מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

בניית השתלמות שנתית מקצועית לגננות

שנה שניה לתכנית המנהיגות - להבניית תפקיד הגננת המובילה ( )' שלב ב

גננות מובילות ' שלב ב

גננות מובילות - ' שנה ב

מנהיגות

15:00-18:15

11.9.16

גננות מובילות

צופיה כהן

תכנית עבודה שנתית ותהליך חקר משמעותי

גננות שהשתלמו 'אשנה

העמקת ידע במדעים וטכנולוגיה

רונית נחמיאס

מדעים

14:45-17.15

13.11.16

' שנה ב מדע גנים

מדע גנים -

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

נירה בן - הדור ( מובילה אלה ) אלמקייס

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

נירה בן - הדור ( מובילה מירה ) אנקונינה נירה בן - הדור ( מובילה זהבה ) בנארוש

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

נירה בן - הדור ( מובילה מירי ) אסולין

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

Made with FlippingBook - Online magazine maker