מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

תוצר מצופה :

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פיתוח תהליכי הוראה ולמידה תוך שימוש

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתקדמים ( )' שנה ב

ב " מורי חט בעלי רקע בתחום התקשוב

פיתוח יחידת לימוד והנחייתה בפועל + רפלקציה על התהליך

במתודות חדשניות ובכלים טכנולוגיים מתקדמים ( למידה ניידת , כיתה , הפוכה PBL, משחק ומשחוק )

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתקדמים ( שנה ב ')

חדשנות פדגוגית

16:00-19:15

27.11.16

עדי לבנקו

פיתוח קהילה וירטואלית

מקצועית בהובלת מומחי התוכן של "מט ח במטרה להכשיר את הקרקע לתהליכי למידה חדשניים שיפרצו את מסגרות הזמן והמקום תוך חיבור לתפיסת STEAM

הצגת תוצרי העבודה בכנס . מורים רפלקציה על התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי ) שיא

communitie s of practice קהילות מעשה

מתמטיקה

מורים למתמטיקה ב" בחט

communities of practice קהילות מעשה

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

הרוב מקוון

Made with FlippingBook - Online magazine maker