מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

עם העשייה והפעילות הענפה התבססו שגרות המבטאות

מ ד י ח ו ד ש מ ו א ר ז ר ק ו ר ע ל נ ו ש א / / ס ו ג י ה ר ע י ו ן ר ל ב נ ט י ו ע ד כ נ י . ב ז ר ק ו ר ל מ י ד ת נ ו ש א , ח י ב ו ר י ם ו ק י ש ו ר י ם מ ע נ י י נ י ם .

מ ג ז י ן ש נ ת י ה מ א י ר ו מ ד ר י ך ע ש י י ה מ ג ו ו נ ת , ח י ד ו ש י ם , מ י ד ע ו מ נ ג י ש ח ו מ ר י ם ו ק י ש ו ר י ם ע ד כ נ י י ם .

Made with FlippingBook flipbook maker