבין

תנועתי

1 סידרה

80%

68%

67%

75%

30%

70%

Made with FlippingBook flipbook maker