מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מפגשי העשרה , , למידה חשיפה והתנסות של טרנדים טכנולוגיים חדשניים מעולם -ה EdTech פי על מודל TEAM בקורס נלמד כיצד ללמד עמידה מול , קהל יכולות , שכנוע רטוריקה ופיתוח טיעונים . והכל בשפה . האנגלית

בניית תכנית הטמעה לטכנולוגיה חדשנית

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות

חדשנות פדגוגית

ב " מורי חט בעלי רקע בתחום התקשוב

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

ויישומה בכיתת הלימוד . רפלקציה על התהליך . ( חלק מהמפגשים יהיו ימי ) שיא

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

מקוון חלקית

חינוכית באשדוד

הנחיית פעילות דיבייט בכיתה ושילוב במהלך הלימודים

שיח ושיג באנגלית - פרזנטציה ודיבייט בשפה האנגלית

מורי אנגלית

16:00-19:15

01.11.16

אלון כהן

אנגלית

ס"בעי

עיסוק בסוגיות מקצועיות , העמקת

יחידת למידה / / הוראה הערכה המיישמת את תפקודי הלומד הנדרשים - במאה ה 21

16:00 - 18:30

גאוגרפיה - דלתות ללמידה משמעותית

מגוון מרצים מתחום המקצוע

מועדון גאוגרפיה - דלתות ללמידה משמעותית

מורי גאוגרפיה

גאוגרפיה - אדם וסביבה

ההשתלמות כוללת למידה חוץ כיתתית וסיורים

המיומנות המקצועית בהקשר למיומנויות המאה -ה 21

25.10.16

ס"בעי

Made with FlippingBook - Online magazine maker