מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

תוצר מצופה :

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

הקניית כלים ללימוד רלוונטי ומשמעותי לתלמידים , ופיתוח לומד עצמאי בתושב ע"

בניית שיעורים תוך מודעות ליצירת רלבנטיות לתלמידים , פיתוח מיומנויות וביסוסן על סמך מסמך ששת ההישגים .

למידה משמעותית ע" בתושב

מורי ורבני ע " תושב

מדעי היהדות

למידה משמעותית ע" בתושב

מלכיאל אברהם

16:30-19:00

04.12.16

ס"בעי

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתחילים ( ' שנה א )

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה ( מתחילים )

פיתוח יחידת לימוד והנחייתה בפועל + רפלקציה על התהליך

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . ( מתחילים )

חדשנות פדגוגית

16:00-19:15

28.11.16

ב " מורי חט

עדי לבנקו

Made with FlippingBook - Online magazine maker