מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

דבר פתח

שאומר שאתם יכולים לרוץ

" האמינו הזה לקול

יותר קצת , מהר שאתם יכולים לזרוק קצת יותר רחוק ושבשבילכם חוקי הפיזיקה רק הם המלצה ..." ידוע לא מקור

, לכם שלום

הפיזיקה אך בהחלט משתדלים למתוח

מתחרים או מערערים חוקי על

לא אנו אז

, מקומות בתחומים נוספים ולהפוך

, העשייה להתחדש ולגעת בעוד

, היריעה להרחיב

, ל י ד ו ע נ ג י ש ו אפשר י .

- מ ו כ ר

הבלת י

- הכוללת

ולאפשר ראיית התמונה

לשתף ולהאיר ה" הפסג של עשייה איי

בא המגזין

מקצועי כתפיסה .

פיתוח של

, מגוונים חיבורים מגוונים וקישורים מעניינים להרחבה ,

במגזין תפגשו תחומים

העמקה וחשיפה .

וביניהם -

המוסף וכבר

המעשים הערך עם

הרחבנו מערך את

. לקהילה מ"מע - שג ר ו ת

. הבאה

מתכננים את פעילות השגרות לשנה

החבירה לגופים אקדמיים ולמומחים

- פע ו לה תוכלו לראות פירות את

ש י ת ו פ י בתחומים

מהלכי פיתוח

בעיצומי התכנון לשנה לקדם מנת על - הבאה

ואנו שונים

. הקשת

, מותאמים איכותיים ומקדמים לבתי ספר ולמורים בכל

מקצועי

- מ ע ו ף בימים אלו פורסם הקול הקורא לחממת היזמות החינוכית שלנו . בחודשים האחרונים עמלנו על הקמת חממה - - מ ע ו ף מ ר ח ב ל מ י ז מ י ם מ ח ו ל ל י ה ש פ ע ה ב ח י נ ו ך . מורים יזמים נבחרים יפתחו רעיון למוצר משפיע בשדה . החינוכי

, למורים פרטים במדור

מציעים מסלולי התפתחות והעצמה

דר ו ש י ם אנו -

. מעוף

הדרושים באתר ובאתר ה" הפסג

המלצ ו ת , ר ע י ו נ ו ת , הצע ו ת ו בקש ו ת י תקבל ו בשמחה -

מ ו ז מ נ י ם לפ נ ו ת ו להשפ י ע .

בברכת סיפוק של עשייה וחופשת קיץ מהנה ,

צוות הפסג ה"

Made with FlippingBook flipbook maker