מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

העמקה הידע בפיתוח פעילויות ונושאים ללמידה משמעותית ושילובם בהוראת המתמטיקה

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה ומורים מובילים

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה ומורים מובילים

מורות ורכזות מתמטיקה ביסודי

ר "ד

בניית יחידת הוראה בהיבט דיפרנציאלי .

מתמטיקה

16.00-19:15

28.11.16

ראיסה גוברמן

פיתוח יחידת הוראה המשלבת למידה התנסותית והוראה מפורשת של מיומנויות . חשיבה

פדגוגיה מיטבית של ט"מו הוראת למידה התנסותית והוראה מפורשת של מיומנויות בדגש על

הטמעת דגשים פדגוגיים בתכנון לימודים במדע וטכנולוגיה .

מורי מדע וטכנולוגיה ביסודי

מדעים

16.00-19.15

07.11.16

מנהלים ( אבני ) ראשה

מנהלי יסודי בשנתם השניה

14:00-18:15

25.09.16

' שנה ב

מנהלים יסודי -

יעל אילון

Made with FlippingBook - Online magazine maker